DECRET LLEI 6/2017, de 24 d'octubre, sobre el règim de millores de la prestació econòmica d'incapacitat temporal del personal al servei de l'Administració de justícia a Catalunya.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de la Presidencia
Rang de Llei:Decret-llei
 
ÍNDICE
CONTENIDO

El president de la Generalitat de Catalunya

Sia notori a tots els ciutadans que el Govern ha aprovat i jo, en nom del rei, i d'acord amb el que estableix l'article 67.6. a ) de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, promulgo el següent

DECRET LLEI

Exposició de motius

L'article 103 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya estableix que correspon a la Generalitat la competència normativa sobre el personal no judicial al servei de l'Administració de justícia, dins el respecte a l'estatut jurídic d'aquest personal que estableix la Llei orgànica del poder judicial, així com la competència executiva i de gestió, en els termes que preveu el mateix article 103.

Mitjançant els reials decrets 966/1990, de 20 de juliol, i 441/1996, d'1 de març, es van traspassar de l'Administració de l'Estat a la Generalitat de Catalunya les funcions i els serveis en matèria de mitjans materials i econòmics i de mitjans personals al servei de l'Administració de justícia, funcions i serveis que es van atribuir al Departament de Justícia pel Decret 129/1996, de 16 d'abril. Actualment, les funcions relacionades amb l'Administració de justícia a Catalunya i la seva modernització corresponen al Departament de Justícia en virtut de l'article 3.10.1 del Decret 2/2016, de 13 de gener, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

El personal funcionari al servei de l'Administració de justícia en situació d'incapacitat temporal està subjecte al règim especial de la Seguretat Social integrat pel mutualisme judicial que regula el Text refós de les disposicions legals vigents sobre el règim especial de la Seguretat Social del personal al servei de l'Administració de justícia, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2000, de 23 de juny, desplegat pel Reglament del mutualisme judicial, aprovat pel Reial decret 1026/2011, de 15 de juliol, i que gestiona la Mutualitat General Judicial.

El Decret llei 3/2013, de 25 de juny, sobre el règim de millores de la prestació econòmica d'incapacitat temporal del personal funcionari al servei de l'Administració de justícia a Catalunya, validat per la Resolució 296/X del Parlament de Catalunya, va identificar en un primer moment els supòsits excepcionals de les situacions d'incapacitat temporal del dit personal que requerien una especial protecció i que aconsellaven la percepció del cent per cent de les retribucions en situacions d'incapacitat temporal, per tal d'adaptar el règim de les dites millores al Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, que va alterar substancialment les bases sobre les quals s'articulava el règim de la prestació econòmica en la situació d'incapacitat temporal del personal al servei de les administracions públiques, organismes i entitats que en depenen i òrgans constitucionals, incloent-hi el personal funcionari dels cossos de personal al servei de l'Administració de justícia compresos a la Llei orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del poder judicial.

El sistema de determinació dels supòsits de complement fins al cent per cent de les retribucions en situacions d'incapacitat temporal es configura legalment com un sistema estricte, pel caràcter excepcional dels supòsits, però alhora dinàmic, perquè permet a cada Administració pública ampliar-lo per poder donar resposta a noves situacions excepcionals i justificades.

Escau ara incorporar nous supòsits d'especial gravetat i que es consideren mereixedors de la màxima protecció. Així, es protegeix la salut de la dona en situacions especialment vulnerables (incapacitat temporal derivada d'un tractament de reproducció assistida o del període de lactància, interrupció voluntària de l'embaràs en el primer trimestre de gestació). Es protegeix també la situació del personal amb discapacitat, en concret, quan es trobi en la situació d'incapacitat temporal derivada de malalties que han estat causa de discapacitat de grau igual o superior al 33 %. Es recull, així mateix, la situació d'incapacitat temporal derivada d'exploracions diagnòstiques invasives, com ara endoscòpies, colonoscòpies, gastroscòpies, fibroscòpies, cateterismes i altres exploracions similars. I, finalment, s'amplien els supòsits de malalties considerades especialment greus més enllà dels processos oncològics, incloent una relació de malalties que tenen el tractament de malalties greus i/o subjectes a declaració obligatòria.

Els nous supòsits excepcionals que s'estableixen tenen una incidència directa sobre les condicions de treball dels empleats públics, atès el component de gravetat i d'afectació en la vida de la persona. La necessitat de donar la màxima protecció en aquestes situacions d'incapacitat temporal garantint el cent per cent de les retribucions mitjançant el complement per part de l'Administració, i evitar d'aquesta manera que una minva de les retribucions agreugi la situació personal i familiar dels empleats públics afectats, justifica la necessitat extraordinària i urgent a què habilita la figura del Decret llei, en els termes que preveu l'article 38 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern.

D'altra banda, raons de seguretat jurídica aconsellen incloure expressament en l'àmbit d'aplicació d'aquest Decret llei tant el personal funcionari al servei de l'Administració de justícia, com el personal interí integrat en el règim general de la Seguretat Social.

Per tot això, amb la negociació prèvia amb les organitzacions sindicals, en ús de l'autorització concedida per l'article 64 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, a proposta del conseller de Justícia i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article únic

 1. El personal funcionari i interí dels cossos al servei de l'Administració de justícia destinat a Catalunya que percep les seves retribucions amb càrrec al pressupost de la Generalitat té dret a percebre, en situació d'incapacitat temporal, les retribucions i els subsidis que s'estableixen en la seva normativa específica.

 2. Als efectes del que estableix l'article 504.5 de la Llei orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del poder judicial, són supòsits degudament justificats els següents:

  1. La situació d'incapacitat temporal de les funcionàries embarassades.

  2. La situació d'incapacitat temporal derivada de violència de gènere.

  3. La situació d'incapacitat temporal que comporti hospitalització o intervenció quirúrgica, amb independència que sobrevingui amb posterioritat a l'inici de la incapacitat i sempre que es correspongui amb el mateix procés patològic, així com la derivada de processos oncològics. A aquests efectes, els supòsits d'intervenció quirúrgica es complementaran sempre que requereixin repòs domiciliari i derivin dels tractaments inclosos en la cartera bàsica de serveis del sistema nacional de salut.

  4. La situació d'incapacitat temporal que derivi d'un tractament de reproducció assistida o del període de lactància, encara que no doni lloc a una situació de risc durant la lactància.

  5. La situació d'incapacitat temporal derivada de malalties que han estat causa de discapacitat de grau igual o superior al 33 %.

  6. La situació d'incapacitat temporal derivada d'exploracions diagnòstiques invasives, com ara endoscòpies, colonoscòpies, gastroscòpies, fibroscòpies, cateterismes i altres exploracions similars.

  7. La situació d'incapacitat temporal per interrupció voluntària de l'embaràs en el primer trimestre de gestació.

  8. La situació d'incapacitat temporal per altres malalties greus i/o subjectes a declaració obligatòria. S'inclouen en aquest apartat les malalties greus recollides a l'annex del Reial decret 1148/2011, de 29 de juliol, per a l'aplicació i el desenvolupament, en el Sistema de Seguretat Social, de la prestació econòmica per tenir cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu, com també les cardiopaties isquèmiques. Així mateix, s'inclouen en aquest apartat les malalties subjectes a declaració obligatòria recollides en els annexos I i III del Reial decret 2210/1995, de 28 de desembre, pel qual es crea la xarxa nacional de vigilància epidemiològica.

  La documentació mèdica o sobre la situació personal de violència de gènere aportada per les persones interessades és confidencial i l'Administració o l'organisme o l'ens competent s'ha de subjectar a la normativa de protecció de dades de caràcter personal. En aquest sentit, un cop s'acrediti per la persona interessada i es faci constar per la unitat de gestió corresponent que es compleixen els requisits per tenir dret a l'obtenció de les millores establertes normativament, s'ha de retornar a la persona interessada la documentació aportada. Les dades mèdiques relatives als motius concrets de la incapacitat temporal no s'han d'inscriure ni registrar en cap base de dades. Les persones que intervenen en la tramitació del procediment de reconeixement de millores voluntàries tenen el deure de guardar secret.

  En tots els casos anteriors, la prestació econòmica reconeguda es complementarà, des del primer dia de la situació d'incapacitat temporal, fins al cent per cent de les retribucions tant bàsiques com complementàries com, si escau, la prestació per fill a càrrec, i es prenen com a referència les que es percebien el mes anterior al de causar-se la situació d'incapacitat temporal.

 3. En la situació d'incapacitat temporal que derivi de contingències professionals, la retribució a percebre es complementarà des del primer dia, fins al cent per cent de les retribucions que es percebien el mes anterior al de causar-se la incapacitat.

 4. Així mateix, en tots els casos d'incapacitat temporal, a partir del dia cent vuitanta-u i fins al vint-i-quatrè mes de la situació d'incapacitat temporal, el subsidi que el personal funcionari de carrera rep a càrrec de la Mutualitat General Judicial es complementarà, sense que en cap cas es pugui superar el cent per cent de les retribucions tant bàsiques com complementàries, com de la prestació per fill a càrrec, si escau.

  Disposició addicional

  Al personal funcionari integrat en els cossos de personal al servei de l'Administració de justícia procedent dels cossos de personal administratiu, auxiliar i subaltern a què es refereix la disposició transitòria vintena de la Llei orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del poder judicial, que percep les seves retribucions amb càrrec als pressupostos de la Generalitat i que està integrat en el règim general de la Seguretat Social, li és aplicable el règim de millores establert en aquest Decret llei d'acord amb el seu règim de previsió social.

  Disposició transitòria

  Quan la situació d'incapacitat temporal s'hagi iniciat abans de l'entrada en vigor d'aquest Decret llei, i pel que fa als nous supòsits excepcionals, el personal tindrà dret al reconeixement del complement fins al cent per cent de les retribucions a partir de la data en què entri en vigor el Decret llei.

  Disposició derogatòria

  Es deroguen totes les disposicions del mateix rang o d'un rang inferior que s'oposin a aquest Decret llei, o que el contradiguin, i, en particular, es deroga íntegrament el Decret llei 3/2013, de 25 de juny, sobre el règim de millores de la prestació econòmica d'incapacitat temporal del personal funcionari al servei de l'Administració de justícia a Catalunya.

  Disposició final

  Aquest Decret llei entra en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya .

  Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui aplicable aquest Decret llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui el facin complir.

  Barcelona, 24 d'octubre de 2017

  Carles Puigdemont i Casamajó

  President de la Generalitat de Catalunya

  Carles Mundó i Blanch

  Conseller de Justícia