DECRET LLEI 43/2020, de 17 de novembre, pel qual s'habilita el Consell Català de l'Esport per a l'atorgament d'ajuts extraordinaris i d'emergència per fer front a la suspensió de l'obertura al públic de les instal·lacions i dels equipaments esportius a Catalunya, es crea el Fons extraordinari addicional 2020 per als ens locals, i es modifica el Decret llei 41/2020, de 10 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social en centres educatius i en l'àmbit de l'educació en el lleure i de les activitats extraescolars per fer front a la crisi sanitària, econòmica i social generada per la COVID-19.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de la Presidencia
Rang de Llei:Decret-llei
 
ÍNDICE
CONTENIDO

L'article 67.6.a) de l'Estatut preveu que els decrets llei siguin promulgats, en nom del rei, pel president o presidenta de la Generalitat.

De conformitat amb el que disposen l'article 6 i concordants de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, i atès el Decret 114/2020, de 30 de setembre, de substitució del president de la Generalitat de Catalunya;

D'acord amb l'anterior, promulgo el següent

DECRET LLEI

Exposició de motius

Davant la crisi sanitària, econòmica i social en què ens trobem immersos com a conseqüència de la pandèmia generada per la COVID-19, el Govern ha adoptat diverses mesures per tal de pal·liar els seus efectes. Les més recents són les adoptades el passat 12 de novembre d'enguany mitjançant la Resolució SLT/2875/2020, de 12 de novembre, que prorroga i modifica les mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de la COVID-19 al territori de Catalunya adoptades per la Resolució SLT/2700/2020, de 29 d'octubre, i prorroga les mesures de restricció de la mobilitat nocturna adoptades per la Resolució SLT/2811/2020, de 6 de novembre.

Per fer front a aquesta crisi l'Administració local és una peça clau en el coneixement de les necessitats i en el servei directe a la ciutadania. En aquest sentit, les mesures que adopten els ens locals són essencials per pal·liar els greus perjudicis que produeix la crisi sanitària, econòmica i social generada per la COVID-19 en la població.

Atès que l'adopció d'aquestes mesures per part de les entitats locals els suposa un notable increment de la seva despesa, el Govern de la Generalitat considera imprescindible aprovar un fons addicional i extraordinari de 20.000.000 d'euros per a l'exercici 2020 i de 100.000.000 d'euros per a l'exercici 2021, del qual poder ser beneficiaris els ajuntaments, els consells comarcals i el Conselh Generau d'Aran, l'Àrea Metropolitana de Barcelona per l'àmbit del Barcelonès i les entitats municipals descentralitzades.

Així mateix, la suspensió de l'activitat de les instal·lacions i dels equipaments esportius comporta una greu afectació econòmica i social de caràcter essencial en el sector de l'esport i de l'activitat física a Catalunya, que justifica l'adopció de mesures extraordinàries i d'emergència adreçades a intentar pal·liar les conseqüències derivades d'aquesta suspensió.

Entre aquestes mesures extraordinàries i d'emergència s'aprova una línia d'ajuts dotada amb 25.000.000 d'euros que té com a finalitat afavorir la sostenibilitat econòmica del sector de l'esport i de l'activitat física a Catalunya, contribuir al manteniment i a la continuïtat de la seva activitat, i pal·liar les afectacions econòmiques i socials que es puguin produir en aquest àmbit com a conseqüència de les mesures prorrogades per la Resolució SLT/2875/2020, de 12 de novembre, i per la Resolució SLT/2700/2020, de 29 d'octubre.

El Consell Català de l'Esport és un organisme autònom de caràcter administratiu, adscrit al Departament de la Presidència, que és el competent en matèria d'esports i d'activitat física, i té atribuïdes, entre d'altres, les funcions consistents a planificar i gestionar la política esportiva de la Generalitat i concedir subvencions a les entitats esportives catalanes, d'acord amb l'article 28 i els apartats c) i d) de l'article 35.4 del text únic de la Llei de l'esport, aprovat pel Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol.

Així mateix, el Departament d'Empresa i Coneixement té atribuïda, entre d'altres, la competència consistent a impulsar i promoure iniciatives en l'àmbit de l'empresa que siguin d'interès per a la competitivitat de l'economia catalana.

Atès que la suspensió de l'obertura al públic afecta instal·lacions i equipaments esportius que poden ser gestionats tant per entitats esportives com per empreses, i amb la finalitat de garantir la màxima simplificació i celeritat administrativa en la tramitació dels ajuts extraordinaris i d'emergència, el Govern estima necessari atribuir la convocatòria, la tramitació i la resolució de la línia d'ajuts esmentada, al Consell Català de l'Esport atès que és l'organisme públic que, per raó de l'àmbit material d'actuació, té un coneixement directe del sector esportiu i de l'activitat física a Catalunya.

D'altra banda, mitjançant aquesta norma es modifica el Decret llei 41/2020, de 10 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social en centres educatius i en l'àmbit de l'educació en el lleure i de les activitats extraescolars per fer front a les conseqüències de la COVID-19, que estableix un ajut econòmic extraordinari d'urgència, amb tres modalitats diferents amb les quals es pretén donar resposta a les especificitats del sector:

 1. Modalitat per a les activitats específicament de lleure educatiu (esplais diaris de dilluns a divendres i esplais o agrupaments escoltes que fan activitat de cap de setmana); b) Modalitat per a les activitats extraescolars; c) Modalitat per a les instal·lacions juvenils.

Amb la voluntat que resposta donada sigui al més ajustada possible a les especificitats dels sectors del lleure educatiu i de les activitats extraescolars, s'han revisat les modalitats a) i b) de l'ajut, tant pel que fa als beneficiaris com als imports dels ajuts. En aquest sentit, s'ha considerat convenient incrementar els ajuts a les activitats de lleure educatiu realitzades de dilluns a divendres, equiparant-les a les activitats extraescolars als efectes de l'ajut. Per això, s'han inclòs en la modalitat b), amb un ajut de 3.500 euros per entitat.

Pel que fa a les activitats de lleure educatiu de cap de setmana, s'ha previst una simplificació del procediment de sol·licitud, per tal de fer-lo més àgil. Així, s'estableix que els ajuts dirigits a les entitats que pertanyin a una federació o una coordinadora d'entitats de lleure educatiu s'atorgaran a través de les federacions i les coordinadores, sempre que les entitats i les seves federacions o coordinadores estiguin inscrites en el Cens d'Entitats Juvenils de la Direcció General de Joventut del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Amb això s'aconsegueix una reducció notable del nombre de sol·licituds, amb la consegüent millora del procediment, i es continua posant al centre de l'ajut les entitats de base adscrites a aquests federacions o coordinacions, ja que s'estableix una quantia equivalent a cada una d'elles. En aquest sentit, cal recordar que són les entitats de base les que han patit directament l'impacte de la suspensió de les activitats i les que han d'adaptar-se contínuament al context canviant de la pandèmia i a les diverses mesures de prevenció i protecció establertes per les autoritats competents; per tal de poder continuar acompanyant milers de joves i infants en el seu creixement integral. També s'ha revisat l'import de l'ajut, per adequar-lo millor a la realitat de les entitats beneficiàries i de les activitats realitzades.

Finalment, i atesa la voluntat del Govern d'atendre totes les sol·licituds amb dret a l'ajut amb independència del moment de la seva presentació, es modifica l'article 5.2 del Decret llei 41/2020, de 10 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social en centres educatius i en l'àmbit de l'educació en el lleure i de les activitats extraescolars per fer front a les conseqüències de la COVID-19, eliminant la previsió de l'atorgament de les subvencions segons l'ordre cronològic de presentació de les sol·licituds i establint l'ampliació de la dotació pressupostària en cas que s'exhaureixi el crèdit per atendre totes les sol·licituds que compleixin els requisits per ser-ne beneficiari.

D'acord amb l'anterior, es dicta aquest Decret llei, que s'estructura en dos capítols, una disposició addicional i una disposició final.

El capítol I, sota la rúbrica “Fons extraordinari addicional 2020 per als ens locals“, es divideix en 5 articles. L'article 1 crea el Fons extraordinari addicional 2020 per als ens locals; l'article 2 estableix els ens locals beneficiaris del Fons; l'article 3 regula la participació dels ens locals beneficiaris en el Fons; l'article 4 estableix els criteris de distribució del Fons; i l'article 5 regula els requisits per al lliurament de les participacions en el Fons.

El capítol II, sota la rúbrica, “Ajuts extraordinaris i d'emergència per fer front a la suspensió de l'obertura al públic de les instal·lacions i dels equipaments esportius a Catalunya com a conseqüència de la crisi sanitària, econòmica i social de la COVID-19”, comprèn els articles 6 i 7. L'article 6 habilita el Consell Català de l'Esport per a la convocatòria, la tramitació i la resolució d'una línia d'ajuts extraordinaris i d'emergència per fer front a la suspensió de l'obertura al públic de les instal·lacions i dels equipaments esportius a Catalunya com a conseqüència de la crisi sanitària, econòmica i social de la COVID-19, amb una dotació de 25.000.000 d'euros i l'article 7 concreta les persones beneficiàries d'aquesta línia d'ajuts.

La disposició addicional conté les modificacions que s'introdueixen en el Decret llei 41/2020, de 10 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social en centres educatius i en l'àmbit de l'educació en el lleure i de les activitats extraescolars per fer front a les conseqüències de la COVID-19.

En darrer terme, la disposició final estableix l'entrada en vigor d'aquest Decret llei el mateix dia de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya .

Per tot el que s'ha exposat, en ús de l'autorització concedida en l'article 64 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, a proposta de la consellera de la Presidència, del conseller d'Educació, i del conseller d'Empresa i Coneixement, i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Capítol I. Fons extraordinari addicional 2020 per als ens locals.

Article 1 Creació del Fons extraordinari addicional 2020 per als ens locals

Es crea el Fons extraordinari addicional 2020 per als ens locals amb una dotació de 20.000.000 d'euros per al finançament de les despeses en que incorrin els ens locals beneficiaris per raó de les mesures que adoptin per fer front a la crisi sanitària, econòmica i social generada per la COVID-19 .

Article 2 Ens locals beneficiaris

Són beneficiaris del Fons extraordinari addicional 2020 per als ens locals, els ajuntaments, els consells comarcals i el Conselh Generau d'Aran, l'Àrea Metropolitana de Barcelona per l'àmbit del Barcelonès i les entitats municipals descentralitzades

Article 3 Participació en el Fons extraordinari addicional 2020 per als ens locals

La participació dels ens locals beneficiaris en el Fons extraordinari addicional 2020 per als ens locals és d'un màxim de 20.000.000 euros, amb la distribució següent:

 1. 13.375.967,59 euros per distribuir entre els municipis de Catalunya amb càrrec a la partida pressupostària PR1501D/460000390/7111/0052 amb codi de finançament MPP del pressupost del Departament de la Presidència.

 2. 6.280.854,76 euros per distribuir entre l'Aran i les comarques de Catalunya, excepte el Barcelonès amb càrrec a la partida pressupostària PR1501D/460000290/7111/0052 amb codi de finançament MPP del pressupost del Departament de la Presidència.

 3. 287.048,75 euros per a l'Àrea Metropolitana de Barcelona amb càrrec a la partida pressupostària PR1501D/460000290/7111/0052 amb codi de finançament MPP del pressupost del Departament de la Presidència, d'acord amb la proposta de la Comissió mixta de distribució de les competències, les activitats i els serveis del Consell Comarcal del Barcelonès, arran de la supressió del Consell Comarcal del Barcelonès.

 4. 56.128,90 euros per distribuir entre les entitats municipals descentralitzades de Catalunya amb càrrec a la partida pressupostària PR1501D/460000490/7111/0052 amb codi de finançament MPP del pressupost del Departament de la Presidència.

 1. El Fons extraordinari addicional 2020 per als ens locals no genera interessos de demora.

Article 4 Criteris de distribució del Fons extraordinari addicional 2020 per als ens locals

La participació dels ens locals beneficiaris del Fons és proporcional a la distribució del Fons de Cooperació Local per al 2020 realitzada per les següents resolucions:

-Resolució PRE/1550/2020, de 26 de juny, de distribució als municipis de Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de Cooperació Local de Catalunya, any 2020.

- Resolució PRE/1578/2020, de 26 de juny, de distribució a l'Aran i a les comarques de Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de Cooperació Local de Catalunya, any 2020.

- Resolució PRE/1552/2020, de 26 de juny, per la qual es destina a l'Àrea Metropolitana de Barcelona la participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de Cooperació Local de Catalunya, any 2020.

- Resolució PRE/1551/2020, de 26 de juny, de distribució a les entitats municipals descentralitzades de Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de Cooperació Local de Catalunya, any 2020.

Article 5 Lliurament de les participacions en el Fons
 1. El lliurament de les participacions en el Fons resta condicionat al fet que els ens locals beneficiaris hagin complert amb l'obligació establerta per l'article 50 de la Llei 4/2020, del 29 d'abril, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020, consistent a trametre els pressupostos, les liquidacions pressupostàries anuals i els qüestionaris estadístics homogeneïtzats d'aquestes dades al Departament de la Presidència, i els comptes anuals a la Sindicatura de Comptes, d'acord amb el que estableix la legislació sectorial. Aquesta documentació ha de fer referència a l'anualitat del 2018.

 2. Els ens locals beneficiaris que el 15 d'octubre de 2020 no hagin complert el que estableix l'apartat 1 perden el dret a rebre el Fons extraordinari addicional 2020 que es crea mitjançant aquest Decret llei.

Capítol II. Ajuts extraordinaris i d'emergència per fer front a la suspensió de l'obertura al públic de les instal·lacions i dels equipaments esportius a Catalunya com a conseqüència de la crisi sanitària, econòmica i social de la COVID-19.

Article 6 Habilitació al Consell Català de l'Esport

S'habilita el Consell Català de l'Esport per a la convocatòria, la tramitació i la resolució d'una línia d'ajuts extraordinaris i d'emergència per fer front a la suspensió de l'obertura al públic de les instal·lacions i dels equipaments esportius a Catalunya com a conseqüència de la crisi sanitària, econòmica i social de la COVID-19, amb una dotació de 25.000.000 d'euros.

Article 7 Persones beneficiàries
 1. Poden ser persones beneficiàries de la línia d'ajuts esmentada a l'article 6 d'aquest Decret llei les persones titulars de la gestió d'instal·lacions o d'equipaments esportius a Catalunya.

 2. Queden excloses com a persones beneficiàries d'aquesta línia d'ajuts els ens locals de Catalunya, les persones jurídiques participades en més d'un 50% per capital públic i els professionals autònoms.

  Disposició addicional. Modificació parcial del Decret llei 41/2020, de 10 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social en centres educatius i en l'àmbit de l'educació en el lleure i de les activitats extraescolars per fer front a les conseqüències de la COVID-19

 3. Es modifiquen els apartats a) i b) de l'article 2.1 del Decret llei 41/2020, de 10 de novembre, que queden redactats de la manera següent:

  1. Ajut extraordinari i puntual en forma de prestació econòmica de pagament únic dirigit a les federacions, coordinadores d'entitats i entitats no federades d'educació en el lleure que fan activitats de cap de setmana dirigides a infants i joves d'entre 3 i 18 anys i que estiguin inscrites al Cens d'Entitats Juvenils de la Direcció General de Joventut del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

   En el cas de les federacions i les coordinadores d'entitats d'educació en el lleure l'ajut consistirà en un import de 500 euros per cada centre o agrupament que hi estigui adscrit. En el cas de les entitats no federades, l'ajut consistirà en un import únic de 500 euros.

  2. Ajut extraordinari i puntual en forma de prestació econòmica de pagament únic, per un import fix de 3.500,00 euros, dirigit a:

   b.1) Les entitats inscrites al Cens d'Entitats Juvenils de la Direcció General de Joventut esmentada que realitzen activitats de lleure educatiu entre setmana (entre dilluns i divendres) dirigides a infants i joves d'entre 3 i 18 anys.

   Als efectes d'aquest ajut, es consideren activitats de lleure educatiu totes aquelles que contribueixen al creixement integral dels infants, adolescents i joves i propicien la ciutadania activa, realitzant un perfil d'activitats divers i no especialitzades i mitjançant eines pedagògiques pròpies de l'educació en el lleure.

   b.2) A les persones treballadores autònomes, les empreses i altres entitats que realitzen activitats extraescolars.

   Als efectes d'aquest ajut, es consideren activitats extraescolars les següents:

   b.2.1) Les activitats instructives, esportives, artístiques o formatives en general realitzades fora de l'horari lectiu en centres educatius que imparteixin ensenyaments obligatoris o declarats gratuïts i que estiguin incloses en la programació general anual dels centres del curs 2020-2021 o que hagin estat aprovades pel consell escolar del centre amb data anterior a la de finalització del període de la sol·licitud de l'ajut.

   b.2.2) Les activitats i modalitats formatives i educatives dirigides a infants i joves d'entre 3 i 18 anys no incloses en la lletra anterior, entre les quals:

   b.2.2.1) Els ensenyaments no reglats de règim especial.

   b.2.2.2) Els ensenyaments no reglats d'idiomes.

   b.2.2.3) Les relacionades amb la música i la dansa.

   b.2.2.4) Les relacionades amb les arts plàstiques i escèniques.

   b.2.2.5) Les activitats relacionades amb les tecnologies.

   b.2.2.6) Les no individuals de reforç i acompanyament escolar impartides en establiments autoritzats.

   b.2.2.7) Les esportives de caràcter educatiu no dependents de les federacions esportives.

   b.2.2.8) Les activitats educatives descrites a l'apartat b.1) realitzades per persones treballadores autònomes, empreses i altres entitats no inscrites al Cens d'Entitats Juvenils de la Direcció General de Joventut”.

 4. Es modifiquen els apartats 1 i 2 de l'article 3 del Decret llei 41/2020, de 10 de novembre, que queden redactats de la manera següent:

  “3.1 Poden ser beneficiàries d'aquest ajut en la modalitat establerta a la lletra a) de l'article 2.1 les federacions, coordinadores d'entitats i entitats no federades d'educació en el lleure inscrites al Cens d'Entitats Juvenils de la Direcció General de Joventut que fan activitat de cap de setmana dirigida a infants i joves d'entre 3 i 18 anys, que hagin estat suspeses o afectades per la Resolució SLT/2700/2020, de 29 d'octubre. Es consideren suspeses o afectades aquelles activitats que s'estiguessin realitzant a l'entrada en vigor de la Resolució SLT/2700/2020, de 29 d'octubre, esmentada”:

  3.2 Poden ser beneficiaris d'aquest ajut en la modalitat establerta a la lletra b) de l'article 2.1:

  1. Les entitats inscrites al Cens d'Entitats Juvenils de la Direcció General de Joventut que realitzen activitats de lleure educatiu entre setmana dirigides a infants i joves d'entre 3 i 18 anys, que hagin estat suspeses o afectades per la Resolució SLT/2700/2020, de 29 d'octubre. Es consideren suspeses o afectades aquelles activitats que s'estiguessin realitzant a l'entrada en vigor de la Resolució SLT/2700/2020, de 29 d'octubre, esmentada.

  2. Les persones treballadores autònomes, les empreses, els centres docents privats i altres entitats sense ànim de lucre, com les associacions de mares i pares d'alumnes o les fundacions, donades d'alta en el cens de l'impost d'activitats econòmiques en epígrafs corresponents a aquestes activitats que prestin amb els seus propis mitjans activitats extraescolars dirigides als infants i joves d'entre 3 i 18 anys, que hagin estat suspeses o afectades per la Resolució SLT/2700/2020, de 29 d'octubre. Es consideren suspeses o afectades aquelles activitats que s'estiguessin realitzant a l'entrada en vigor de la Resolució SLT/2700/2020, de 29 d'octubre, esmentada.”

 5. Es modifica l'apartat 2 de l'article 5 del Decret llei 41/2020, de 10 de novembre, que queda redactat de la manera següent:

  “5.2. El criteri d'atorgament dels ajuts serà la presentació dins del termini de la sol·licitud, sempre que s'acompleixin els requisits per ser-ne beneficiari i d'acord amb la disponibilitat de crèdit. Si s'exhaureix la dotació pressupostària, s'ampliarà la dotació d'acord amb l'article 6.2”.

  Disposició final

  Entrada en vigor

  Aquest Decret llei entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

  Per tant, ordeno que tots els ciutadans i ciutadanes als quals sigui aplicable aquest Decret llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals correspongui el facin complir.

  Barcelona, 17 de novembre de 2020

  Pere Aragonès i Garcia

  Vicepresident del Govern en substitució de la presidència de la Generalitat i conseller d'Economia i Hisenda

  Meritxell Budó Pla

  Consellera de la Presidència

  Josep Bargalló Valls

  Conseller d'Educació

  Ramon Tremosa i Balcells

  Conseller d'Empresa i Coneixement