DECRET LLEI 41/2020, de 10 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social en centres educatius i en l'àmbit de l'educació en el lleure i de les activitats extraescolars per fer front a les conseqüències de la COVID-19.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de la Presidencia
Rang de Llei:Decret-llei
 
ÍNDICE
CONTENIDO

L'article 67.6.a) de l'Estatut preveu que els decrets llei siguin promulgats, en nom del rei, pel president o presidenta de la Generalitat.

De conformitat amb el que disposen l'article 6 i concordants de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, i vist el Decret 114/2020, de 30 de setembre, de substitució del president de la Generalitat de Catalunya;

D'acord amb l'anterior, promulgo el següent

DECRET LLEI

Exposició de motius

El dia 29 d'octubre de 2020, el Govern pren coneixement de les noves mesures en matèria de salut pública, per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de la COVID-19 al territori de Catalunya.

D'acord amb això es dicta la Resolució SLT/2700/2020, de 29 d'octubre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de COVID-19 al territori de Catalunya, amb l'objectiu d'aturar el ritme de propagació de la pandèmia, tot suspenent o afectant aquelles activitats que potencien o requereixen de la mobilitat de la ciutadania.

Pel que fa al món educatiu, el punt 12 de la Resolució SLT/2700/2020, de 29 d'octubre, esmentada estableix la suspensió de les activitats de lleure infantil i juvenil, l'esport escolar i les activitats extraescolars que es realitzen fora de l'horari lectiu habitual dins o fora del centre educatiu amb un propòsit educatiu o formatiu. Tanmateix, en queden exceptuades les activitats extraescolars organitzades o promogudes pels centres educatius, les seves associacions de mares i pares d'alumnes o les seves seccions esportives, així com per les associacions esportives escolars o figures anàlogues, com les entitats esportives legalment previstes, i que estiguin previstes en les respectives programacions generals anuals, quan aquestes es realitzin en el centre educatiu i els grups constants en què s'agrupin els participants siguin coincidents amb els grups de convivència estable definits per l'activitat lectiva.

En relació amb les activitats extraescolars, segons s'estableix al document Especificacions sobre el Pla d'actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia per COVID-19, aprovat pel PROCICAT el 5 d'octubre de 2020, a les activitats realitzades en els centres educatius hi poden participar infants i adolescents de diverses edats i de diferents grups estables escolars. També es disposa que els grups poden estar formats per infants i adolescents de diferents centres educatius. En conseqüència, el compliment de les condicions de la Resolució SLT/2700/2020, de 29 d'octubre, per poder mantenir les activitats excepcionades de la suspensió pel que fa a no incorporar en un mateix grup alumnes de grups estables diferents i fer les activitats al mateix centre suposa, de facto, la suspensió de les activitats en el cas que no es puguin complir aquestes condicions o bé, un increment dels costos derivat de la reorganització pertinent dels grups per mantenir l'estructura dels grups estables de convivència.

Per tot plegat, amb caràcter general i als efectes de les mesures de suport que s'estableixen en aquest Decret llei, es considera que la Resolució SLT 2700/2020, de 29 d'octubre, esmentada, comporta la suspensió o l'afectació negativa de totes les activitats de lleure i extraescolars que s'estiguessin realitzant en el moment de l'entrada en vigor de la Resolució.

A banda del perjudici que suposa per les empreses i entitats del sector del lleure educatiu i les activitats extraescolars la suspensió o afectació de llurs activitats per la Resolució SLT 2700/2020, de 29 d'octubre, cal tenir en compte la delicada situació del sector com a conseqüència de la suspensió de l'activitat durant el darrer trimestre del curs 2019-2020 i de l'esforç organitzatiu, amb el consegüent increment de costos que ha hagut de fer en el curs escolar 2020-2021 per complir les condicions de seguretat i prevenció establertes per les autoritats competents per fer front a la pandèmia en el Pla d'actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia per COVID-19, aprovat pel PROCICAT el 3 de juliol de 2020, en el document d'Especificacions sobre el Pla d'actuació per al curs 2020-2021, aprovat pel PROCICAT el 5 d'octubre de 2020, i en el document dels criteris a aplicar per prevenir la pandèmia per COVID-19 en l'àmbit de les activitats d'educació en el lleure per al curs 2020-2021 aprovats pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. A l'increment de costos derivat dels canvis organitzatius que han hagut d'aplicar en el sector cal afegir-hi la davallada d'inscripcions en les activitats que està patint el sector en aquest inici de curs escolar.

D'una banda, cal tenir en compte com una de les peculiaritats del sector el fet que un gran nombre d'activitats les presten persones treballadores autònomes, que desenvolupen llurs activitats com a persones físiques o bé mitjançant empreses de dimensió petita. Aquestes persones, que són un element clau del sector, estan patint especialment els efectes negatius de la pandèmia.

Cal tenir en compte, també, la situació crítica dins del sector del lleure educatiu de les entitats i empreses titulars o gestores d'instal·lacions juvenils. En efecte, la situació de pandèmia per la Covid-19 ha tingut i està tenint un greu impacte en aquestes instal·lacions atès que han hagut d'aturar completament la seva activitat durant un període de temps prolongat, han hagut de retornar bestretes per cancel·lació d'activitats, han vist molt reduïda la seva demanda en els mesos en què podien desenvolupar l'activitat i han hagut d'adaptar-se constantment a les mesures de prevenció i protecció sanitàries establertes en cada moment pels òrgans competents. Totes aquestes circumstàncies posen en risc la viabilitat de la continuïtat d'una bona part del sector el qual, a més de la generació de llocs de treball i serveis associats a aquestes instal·lacions, s'erigeix com un sector estratègic per fer front, ara i en un futur, a les conseqüències que pot tenir la situació de pandèmia actual per a infants i adolescents, sobretot per aquells menors més vulnerables socioeconòmicament.

Per tal de fer front a les dificultats greus que està patint el sector del lleure educatiu i de les extraescolars, cal una acció pública de suport perquè les entitats i empreses puguin fer front a la situació de pandèmia per la COVID-19, mitjançant un ajut econòmic extraordinari d'urgència, que s'estableix en tres modalitats diferents amb les quals es pretén donar resposta a les especificitats del sector. Així, s'estableixen aquestes tres modalitats diferents de l'ajut: 1) Modalitat per a les activitats específicament de lleure educatiu (esplais diaris de dilluns a divendres i esplais o agrupaments escoltes que fan activitat de cap de setmana); 2) Modalitat per a les activitats extraescolars; 3) Modalitat per a les instal·lacions juvenils.

D'altra banda, en aquests moments d'excepcionalitat en què la crisi sanitària generada per la pandèmia de la COVID-19 encara no s'ha superat, amb l'objectiu de prevenir brots futurs, minimitzar el risc d'infecció i fer front a la segona onada, es requereix el desplegament de mesures específiques en l'àmbit educatiu per tal de garantir el benestar de tota la comunitat educativa que requereix una necessària coordinació amb el Departament de Salut.

La pandèmia de la COVID-19 ha generat una situació d'excepcionalitat en els centres educatius, que durant aquests mesos han hagut de donar una resposta ràpida, efectiva i modulable davant de possibles brots en l'evolució dels indicadors epidemiològics. En aquest context, els centres s'han centrat de manera prioritària en la intensificació de les mesures de seguretat i la minimització de riscos.

Amb l'objecte de donar compliment i garantir l'efectivitat del conjunt de mesures de prevenció i protecció de la salut en els centres educatius del sistema educatiu de Catalunya per fer front a la pandèmia de la COVID-19, esdevé necessari facultar el Departament d'Educació a comunicar al Departament de Salut dades identificatives i de contacte de l'alumnat, personal docent, personal d'administració i serveis, personal d'atenció educativa i altre personal extern que està en contacte amb alumnes en l'entorn educatiu, necessàries per dur a terme les activitats relacionades amb la gestió de l'emergència sanitària actual. Al seu torn es reforcen les mesures de protecció personal en els centres educatius.

Finalment, s'inclou una disposició addicional amb una mesura per garantir la continuïtat dels ajuts individuals de menjador en els supòsits de tancament d'un centre o de quarantena o d'aïllament domiciliari d'alumnes d'un o més grups que afectin a alumnat beneficiari d'aquests ajuts. La disposició estableix que en els supòsits en els quals, per raons sanitàries i en el marc de les mesures contra la pandèmia per COVID-19, es tanqui un centre educatiu amb servei de menjador o es posin en quarantena o aïllament alumnes d'un o més grups es garanteix a l'alumnat beneficiari d'ajuts individuals de menjador la continuïtat dels seus ajuts durant el període lectiu, mitjançant el sistema que determinin, en el marc de llurs competències, el Departament d'Educació i del Consorci d'Educació de Barcelona. Preferentment, aquest sistema serà la prestació del servei de menjador mitjançant la modalitat de menús per emportar. Estableix, també, les característiques d'aquest sistema en relació amb el pagament dels ajuts corresponents als menús elaborats i no recollits.

Per tant, en ús de l'autorització que concedeix l'article 64 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, i de conformitat amb l'article 38.3 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, atesa la necessitat extraordinària i urgent d'aquestes mesures;

A proposta del conseller d'Educació, de la consellera de Salut i del conseller de Treball, Afers Socials i Famílies i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

Objecte i finalitat

1.1 S'estableix un ajut extraordinari, en forma de prestació econòmica de pagament únic, en les modalitats i imports establerts a l'article 2, destinat a les empreses, persones treballadores autònomes i entitats del sector del lleure educatiu i de les activitats extraescolars que té com a finalitat afavorir la sostenibilitat econòmica del sector, que ha patit una reducció dràstica i involuntària dels seus ingressos econòmics o un increment de les despeses com a conseqüència de la crisi sanitària de la COVID- 19 i, en especial, de les noves mesures adoptades per la Resolució SLT/2700/2020, de 29 d'octubre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

1.2 S'estableixen mesures específiques en l'àmbit educatiu relatives al tractament de dades i a l'ús dels mitjans de protecció en els centres, adreçades a garantir la seguretat de la comunitat educativa que han de ser d'aplicació durant el període en què siguin vigents les mesures sanitàries d'intervenció i control de la pandèmia que s'acordin per gestionar la situació de crisi sanitària per la COVID-19.

Article 2

Modalitats i quanties de les prestacions

2.1 S'estableixen les següents modalitats i quanties de la prestació:

 1. Ajut extraordinari i puntual en forma de prestació econòmica de pagament únic, per un import fix de 1.500,00 euros, dirigit a les entitats, empreses i persones treballadores autònomes que realitzen activitats de lleure educatiu d'esplais diaris de dilluns a divendres i d'esplais o agrupaments escoltes que fan activitat de cap de setmana.

 2. Ajut extraordinari i puntual en forma de prestació econòmica de pagament únic, per un import fix de 3.500,00 euros, dirigit als professionals autònoms, les empreses i altres entitats que realitzen activitats extraescolars. Als efectes d'aquesta modalitat de l'ajut es consideren activitats extraescolars les següents:

  b.1) Les activitats instructives, esportives, artístiques o formatives en general realitzades fora de l'horari lectiu en centres educatius que imparteixin ensenyaments obligatoris o declarats gratuïts i que estiguin incloses en la programació general anual dels centres del curs 2020-2021 o que hagin estat aprovades pel consell escolar del centre amb data anterior a la de finalització del període de la sol·licitud de l'ajut.

  b.2) Les activitats i modalitats formatives i educatives dirigides a infants i joves d'entre 3 i 18 anys no incloses en la lletra anterior, entre les quals:

  b.2.1) Els ensenyaments no reglats de règim especial.

  b.2.2) Els ensenyaments no reglats d'idiomes.

  b.2.3) Les relacionades amb la música i la dansa.

  b.2.4) Les relacionades amb les arts plàstiques i escèniques.

  b.2.5) Les activitats relacionades amb les tecnologies.

  b.2.6) Les no individuals de reforç i acompanyament escolar impartides en establiments autoritzats.

  b.2.7) Les esportives de caràcter educatiu no dependents de les federacions esportives.

  b.2.8) Les altres que, si escau, es determinin en la convocatòria de l'ajut.

 3. Ajut extraordinari i puntual en forma de prestació econòmica de pagament únic, per un import fix de 5.000,00 euros, dirigit a les entitats privades, empreses i persones treballadores autònomes titulars o gestores d'instal·lacions juvenils inscrites al Registre d'instal·lacions juvenils de la Direcció General de Joventut.

  2.2 Aquest ajut, en qualsevol de les seves modalitats, és compatible amb qualsevol ajut, prestació, subsidi o subvenció.

Article 3

Beneficiaris i requisits

3.1 Poden ser beneficiàries d'aquest ajut en la modalitat establerta a la lletra a) de l'article 2.1 les entitats, les empreses i les persones treballadores autònomes que realitzin activitats de lleure educatiu d'esplais diaris de dilluns a divendres i d'esplais o agrupaments escoltes que fan activitat de cap de setmana que hagin estat suspeses per la Resolució SLT/2700/2020, de 29 d'octubre. Es consideren suspeses aquelles activitats que s'estiguessin realitzant a l'entrada en vigor de la Resolució SLT/2700/2020, de 29 d'octubre, esmentada.

3.2 Poden ser beneficiaris d'aquest ajut en la modalitat establerta a la lletra b) de l'article 2.1 les persones treballadores autònomes, les empreses, els centres docents privats i altres entitats sense ànim de lucre, com les associacions de mares i pares d'alumnes o les fundacions, donades d'alta en el cens de l'impost d'activitats econòmiques en epígrafs corresponents a aquestes activitats que prestin amb els seus propis mitjans activitats extraescolars dirigides als infants i joves d'entre 3 i 18 anys que hagin estat suspeses o afectades per la Resolució SLT/2700/2020, de 29 d'octubre. Es consideren suspeses o afectades aquelles activitats que s'estiguessin realitzant a l'entrada en vigor de la Resolució SLT/2700/2020, de 29 d'octubre, esmentada.

3.3 Poden ser beneficiàries d'aquest ajut en la modalitat establerta a la lletra c) de l'article 2.1 les entitats privades, les empreses i les persones treballadores autònomes titulars o gestores d'instal·lacions juvenils previstes a la Llei 38/1991, de 30 de desembre, d'instal·lacions destinades a infants i joves inscrites en el Registre d'Instal·lacions Juvenils de la Direcció General de Joventut, que hagin estat afectades per la pandèmia per COVID-19. Es consideren afectades les instal·lacions registrades a l'entrada en vigor de la Resolució SLT/2700/2020, de 29 d'octubre.

3.4 No poden sol·licitar l'ajut els clubs esportius federats.

Article 4

Procediment de sol·licitud i acreditació dels requisits

4.1 Les sol·licituds i altres tràmits associats al procediment de concessió de les subvencions i la seva justificació s'han de presentar segons models normalitzats i seguint les indicacions que estaran disponibles a l'apartat Tràmits de la Seu Electrònica de la Generalitat de Catalunya.

4.2 Es pot participar per més d'una modalitat de l'ajut, presentant, en tot cas, una única sol·licitud per modalitat.

4.3 La situació d'excepcionalitat obliga a prendre mesures de simplificació administrativa i, per aquest motiu, la sol·licitud conté les declaracions responsables que acrediten el compliment dels requisits i condicions establerts a l'article 3, inclosa la declaració de les dades bancàries a on s'haurà d'efectuar el pagament que servirà per donar-los d'alta com a creditors de la Generalitat. La presentació de la sol·licitud implica l'acceptació de tot allò que es preveu a la convocatòria i faculta l'ens competent per comprovar la conformitat de les dades que s'hi contenen o es declaren, així com l'autorització expressa per consultar dades tributàries.

Article 5

Procediment de concessió

5.1 Aquest ajut s'atorga en un pagament únic, pel procediment de concurrència no competitiva, fins a l'exhauriment de la partida pressupostària destinada a aquest efecte.

5.2 El criteri d'atorgament de les subvencions serà l'ordre cronològic de presentació de les sol·licituds, fins a exhaurir la dotació pressupostària.

5.3 La persona titular del Departament d'Educació ha d'aprovar la resolució de convocatòria d'aquesta subvenció per a l'any 2020 i, si escau, per a exercicis posteriors. La convocatòria s'ha de publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya , la qual ha de concretar el procediment de tramitació i concessió de l'ajut, així com el termini per presentar les sol·licituds.

5.4 L'òrgan competent per tramitar i resoldre les sol·licituds presentades és la Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa del Departament d'Educació, amb la col·laboració de la Direcció General de Joventut del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. La persona titular de Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa resol per delegació del conseller d'Educació l'atorgament o denegació de l'ajut.

5.5 El termini màxim per notificar i emetre resolució és de tres mesos comptats des de l'endemà de la data de la finalització del termini de presentació de sol·licituds, sens perjudici que la convocatòria pugui reduir aquest termini. En cas que hagi finalitzat el termini establert i no s'hagi notificat la resolució expressa, la sol·licitud s'ha d'entendre desestimada per silenci administratiu, d'acord amb el que estableix l'article 54.2.e) de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Article 6

Dotació pressupostària

6.1 L'import màxim corresponent al pagament d'aquest ajut en les diferents modalitats subvencions, per a l'exercici 2020, és de 20.000.000,00 d'euros. En la convocatòria de l'ajut es determina la distribució del crèdit entre les modalitats determinades a l'article 2. El crèdit no exhaurit en una modalitat es pot traspassar a qualsevol de les altres dues.

6.2 L'import màxim destinat a aquesta línia d'ajut es pot ampliar mitjançant resolució de la persona titular de l'òrgan concedent.

Article 7

Justificació i verificació

7.1 D'acord amb l'article 30.7 de la Llei 38/2003, general de subvencions, la concessió d'aquestes subvencions no requerirà cap altra justificació que l'acreditació del compliment dels requisits indicats en l'article mitjançant la declaració responsable en els termes establerts a l'article 4.2, sens perjudici dels controls que es puguin realitzar amb posterioritat.

7.2 L'òrgan instructor, per tal de comprovar els requisits establerts per a l'obtenció dels ajuts, realitzarà un pla de verificació posterior al pagament i, com a màxim, durant l'exercici pressupostari posterior al pagament de l'ajut. A aquest efecte es podrà requerir a les persones beneficiàries de l'ajut la informació i documentació necessària per procedir a la verificació dels requisits establerts per a l'obtenció de l'ajut.

Article 8

Tractament de dades

8.1 Amb l'objecte de donar compliment i garantir l'efectivitat del conjunt de mesures de prevenció i protecció de la salut en els centres educatius del sistema educatiu de Catalunya per fer front a la pandèmia de la COVID-19, es faculta el Departament d'Educació a comunicar al Departament de Salut la informació de què disposi sobre les dades identificatives i de contacte de l'alumnat, personal docent, personal d'administració i serveis, personal d'atenció educativa i altre personal extern que està en contacte amb alumnes en l'entorn educatiu, necessàries per dur a terme les activitats relacionades amb la gestió de l'emergència sanitària actual.

8.2 Les dades posades a disposició del Departament de Salut s'integren en el tractament “Cens Covid19 salut-escola”, del qual n'és titular el Departament de Salut, amb la finalitat d'exercir les competències que en matèria de vigilància epidemiològica i de control de la salut pública que té atribuïdes com a autoritat sanitària.

8.3 Les dades personals a comunicar permetran localitzar la persona, o en cas d'alumnes menors d'edat, als seus pares, mares o tutors legals, a quin centre educatiu pertanyen, i a quin grup de convivència estable pertanyen, si escau. La posada a disposició de les dades es farà de forma automatitzada, sempre que sigui possible.

8.4 Així mateix, el Departament de Salut en el marc de les funcions que té atribuïdes en la situació de pandèmia referida, comunicarà al director o a la directora del centre educatiu mitjançant els sistemes d'informació establerts, les dades de salut corresponents als resultats de proves diagnòstiques de COVID-19 per tal que es puguin adoptar les mesures pertinents d'acord amb els protocols establerts. El director o la directora del centre educatiu haurà de mantenir el deure de secret i de confidencialitat sobre la informació a la qual tingui accés, fins i tot un cop finalitzada la situació d'emergència sanitària.

8.5 El tractament de dades personals a què es refereixen els paràgrafs anteriors es realitza d'acord amb els apartats g), h) i i) de l'article 9 apartat 2, del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016, l'article 57 de la Llei 18/2009, del 22 d'octubre, de salut pública, així com la resta de normes i principis en matèria de protecció de dades personals.

Article 9

Obligació d'adoptar les mesures d'autoprotecció en els centres educatius

9.1 L'alumnat, el personal dels centres educatius i qualsevol persona que hi accedeixi, han d'adoptar les mesures d'autoprotecció que estableixin les autoritats competents per prevenir els contagis mentre duri la situació de pandèmia.

9.2 L'ús de la mascareta és obligatori per a qualsevol persona que accedeixi al centre educatiu durant tot el temps que hi romangui, d'acord amb allò establert en la normativa.

9.3 Els centres educatius han d'adoptar mesures d'aprenentatge alternatiu a la presencialitat per a aquells alumnes que acreditin que es troben en algun dels supòsits d'exempció normativament establerts per a l'ús obligatori de la mascareta.

9.4 Les persones que no adoptin les mesures d'autoprotecció establertes als centres educatius no poden accedir-hi i poden ser sancionades d'acord amb allò establert en la normativa.

Disposició addicional

Continuïtat dels ajuts individuals de menjador en els supòsits de tancament d'un centre o de quarantena o de l'aïllament domiciliari d'alumnes d'un o més grups que afectin a alumnat beneficiari d'aquests ajuts.

 1. En els supòsits en què, per raons sanitàries i en el marc de les mesures contra la pandèmia per COVID-19, es tanqui un centre educatiu amb servei de menjador o es posin en quarantena o aïllament alumnes d'un o més grups, es garanteix a l'alumnat beneficiari d'ajuts individuals de menjador la continuïtat dels seus ajuts durant el període lectiu, mitjançant el sistema que determinin, en el marc de llurs competències, el Departament d'Educació i del Consorci d'Educació de Barcelona. Preferentment, aquest sistema ha de ser la prestació del servei de menjador mitjançant la modalitat de menús per emportar.

 2. En el sistema de menús per emportar, el Departament d'Educació i el Consorci d'Educació de Barcelona determinen, en el marc de llurs competències, els dies lectius del període del tancament del centre o de quarantena del grup en els quals els alumnes amb ajut parcial tenen dret a un menú per emportar.

 3. Les famílies dels alumnes beneficiaris d'un ajut individual de menjador, total o parcial, que no vulguin fer ús del servei per emportar ho han de comunicar expressament al centre abans de l'inici del període de tancament, quarantena o aïllament.

 4. Les administracions que gestionen els ajuts de menjador abonen a les empreses o entitats prestatàries del servei de menjador escolar el preu dels menús elaborats i no recollits en el cas que els beneficiaris no hagin comunicat amb antelació suficient que no recolliran el menú.

 5. En el cas de les administracions que gestionen els ajuts de menjador per delegació del Departament d'Educació, el cost d'aquests menús l'assumeix el Departament d'Educació, regularitzant els imports abonats per aquest concepte mitjançant l'autorització de despesa que es tramita per cada curs escolar i la seva posterior liquidació, un cop justificades les actuacions corresponents.

 6. El preu del menú en la modalitat per emportar és el mateix que el que estigui establert en el menjador de què es tracti, per al curs 2020-2021, per a un usuari habitual del servei, amb el topall del preu màxim fixat pel Departament d'Educació.

 7. La regularització es fa per a tot el curs escolar 2020-2021.

Disposicions finals

Primera

Habilitació per fer efectiu l'ajut

Es faculta la Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa del Departament d'Educació per dictar les instruccions administratives oportunes per tal de fer efectiu l'ajut extraordinari previst en aquest Decret llei.

Segona

Entrada en vigor

Aquest Decret llei entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya .

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals s'apliqui aquest Decret llei cooperin a complir-lo i que els tribunals i les autoritats a qui pertoqui el facin complir.

Barcelona, 10 de novembre de 2020

Pere Aragonès i Garcia

Vicepresident del Govern en substitució de la presidència de la Generalitat i conseller d'Economia i Hisenda

Josep Bargalló Valls

Conseller d'Educació

Alba Vergés i Bosch

Consellera de Salut

Chakir El Homrani Lesfar

Conseller de Treball, Afers Socials i Famílies