DECRET LLEI 5/2018, de 16 d'octubre, sobre l'increment retributiu per al 2018 i el règim de millores de la prestació econòmica d'incapacitat temporal aplicable al personal del sector públic.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de la Presidencia
Rang de Llei:Decret-llei
 
ÍNDICE
CONTENIDO

El president de la Generalitat de Catalunya

Sia notori a tots els ciutadans que el Govern ha aprovat i jo, en nom del Rei, i d'acord amb el que estableix l'article 67.6.a) de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, promulgo el següent

Decret llei

Preàmbul

La Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l'Estat per al 2018, habilita, amb caràcter bàsic per a totes les administracions, un increment retributiu fins a un màxim de l'1,5 % respecte de l'exercici 2017. Addicionalment a aquest increment retributiu, habilita un altre 0,25 % d'increment retributiu, amb efectes d'1 de juliol de 2018, en cas que el producte interior brut (PIB) a preus constants en 2017 assolís o superés el 3,1 %, circumstància que s'ha produït.

Es considera que concorren les circumstàncies que fan imprescindible adoptar mesures extraordinàries i urgents per aplicar aquest increment retributiu. En primer lloc, s'ha valorat que és possible absorbir amb els crèdits pressupostaris consignats per al 2017, prorrogats per al 2018, la despesa corresponent a aquest increment i que, sense una disposició normativa amb rang legal i de caràcter urgent, no és possible implementar aquesta mesura. Igualment, és voluntat del Govern de la Generalitat no ajornar aquest increment retributiu per al col·lectiu de persones al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

Així mateix, la disposició addicional cinquanta-quatrena de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, preveu la possibilitat d'establir per al personal del sector públic, mitjançant una negociació col·lectiva prèvia, un complement retributiu des del primer dia en situació d'incapacitat temporal que, sumat a la prestació de la Seguretat Social, abasti fins a un màxim del 100% de les retribucions fixes del mes d'inici de la incapacitat temporal.

El règim de millores de la prestació econòmica d'incapacitat temporal ha quedat alterat substancialment per la normativa bàsica estatal i esdevé necessari adaptar urgentment la normativa legal aplicable, establint un nou règim i, alhora, derogant les previsions sobre suspensió d'aquestes millores, amb la qual cosa també queden sense efecte totes aquelles mesures que eximien dels descomptes en nòmina un determinat nombre de dies o hores d'absència per motius de salut sense que donessin lloc a la situació d'incapacitat temporal. La finalitat és la d'atorgar la màxima protecció, garantint el cent per cent de les retribucions mitjançant el complement de millora en les situacions de baixa per incapacitat, evitant que la minva de les retribucions agreugi la situació personal i familiar dels empleats de l'Administració de la Generalitat.

Atesa la necessitat extraordinària i urgent a què habilita la figura del decret llei, en els termes que preveu l'article 38 de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern;

Vist que s'ha efectuat el tràmit de negociació sindical corresponent, a què fa referència l'article 37.1 del text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, i que les negociacions han conclòs amb l'Acord de la Mesa General de Negociació de l'Empleat Públic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya de 18 de setembre de 2018 i amb l'Acord de la Mesa de negociació del personal al servei de l'Administració de justícia de 20 de setembre de 2018;

En ús de l'autorització concedida per l'article 64 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, a proposta del conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, del vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda, i de la consellera de Justícia, i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

Retribucions del personal

 1. Les disposicions d'aquest article s'apliquen al personal inclòs dins de l'àmbit d'aplicació dels articles 23 i 25.5 del Títol III de la Llei 4/2017, de 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017.

  Aquest article també és aplicable al personal a què fan referència les disposicions addicionals 14, 15, 16, 17, 18 i 20 de la Llei 4/2017, de 28 de març.

 2. Al personal al servei de l'Administració de la Generalitat no sotmès al règim laboral, així com al personal a què fan referència els articles 28 i 29 de la Llei 4/2017, de 28 de març, se li aplica un increment de l'1,5% en cadascun dels conceptes retributius, amb efectes d'1 de gener de 2018, i un 0,25% addicional amb efectes d'1 de juliol de 2018, respecte els vigents per al 2017.

  Les retribucions que tenen caràcter d'absorbibles, la indemnització per residència i les indemnitzacions per raó de serveis no experimenten cap increment respecte les fixades per al 2017.

  Amb caràcter general, els complements personals transitoris s'han d'absorbir d'acord amb el procediment establert a l'article 25.1.g) de la Llei 4/2017, de 28 de març. No obstant això, de l'increment general de retribucions només es pot absorbir un 50% de l'increment general aplicat a les retribucions complementàries.

 3. La massa salarial del personal laboral per a l'exercici 2018 no pot experimentar un increment superior als percentatges expressats en l'apartat 2 d'aquest article, respecte a la corresponent per a l'exercici 2017, en termes d'homogeneïtat per als dos períodes objecte de comparació, tant pel que fa a efectius de personal i antiguitat com al règim de treball, jornada, hores extraordinàries i altres condicions laborals.

 4. Els imports màxims del complement de productivitat variable i de les retribucions variables en funció d'objectius a què fan referència els articles 25.3 i 29.2 de la Llei 4/2017, del 28 de març, s'incrementen en els percentatges expressats en l'apartat segon d'aquest article respecte dels imports màxims reconeguts al 2017.

 5. S'autoritza un increment retributiu addicional del 0,2% de la massa salarial, la destinació del qual es concretarà en els àmbits de negociació respectius, que podrà preveure, entre d'altres mesures, la implantació de plans i projectes de millora de la productivitat o eficiència, la revisió de complements específics, l'homologació de complements de destinació o l'aportació a plans de pensions.

Article 2

Règim de millores de la prestació econòmica d'incapacitat temporal

 1. Les disposicions d'aquest article s'apliquen al personal funcionari, estatutari i laboral al servei de l'Administració de la Generalitat, del Servei Català de la Salut, de l'Institut Català de la Salut i de les entitats autònomes de caràcter administratiu.

  Aquest règim també s'aplica al personal funcionari i interí dels cossos al servei de l'Administració de justícia destinat a Catalunya que percep les retribucions a càrrec del pressupost de la Generalitat.

 2. Al personal inclòs dins l'àmbit d'aplicació d'aquest article se li reconeixerà, en la situació d'incapacitat temporal derivada de contingències comunes i de contingències professionals, un complement de la prestació econòmica d'incapacitat temporal que garanteixi el cent per cent de les retribucions fixes i periòdiques que es percebien el mes d'inici de la incapacitat temporal.

  Al personal que percep les seves retribucions amb càrrec al pressupost de la Generalitat adscrit al règim especial del mutualisme administratiu de la Seguretat Social li és aplicable el mateix règim de millores de la prestació econòmica de la Seguretat Social que correspon al personal al servei de l'Administració de la Generalitat integrat en el règim general de la Seguretat Social.

  Disposicions addicionals

  Primera

  Els imports dels mòduls econòmics dels centres educatius privats concertats corresponents a despeses de personal, actualitzats d'acord amb la disposició addicional 23 i fixats a l'annex 1 de la Llei 4/2017, del 28 de març, s'incrementen en un 1,5% en cadascun dels conceptes retributius, amb efectes d'1 de gener de 2018, i en un 0,25% addicional amb efectes d'1 de juliol de 2018. Així mateix, aquests mòduls s'incrementaran en un import equivalent al 0,2% addicional en els termes acordats per al personal funcionari docent no universitari del Departament d'Ensenyament.

  Segona

  Amb efectes d'1 de gener de 2018, la quantia de les pensions a què fan referència els apartats primer i tercer de l'article 30 de la Llei 4/2017, del 28 de març, s'incrementen en un 1,6% respecte de les vigents a 31 de desembre de 2017. Les pensions i assignacions temporals atorgades a l'empara de la Llei 6/2003, de 22 d'abril, de l'estatut dels expresidents de la Generalitat, i de la Llei 2/1988, de 26 de febrer, sobre assignacions temporals i pensions als presidents del Parlament, en cessar, i als seus familiars, s'han d'actualitzar d'acord amb la seva normativa.

  Disposició derogatòria

  Es deroguen totes les disposicions del mateix rang o d'un rang inferior que contradiguin el que disposa aquest Decret llei o s'hi oposin i, en particular, es deroga l'apartat 1.a) de la disposició addicional sisena de la Llei 5/2012, de 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l'impost sobre les estades en establiments turístics, i el Decret llei 6/2017, de 24 d'octubre, sobre el règim de millores de la prestació econòmica d'incapacitat temporal del personal al servei de l'Administració de justícia a Catalunya.

  Disposicions finals

  Primera

  Es modifica l'apartat 4 de la disposició addicional sisena de la Llei 5/2012, de 20 de març, que queda redactat en els termes següents:

  4. Són nuls de ple dret els acords, els pactes o les clàusules dels convenis col·lectius que se subscriguin en matèria de sistemes de premis per vinculació o antiguitat que contravinguin el que estableix aquesta disposició.

  Segona

  Aquest Decret llei entra en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya .

  Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui aplicable aquest Decret llei cooperin en el seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui el facin complir.

  Barcelona, 16 d'octubre de 2018

  Joaquim Torra i Pla

  President de la Generalitat de Catalunya

  Jordi Puigneró i Ferrer

  Conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública

  Pere Aragonès i Garcia

  Vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda

  Ester Capella i Farré

  Consellera de Justícia