DECRET LLEI 44/2020, de 17 de novembre, pel qual es crea el Cens d'espais de cultura responsables.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de la Presidencia
Rang de Llei:Decret-llei
 
ÍNDICE
CONTENIDO

L'article 67.6.a) de l'Estatut preveu que els decrets llei siguin promulgats, en nom del rei, pel president o presidenta de la Generalitat.

De conformitat amb el que disposen l'article 6 i concordants de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, i atès el Decret 114/2020, de 30 de setembre, de substitució del president de la Generalitat de Catalunya;

D'acord amb això, promulgo el següent

DECRET LLEI

Exposició de motius

La Generalitat de Catalunya ha adoptat diverses mesures urgents per fer front a les conseqüències de tot tipus derivades dels efectes de la crisi generada per la pandèmia de la COVID-19.

Aquestes mesures s'han pres per mitjà de diferents decrets llei que s'han adoptat des del mateix moment de la declaració de la situació de pandèmia que va fer l'Organització Mundial de la Salut l'11 de març.

El 22 de setembre del 2020, el Govern de la Generalitat de Catalunya va acordar declarar que la cultura constitueix un bé essencial per al desenvolupament integral de la personalitat individual i col·lectiva. Aquesta declaració forma part d'un pla per preservar la cultura davant de noves restriccions per la crisi sanitària provocada per la COVID-19 i establir una sèrie d'accions que donin cobertura als drets culturals dels ciutadans i a les indústries i als sectors creatius.

Així, davant de la situació actual, cal anar més enllà per garantir als agents culturals, en particular, i als ciutadans, en general, que els espais d'activitat cultural compleixen totes les mesures sanitàries necessàries i prenen el compromís, a més, de fer-ho públic amb l'adopció de protocols específics d'accés per a totes les persones usuàries d'aquests espais.

Per aquest motiu, és necessari i urgent crear el Cens d'espais de cultura responsables, en què es poden inscriure els espais culturals que ofereixen seguretat davant la situació de crisi sanitària provocada per la COVID-19, perquè compleixen totes les condicions que les autoritats competents els exigeixen en el marc del Pla d'actuació del PROCICAT per emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc. Igualment, els espais culturals censats, a través del seu art i de la seva activitat, es fan corresponsables de minimitzar els efectes nocius que pot provocar l'aïllament social i es comprometen a treballar per la inclusió social des de l'àmbit cultural. És un moment especialment delicat per a moltes persones que estan en una situació de risc greu, a causa de la pandèmia, tant per aïllament com per la situació laboral i és evident, tal com consta a l'Acord del Govern de 22 de setembre de 2020, que l'essencialitat de la cultura es reflecteix en la capacitat de connectar totes les persones malgrat el seu aïllament. La cultura dona sentit de comunitat a la societat. Aquests espais culturals han de poder continuar treballant per oferir a la societat el producte de la seva creativitat i aplicar programes d'inclusió social, de manera immediata, sempre que la situació epidemiològica ho permeti.

Atesa la situació plantejada, hi ha una necessitat extraordinària i urgent de crear el Cens d'espais de cultura responsables perquè, davant la greu situació de pandèmia mundial, es pugui donar difusió, mitjançant el Cens, als espais culturals a Catalunya que adopten protocols sanitaris per a l'espai cultural per prevenir la COVID-19, d'acord amb les mesures sanitàries que determinen les autoritats competents, i que es comprometen a adoptar i aplicar programes d'inclusió social. En aquest sentit, podran utilitzar el distintiu d'“Espai de Cultura Responsable”.

Per tant, en ús de l'autorització que concedeix l'article 64 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, de conformitat amb l'article 38 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern;

A proposta de la consellera de Cultura i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

Creació del Cens d'espais de cultura responsables

 1. Es crea el Cens d'espais de cultura responsables, de caràcter electrònic, que gestiona el departament competent en matèria de cultura.

 2. Es poden incloure en el Cens espais de qualsevol tipus en què es desenvolupin majoritàriament activitats culturals i que s'ubiquin a Catalunya.

Article 2

Requisits per a la inclusió al Cens

Els requisits que han de complir els espais culturals per a la inclusió al Cens són els següents:

 1. Adoptar totes les mesures sanitàries que determinin les autoritats competents per evitar el risc de pandèmia de la COVID-19 i aprovar un protocol sanitari per a l'espai cultural per prevenir la COVID-19.

 2. Assumir el compromís, mitjançant l'adopció de programes d'actuació, de promoure mesures inclusives i de millora de la salut anímica de la ciutadania orientades a evitar el risc d'exclusió social de col·lectius especialment vulnerables per raons econòmiques, socials, de gènere o d'inserció social.

Article 3

Sol·licituds per a la inclusió al Cens

 1. Les persones físiques o jurídiques titulars o gestores dels espais culturals han de presentar una sol·licitud, d'acord amb el formulari que determini el departament competent en matèria de cultura, a través del portal Tràmits gencat del web de la Generalitat de Catalunya ( http://tramits.gencat.cat ), utilitzant els sistemes d'identificació i signatura electrònica que admet la seu electrònica.

 2. Les persones interessades han de fer constar a la sol·licitud, com a mínim, les dades generals del titular o gestor de l'espai cultural, la ubicació, l'aforament màxim del local i les dades de qui en fa la declaració com a representant.

Article 4

Declaracions responsables i documentació de la sol·licitud

 1. Les persones sol·licitants han de presentar, mitjançant el formulari de sol·licitud, les declaracions responsables següents:

  1. Que a l'espai corresponent es desenvolupen majoritàriament activitats culturals.

  2. Que l'espai cultural compleix les mesures sanitàries esmentades a la lletra a) de l'article 2 i que s'ha aprovat un protocol sanitari per a l'espai per prevenir la COVID-19.

  3. Que duen a terme les mesures d'informació pertinents als assistents a les activitats culturals per prevenir el contagi de la COVID-19.

  4. Que es disposa d'una assegurança de responsabilitat civil per a les activitats que es duen a terme.

  5. que es comprometen a adoptar i aplicar programes d'actuació d'inclusió social a què fa referència la lletra b) de l'article 2.

 2. Les persones sol·licitants han d'aportar una còpia de la documentació acreditativa de la representació amb què la persona signant actua si no s'ha inscrit en un registre públic. No cal aportar aquesta documentació si la signatura electrònica acredita que la persona signant té poders suficients per actuar en nom de la persona representada o si ha presentat aquesta documentació a l'Administració de la Generalitat, sempre que no hagin transcorregut més de cinc anys des que es va presentar i que no hagi tingut cap modificació. En aquest darrer supòsit, cal indicar la data i l'òrgan o la dependència davant la qual es va presentar i el procediment al qual feia referència.

 3. El departament competent en matèria de cultura ha de comprovar d'ofici les dades següents:

  1. Les dades identificatives de la persona signant i la representació amb què actua quan aquesta estigui inscrita en un registre públic.

  2. Les dades relatives a la personalitat jurídica de l'entitat titular o gestora de l'espai cultural i la seva capacitat d'actuar.

  Es presumeix que la consulta de dades de caràcter personal està autoritzada per la persona signant, tret que consti a la sol·licitud la seva oposició expressa. En cas que s'hi oposi, cal que aporti, juntament amb la sol·licitud, una còpia dels documents acreditatius corresponents.

 4. El departament competent en matèria de cultura pot requerir a les persones o entitats sol·licitants que aportin la documentació acreditativa o complementària que sigui necessària per resoldre el procediment.

 5. En el cas que el sol·licitant no presenti algun dels documents esmentats, el departament competent en matèria de cultura l'ha de requerir perquè els presenti en el termini de deu dies hàbils mitjançant una notificació per mitjans telemàtics. Si no presenta la documentació corresponent en el termini esmentat es desestimarà la sol·licitud, que es declara a través de resolució de la persona titular del departament competent en matèria de cultura.

 6. La inexactitud, la falsedat o l'omissió de caràcter essencial de qualsevol dada, declaració o document que acompanyi la sol·licitud pot comportar la denegació de la sol·licitud o, si es coneix amb posterioritat a la inclusió al Cens, l'exclusió.

Article 5

Audiència

En el cas d'inadmissió o denegació de la inclusió al Cens, el departament competent en matèria de cultura ha de donar audiència prèvia a la persona o entitat sol·licitant perquè pugui fer les al·legacions i aportar el que consideri pertinent en un termini de quinze dies hàbils.

Article 6

Resolució d'inclusió al Cens

 1. La inclusió d'espais culturals al Cens es fa mitjançant una resolució de la persona titular del departament competent en matèria de cultura.

 2. La resolució s'ha de notificar per mitjans telemàtics a les persones o entitats sol·licitants en el termini d'un mes des de la presentació de la sol·licitud. Un cop transcorregut aquest termini, les persones sol·licitants poden entendre estimades per silenci administratiu les seves sol·licituds.

 3. Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos o, potestativament, un recurs de reposició davant la persona titular del departament competent en matèria de cultura en el termini d'un mes, en tots dos casos, a comptar de l'endemà de la recepció de la notificació corresponent.

Article 7

Distintiu “Espais de Cultura Responsables”

Els espais inclosos al Cens poden utilitzar el distintiu “Espais de Cultura Responsables” i fer-lo constar a tota la seva documentació i a les instal·lacions de l'espai cultural.

Article 8

Verificació de compliment dels requisits

 1. L'Administració de la Generalitat, a través dels departaments competents per raó de la matèria, pot dur a terme les verificacions oportunes sobre el compliment dels requisits que estableix l'article 2 per part dels espais culturals inclosos al Cens.

 2. Les persones o entitats titulars o gestores dels espais culturals inclosos al Cens han de comunicar al departament competent en matèria de cultura qualsevol incompliment, de manera sobrevinguda, dels requisits de l'article 2.

Article 9

Exclusions del Cens

 1. L'exclusió d'un espai cultural del Cens es fa per resolució de la persona titular del departament competent en matèria de cultura si es produeix alguna de les causes següents:

  1. Incompliment dels requisits que preveu l'article 2.

  2. A petició de la persona o entitat titular o gestora de l'espai cultural.

  3. Altres causes que comportin l'exclusió d'acord amb la normativa aplicable a la persona o entitat corresponent o a l'espai cultural.

 2. En els supòsits que estableixen les lletres a) i c) de l'apartat 1 s'ha de donar audiència prèvia a la persona o entitat corresponent perquè pugui fer al·legacions i aportar el que consideri pertinent en un termini de quinze dies hàbils. S'ha de notificar per mitjans telemàtics la resolució d'exclusió a la persona o entitat interessada. El termini per resoldre i notificar la resolució és d'un mes des de la incoació. El transcurs d'aquest termini sense que es notifiqui la resolució produeix la caducitat del procediment.

Article 10

Publicitat del Cens

El departament competent en matèria de cultura dona publicitat al Cens mitjançant la seu electrònica de la Generalitat.

Disposició addicional

Promoció de la salut i el benestar a través de la cultura

El departament competent en matèria de cultura i el departament competent en matèria de salut han de col·laborar per promoure i desenvolupar actuacions de millora de la salut i el benestar de la ciutadania a través de les arts i les activitats culturals mitjançant la difusió de bones pràctiques, la promoció d'accions formatives i competencials o l'impuls d'accions que incloguin propostes transversals i multidisciplinàries dels àmbits culturals i de la salut, entre d'altres.

Disposició final

Entrada en vigor

Aquest Decret llei entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya .

Per tant, ordeno que tots els ciutadans i ciutadanes als quals sigui d'aplicació aquest Decret llei cooperin en el seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui el facin complir.

Barcelona, 17 de novembre de 2020

Pere Aragonès i Garcia

Vicepresident del Govern en substitució de la presidència de la Generalitat i conseller d'Economia i Hisenda

Àngels Ponsa i Roca

Consellera de Cultura