DECRET LLEI 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de la Presidencia
Rang de Llei:Decret-llei
 
ÍNDICE
CONTENIDO

El president de la Generalitat de Catalunya,

L'article 67.6.a) de l'Estatut preveu que els decrets llei són promulgats, en nom del rei, pel president o presidenta de la Generalitat.

D'acord amb l'anterior, promulgo el següent

DECRET LLEI

Mitjançant el Decret llei 6/2020 de 12 de març, de mesures urgents en matèria assistencial, pressupostària, financera, fiscal i de contractació pública, per tal de pal·liar els efectes de la pandèmia generada pel coronavirus CoVid-19, es van acordar pel Govern de la Generalitat un seguit d'actuacions per tal de lluitar contra els efectes econòmics produïts i que es poguessin produir com a conseqüència de la pandèmia. Posteriorment, el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel Covid-19, ha declarat el referit estat d'alarma, que permet, d'acord amb el seu contingut i respecte de les competències de la Generalitat de Catalunya, adoptar un seguit de mesures de caràcter indirecte que complementin les adoptades pel Decret llei 6/2020, de 12 de març.

És per això, que aquest Decret llei, d'acord i en el març del Reial decret 463/2020, de 14 de març, conté determinades previsions en matèria de contractació publica, transport, gestió tributària, tractament de residus hospitalaris i transparència. En relació amb la contractació pública, tot i la suspensió dels tràmits administratius en els termes del Reial decret 463/2020, de 14 de març, es fa necessari adoptar determinades mesures en relació amb el compliment de determinats contractes actualment vigents en sectors d'activitat molt afectats per la situació generada. En concret, en matèria de neteja, transport escolar, centres especials d'ensenyament i vigilància així com en relació amb aquells que afecten al control de les obres que han estat licitades per l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

Igualment, es preveu la possibilitat d'implementar meses de contractació que es reuneixin sense l'assistència presencial, tot respectant la publicitat i, per tant, la transparència exigible per la normativa de la llei de contractes del sector públic. Igualment i en virtut de les competències que té la Generalitat de Catalunya en relació amb els ens locals, s'autoritza, en determinats supòsits, a emprar la tramitació d'emergència que portin a terme els esmentats ens territorials.

Finalment, també en matèria de contractació s'autoritza el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya a emprar els procediments d'emergència en un seguit de serveis i subministraments de caràcter essencial. En relació amb el transport públic, es preveu la necessitat de valorar l'impacte que la disminució dels ingressos tarifaris han de tenir en el sistema de transport i les obligacions de quantificació que corresponen en aquest sentit als operadors, prestataris del servei de transport públic afectat. En l'àmbit de matèria tributària i en la línia prevista amb caràcter general pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, es fa respecte a tributs propis una previsió semblant a la prevista amb caràcter general respecte del sistema tributari i això per garantir el principi de seguretat jurídica.

En l'àmbit de transparència i per tal de garantir el dret d'accés a la informació pública dels ciutadans fent-lo compatible amb la situació de l'estat d'alarma, es preveu que les sol·licituds d'accés a la informació publica únicament es podran presentar pels mitjans electrònics habilitats.

Igualment, atesa la situació d'alarma es fa necessari regular amb urgència el règim jurídic dels residus sanitaris fent modificacions puntuals i temporals en la normativa que els regula actualment, als efectes de garantir adequadament el seu tractament i la no afectació a la població, així com regular de forma transitòria determinants supòsits de compatibilitat en relació amb el personal sanitari, el que es objecte de regulació en la disposició transitòria.

En l'àmbit dels ajuts es preveu sota determinades condicions un ajut màxim de dos mil euros els treballadors autònoms per tal de pal·liar l'efecte en l'esmentat sector de la pandèmia amb la consegüent reducció en l'activitat econòmica.

Finalment, s'estableixen en sengles disposicions addicionals un seguit d'habilitacions per tal de implementar les mesures a què es refereixen tant el propi Decret llei como les que se'n deriven del Reial decret 463/2020, de 14 de març, així com, atès que en casos de força major o per preservar valors superiors, s'ha de fer possible que les sessions dels òrgans col·legiats de les administracions locals de Catalunya i dels òrgans d'assistència i suport es puguin celebrar a distància, amb subjecció, en tot cas, a estrictes regles que garanteixin l'exercici de les funcions que els corresponen, això, atesa la situació de pandèmia que ha estat declarada per l'Organització Mundial de la Salut en relació amb el coronavirus causant del COVID-19, obliga, com a situació de necessitat extraordinària i urgent, a introduir una regulació que permeti que les reunions dels òrgans col·legiats de les administracions locals es puguin celebrar a distància, en situacions excepcionals que, preservant la no posada en risc de la salut de les persones, permetin que els òrgans de govern i de suport i assistència dels municipis que li són propis puguin funcionar ordinàriament.

En el present supòsit, el caràcter extraordinari i excepcional de la situació deriva de la declaració de l'estat d'alarma provocada per la situació sanitària que requereix l'adopció amb urgència de mesures que pal·liïn, en la mesura del possible, la situació creada i que no poden ajornar-se fins i tot mitjançant la utilització de mitjans legislatius d'urgència a un moment posterior.

Atesa la situació plantejada i, d'acord amb article 38 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, el Govern, pot dictar disposicions legislatives provisionals, sota la forma de decret llei, en els termes de l'article 64 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya.

La norma del decret llei és un recurs extraordinari del Govern i, per tant, se n'ha de fer un ús prudent i limitat a les situacions que realment mereixen la consideració d'urgents i convenients.

Aquest Decret llei conté 6 capítols, 15 articles, tres disposicions addicionals i dos disposicions finals.

A proposta del vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

Capítol I

Previsions en matèria de contractació

Article 1

Suspensió de l'execució de determinats contractes de centres educatius i edificis, instal·lacions i equipaments públics de Catalunya

1.1 Atès que el tancament dels centres educatius de Catalunya, establert a partir del 13 de març de 2020, comporta la impossibilitat d'executar les prestacions de determinats contractes subscrits pels òrgans de contractació competents del Departament d'Educació, dels consells comarcals i dels ens locals; es declara la suspensió de l'execució dels contractes dels centres educatius que tinguin algun dels objectes següents: contractes de neteja, monitoratge o anàlegs, gestió d'unitats d'escolarització compartida, traducció de llenguatge de signes, menjador escolar i transport escolar de les llars d'infants, escoles d'educació infantil i primària, Instituts d'ESO, batxillerat i formació professional, escoles d'art i disseny, escoles d'adults, escoles oficials d'idiomes, centres d'educació especial, escoles de música, escoles de dansa, conservatoris, centres de títols propis, i centres d'ensenyaments artístics superiors.

1.2 La suspensió de l'execució d'aquests contractes, en el marc del que estableix l'article 208 de la Llei 9/2017 de contractes del sector públic, comportarà l'abonament al contractista, per part de l'Administració contractant, dels imports corresponents a les despeses salarials del personal adscrit al contracte, les despeses corresponents al manteniment de la garantia definitiva i de les pòlisses d'assegurances que s'haguessin subscrit per obligació contractual, si escau, i de l'import corresponent a un 3% del preu de les prestacions que s'haurien d'haver executat durant el període de la suspensió. Aquests abonaments tenen com a finalitat última el manteniment dels llocs de treball adscrits als esmentats contractes, amb l'objectiu de no afectar, amb caràcter general, l'activitat econòmica i l'estabilitat dels llocs de treball.

1.3 L'abonament de les despeses esmentades es portarà a terme a partir de l'entrada en vigor d'aquest Decret llei, i amb la mateixa periodicitat que per a cada contracte s'estableixi en els corresponents plecs o documents contractuals.

1.4 La durada de la suspensió de l'execució dels contractes s'estableix des del dia 14 de març de 2020 fins a la data en què s'aixequi l'ordre de tancament dels centres educatius esmentats.

1.5 En cas que s'aixequi l'acta de suspensió de l'execució del contractes que preveu l'article 208.1 de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic, es considerarà suficientment motivada amb la referència a aquest Decret llei.

1.6 Atès que en el marc de les mesures per fer front a la pandèmia del COVID-19, la Instrucció de la Secretaria d'Administració i Funció Pública, 3/2020 de 13 de març, sobre mesures preventives, de protecció i organitzatives d'aplicació al personal al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2, , els departaments de la Generalitat i el sector públic han establert plans de contingència per restringir la prestació presencial de serveis als serveis bàsics o estratègics. Atès que aquestes mesures comporten la impossibilitat de prestació de determinats contractes vinculats a edificis, instal·lacions i equipaments públics, com els de seguretat i vigilància o de neteja o manteniment, es declara amb efectes del dia 16 de març de 2020 la suspensió d'execució d'aquests contractes amb els mateixos efectes previstos als punts 2 a 5 de l'article anterior. En cas que a causa de les mesures adoptades es produeixi una reducció de les prestacions objecte del contracte, l'òrgan de contractació podrà determinar les prestacions que es continuen realitzant, si bé en el cas que la prestació objecte del contracte resulti innecessària, tal i com s'ha indicat, es produirà la suspensió total.

Article 2

Suspensió de l'execució d'altres contractes dels ens locals

Els òrgans competents dels ens locals de Catalunya podran dictar normes o actes administratius de suspensió de l'execució de contractes, en els mateixos termes i per a les mateixes circumstàncies que s'estableixen en l'article anterior.

Article 3

Manteniment de llocs de treball afectats

La suspensió de l'execució dels contractes per aplicació d'aquest Decret llei en cap cas es podrà considerar un motiu per a l'aplicació d'expedients de regulació d'ocupació.

Article 4

Meses de contractació

De conformitat amb les mesures de prevenció i de contingència requerides davant la situació actual, les meses de contractació que es convoquin durant aquest període per a l'obertura d'ofertes econòmiques i/o d'altres criteris avaluables automàticament a través de l'eina del Sobre Digital 2.0, en aquells procediments de contractació promoguts pels diversos departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic, així com pels ens locals, podran desenvolupar-se sense l'assistència presencial dels membres de les meses i la resta de persones interessades. D'acord amb el que estableix l'article 157.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, si bé l'eina del Sobre Digital 2.0 ofereix les garanties de transparència i publicitat exigibles en el marc de la contractació pública, és recomanable que en aquestes obertures s'utilitzi qualsevol dels mitjans electrònics existents que assegurin el seguiment telemàtic en directe per part de la resta de membres de la mesa de contractació i les persones interessades. efectes Amb aquest objectiu, l'òrgan de contractació haurà de proporcionar un enllaç que permeti fer aquest seguiment.

En el cas excepcional n què no es pugui garantir el seguiment telemàtic en directe per part dels membres de la mesa i les terceres persones interessades en el procediment de licitació, s'ha de certificar que l'obertura de les proposicions econòmiques i/o d'altres criteris avaluables automàticament, s'ha realitzat amb totes les garanties i, en qualsevol cas, es notificarà als interessats l'acta de la sessió, al més aviat possible.

Article 5

Tramitació per emergència

5.1 L'adopció de qualsevol tipus de mesura directa o indirecta per part dels òrgans de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, entitats públiques adscrites, vinculades o dependents i de les entitats locals situades dins l'àmbit territorial de Catalunya per fer front al COVID-19 justificarà la necessitat d'actuar de manera immediata, a l'empara del que preveu l'article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes de sector públic..

5.2 D'acord amb la previsió establerta en el paràgraf anterior, a tots els contractes que hagin de celebrar-se per l'Administració de la Generalitat de Catalunya, entitats adscrites, vinculades o dependents del seu sector públic i les entitats locals situades a l'àmbit territorial de Catalunya, per atendre les necessitats derivades de la protecció de les persones i altres mesures adoptades pel Govern o pels diferents departaments per fer front al COVID-19, els resultarà d'aplicació la tramitació d'emergència.

Article 6

Suspensió dels contractes d'obra i serveis o assistències vinculats contractats per l'Administració de la Generalitat o el seu sector públic

6.1 Els contractes d'obra i de serveis o assistències vinculats, contractats per l'Administració de la Generalitat o el seu sector públic es declaren suspesos, llevat d'aquells vigents contractats per emergència o d'aquells que per el seu caràcter bàsic o estratègic l'òrgan de contractació decideixi mantenir la seva execució encara que sigui parcial. La suspensió de les obres haurà d'anar acompanyada de les mesures de seguretat oportunes

6.2 Per a garantir el manteniment dels llocs de treball adscrits als contractes esmentats, amb l'objectiu de no afectar, amb caràcter general, l'activitat econòmica i l'estabilitat dels llocs de treball, el Govern autoritza als òrgans de contractació a abonar en concepte de pagament anticipat, a compte del preu del contracte, un import igual al de la darrera certificació d'obra o factura del contracte de servei o assistència a l'obra. Aquest pagament en tot cas haurà de garantir els imports corresponents a les despeses salarials del personal adscrit al contracte i no podrà superar el preu final del contracte. Una vegada aixecada la suspensió del contracte, l'import d'aquest pagament anticipat es deduirà dels pagaments següents, de forma prorratejada en proporció al termini pendent d'execució del contracte.

6.3 L'acceptació d'aquest pagament per part dels contractistes, suposarà la seva renuncia a percebre cap altre import en concepte d'indemnització derivat de la suspensió del contracte en aplicació d'aquest Decret llei.

6.4 La durada de la suspensió de l'execució dels contractes s'estableix des de l'entrada en vigor d'aquest Decret llei, fins a la data en què es doni ordre d'aixecar la suspensió.

6.5 El present Decret llei es considera suficient perquè els efectes de la suspensió dels contractes es faci efectiva, sense necessitat d'aixecar acta de suspensió. En cas que es decideixi aixecar acta de suspensió de l'execució del contracte, es considerarà suficientment motivada amb la referència a aquest Decret llei. Amb la suspensió de les obres s'adoptaran les mesures de seguretat necessàries.

Article 7

Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya

El Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya podrà contractar pel procediment d'emergència els següents serveis i subministraments: ordinadors portàtils, llicències de programari, ampliació de les infraestructures de xarxa corporatives, desenvolupament i evolució d'aplicacions mòbils de servei a la ciutadania, canals de provisió de serveis i solucions TIC urgents, serveis de suport a l'espai BITAL i altres serveis i subministraments que siguin necessaris per garantir la prestació dels serveis de la Generalitat i del seu sector públic mentre duri la situació d'excepcionalitat.

Capítol II

Previsions en matèria de salut

Article 8

Modificació del Decret 203/2015, de 15 de setembre, pel qual es crea la Xarxa de Vigilància Epidemiològica i es regulen els sistemes de notificació de malalties de declaració obligatòria i brots epidèmics.

Es modifica l'apartat 1 de l'article 18 del Decret 203/2015, de 15 de setembre, pel qual es crea la Xarxa de Vigilància Epidemiològica i es regulen els sistemes de notificació de malalties de declaració obligatòria i brots epidèmics, que resta redactat de la manera següent:

“18.1 El Servei d'Urgències de Vigilància Epidemiològica de Catalunya funciona mitjançant un servei de guàrdies que s'assignen, segons un sistema de rotació, als metges i personal d'infermeria adscrit a la Secretaria de Salut Pública.”

Article 9

Gestió dels residus sanitaris de risc procedents de l'activitat assistencial en pacients diagnosticats o sospitosos de patir el Covid19

9.1 Durant els temps que duri el període d'alarma i emergència sanitària, els residus sanitaris generats en hospitals i centres sanitaris procedents de l'activitat assistencial en pacients diagnosticats o sospitosos de patir el Covid19, i que tenen la consideració de residus de risc, Grup III, es segregaran i gestionaran de la manera següent:

 1. Els residus tallants, punxants, que continguin líquids biològics i secrecions, s'han de recollir en envasos de 30 i 60 litres i agullers degudament acreditats.

 2. La resta de residus procedents de l'atenció sanitària a aquests pacients, com són els equips EPI, materials de cura, gases, sondes, bosses de sèrum buides, tubuladures i altres, s'han de recollir en doble bossa de galga 220, de capacitat fins a 240 litres i amb tancament de seguretat.

9.2 Tots aquets residus es gestionaran tant en el centre sanitari com en el seu transport exterior i el tractament com a residus sanitaris del grup 3 (bio-sanitaris).

Article 10

S'incorpora la infecció per Covid-19 a l'annex del Decret 27/1999, de 9 de febrer, de la gestió de residus sanitaris, que conté la relació de residus capaços de transmetre les infeccions que generen els residus sanitaris específics.

Article 11

Declaració d'interès públic i compatibilitat del desenvolupament, per part del personal sanitari del sistema públic, d'altres activitats públiques sanitàries

Amb caràcter excepcional i transitori, amb la finalitat d'afrontar la pandèmia SARS-CoV-2 i durant la vigència del present Decret llei, es declara d'interès públic que el conjunt del personal sanitari del sistema públic pugui desenvolupar altres activitats públiques sanitàries en els sectors, serveis, empreses públiques, centres i unitats que es preveuen en els punts 1 i 2 de l'Acord GOV/183/2013, de 23 de desembre, prorrogat per l'Acord del GOV/185/2019, de 17 de desembre, i consegüentment, esdevé compatible l'exercici d'aquestes activitats públiques.

En aquest cas, no és necessari obtenir l'autorització expressa i formal prèvia a l'exercici de la segona activitat, que serà substituïda per una declaració responsable.

Capítol III

Previsions en matèria de transparència

Article 12

Durant el temps que estiguin vigents les disposicions i mesures de contenció adoptades, i que es puguin adoptar, per fer front a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2, les sol·licituds d'accés a la informació pública es poden presentar, únicament, per mitjans electrònics.

Capítol IV

Previsions en matèria de transport públic

Article 13

Amb l'objectiu de garantir l'adequada protecció de les persones usuàries del transport públic, s'ha d'incloure dins les previsions econòmiques les possibles necessitats econòmiques més elevades resultat de l'increment de les despeses dels operadors de transport públic com a conseqüència de necessitats de recursos materials i personals més grans, així com de l'impacte que la previsible disminució dels ingressos tarifaris tindrà en el sistema de transport. Les autoritats de transport metropolità competents en el territori o, en defecte d'autoritat, les administracions competents que en siguin titulars, centralitzaran tota la informació de majors necessitats econòmiques dels seus respectius sistemes, havent de tramitar, verificar i quantificar el conjunt de peticions plantejades pels operadors prestataris del servei de transport públic afectats.

Capítol V

Previsions en matèria tributària

Article 14

Suspensió dels terminis de presentació i ingrés de tributs

En l'àmbit d'aplicació dels tributs propis de la Generalitat de Catalunya i dels tributs cedits s'estableix la suspensió de la presentació d'autoliquidacions i pagament dels esmentats tributs fins que es deixi sense efecte l'estat d'alarma establert en el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària provocada pel COVID-19.

Capítol VI

Previsions en matèria econòmica

Article 15

Compensació de pèrdues per al treball autònom a Catalunya

15.1 S'estableix un ajut, en forma de prestació econòmica única, per un import màxim de fins a 2.000 euros, per a les persones físiques que siguin treballadores autònomes en situació d'alta al règim especial del treballadors autònoms de la Seguretat Social, i amb domicili fiscal en un municipi de Catalunya, que figurin com a tals en activitats de les quals s'ha decretat el tancament, d'acord amb el que estableix el Reial decret 463/2020, de 14 de març, i que alhora acreditin una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació com a conseqüència dels efectes del coronavirus en la seva activitat econòmica, i no disposin de fons alternatives d'ingressos.

15.2 Per accedir a aquest ajut s'hauran d'acreditar pèrdues econòmiques en el mes de març de 2020, en comparació amb el mateix mes de l'any anterior. En el cas de persones treballadores autònomes amb una antiguitat al RETA inferior a 1 any, la comparació es farà amb la mitjana dels beneficis mensuals des de l'alta.

15.3 Aquest ajut s'atorgarà pel procediment de concurrència no competitiva fins a l'exhauriment de la partida pressupostària destinada a aquests efectes i serà incompatible amb qualsevol altre ajut, prestació, subsidi o subvenció, públics o privats, destinat a la mateixa finalitat.

15.4 Es faculta el departament competent en matèria de treball autònom per dictar les instruccions administratives oportunes per tal de fer efectiva aquesta prestació.

Disposicions addicionals

Primera

Habilitar els consellers i conselleres del Govern, presidents i presidentes i directors i directores d'organismes i entitats del sector públic per a la suspensió de l'execució d'altres contractes.

 1. En cas que el Govern de la Generalitat, el Parlament de Catalunya, el Govern de l'Estat o el Congrés de Diputats estableixi el tancament d'altres tipus d'equipaments públics, centres de treball o activitats públiques que comportin la impossibilitat de l'execució de contractes públics, es faculta els consellers i conselleres del Govern de la Generalitat de Catalunya a dictar les resolucions corresponents de suspensió d'execució dels contractes en els termes establerts en els apartats 2 a 5 de l'article 1. Les resolucions de suspensió podran afectar també les entitats del sector públic vinculades o dependents dels departaments corresponents. En cas que per necessitats concretes la suspensió fos parcial cada òrgan de contractació determinarà quines prestacions es continuaran executant.

 2. Així mateix es faculta els consellers i conselleres de la Generalitat i els presidents i presidentes i directors i directores d'organismes i entitats del sector públic a adoptar les mesures necessàries per garantir la tramitació dels pagaments en el cas que es mantingui l'execució dels contractes fins que aquest Decret llei deixi d'estar en vigor i sense perjudici de realitzar posteriorment els tràmits necessaris d'acord amb la legislació vigent.

  Segona

  Es faculta el Govern amb caràcter general o els consellers i conselleres de la Generalitat de Catalunya en l'àmbit de les seves respectives competències, per tal d'adoptar les mesures adients que permetin que els tràmits administratius presencials que no restin afectats per la suspensió establerta pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, puguin, si això es factible, ser realitzats per els administrats mitjançant medis telemàtics.

  Tercera

 3. Els òrgans col·legiats de les entitats locals de Catalunya poden constituir-se, convocar i celebrar sessions, adoptar acords i remetre actes a distància, quan concorrin situacions de força major o de greu risc col·lectiu, catàstrofe i calamitats públiques. A aquests efectes, la convocatòria de les sessions haurà de motivar la concurrència o manteniment de la situació que justifica excepcionalment que se celebri a distància.

 4. En les sessions que se celebrin a distància, les persones que formin part dels òrgans col·legiats poden trobar-se en diferents llocs, sempre que s'asseguri, per mitjans electrònics, considerant també els telefònics i audiovisuals, la identitat dels membres i de les persones que els supleixen, el contingut de les seves manifestacions i el moment en què aquestes es produeixen, així com la interactivitat i intercomunicació entre elles en temps real i la disponibilitat dels mitjans durant la sessió.

 5. Els mitjans electrònics emprats han de garantir que no es produeixin interferències externes, la seguretat de les persones que hi participen, el manteniment del quòrum de constitució, la llibertat en la participació en els debats i deliberacions, i el secret d'aquestes deliberacions.

 6. Als efectes de garantir el caràcter públic de les sessions s'haurà de preveure la seva difusió per mitjà de qualsevol mecanisme audiovisual o digital.

  Disposicions finals

  Primera

  Entrada en vigor

  Aquest Decret llei entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, excepte el que disposen els articles 1, 2, 3 i 6, que entren en vigor el dia 25 de març de 2020.

  Segona

  Les modificacions a què es refereix l'article 2 d'aquest Decret llei si afecten disposicions de rang reglamentari continuen mantenint el seu rang normatiu.

  Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació aquest Decret llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui el facin complir.

  Barcelona, 17 de març de 2020

  Joaquim Torra i Pla

  President de la Generalitat de Catalunya

  Pere Aragonès i Garcia

  Vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda