DECRET LLEI 8/2020, de 24 de març, de modificació parcial del Decret llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica, i d'adopció d'altres mesures complementàries.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de la Presidencia
Rang de Llei:Decret-llei
 
ÍNDICE
CONTENIDO

El president de la Generalitat de Catalunya,

L'article 67.6.a) de l'Estatut preveu que els decrets llei són promulgats, en nom del rei, pel president o presidenta de la Generalitat.

D'acord amb l'anterior, promulgo el següent

DECRET LLEI

La Generalitat de Catalunya ha adoptat diverses mesures urgents per fer front a les conseqüències de tot tipus derivades dels efectes de la pandèmia generada pel coronavirus COVID-19. En primer lloc, el Govern va aprovar el Decret llei 6/2020, de 12 de març, de mesures urgents en matèria assistencial, pressupostària, financera, fiscal i de contractació pública, per tal de pal·liar els efectes de la pandèmia generada pel coronavirus COVID-19. Aquest va anar seguit del Decret llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica, que donava continuïtat a les mesures. El capítol I del Decret llei 7/2020, de 17 de març conté diverses mesures relatives a la contractació pública, l'entrada en vigor de les quals va quedar ajornada, mesures que s'orienten a garantir la continuïtat en els pagaments dels contractes públics i determinar l'abast de les indemnitzacions per danys i perjudicis dels contractistes amb l'objectiu últim del manteniment dels llocs de treball.

Paral·lelament, s'ha aprovat el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19, que regula un conjunt de mesures en matèria de contractació pública que constitueixen un règim singular respecte de la legislació bàsica sobre contractes del sector públic, ja que en lloc d'aplicar la regla general del principi de risc i ventura del contractista, estableixen que l'entitat contractant haurà d'abonar al contractista els danys i perjudicis efectivament soferts per aquest durant el període de suspensió, després de fer la sol·licitud i l'acreditació de la seva realitat, efectivitat i quantia de forma fefaent per part del contractista. Davant d'aquesta regulació resulta necessari efectuar determinades adaptacions del que es va aprovar mitjançant el Decret llei 7/2020, 17 de març, que es porta a terme al capítol I, articles 1 a 4 del present Decret llei.

Per altra part, tant la normativa estatal com la de la Generalitat de Catalunya esmentada no contenen mesures en l'àmbit subvencional, tot i que les actuacions de foment s'han vist greument afectades per aquesta situació, per això resulta necessari establir mesures en l'àmbit de les subvencions per pal·liar els efectes desfavorables provocats tant als beneficiaris com als perceptors que es poden veure perjudicats. Aquesta situació és especialment rellevant en l'àmbit cultural i social, que ha vist reduït dràsticament la consecució dels seus objectius i actuacions.

Per això, d'una banda s'han de donar viabilitat als projectes, actuacions i activitats als quals la situació de força major generada per la pandèmia ha impedit el compliment de les finalitats per a les quals han estat atorgades les subvencions i, per altra, es considera convenient que els òrgans concedents de les subvencions facin ús de les eines de la normativa aplicable en matèria de subvencions i a la corresponent al procediment administratiu comú, per tal de flexibilitzar al màxim i afavorir el compliment de la finalitat de la concessió de les subvencions per part dels beneficiaris, mesures que s'estableixen al capítol II, article 5, d'aquest Decret llei.

Al capítol III, als articles 6 i 7, s'estableixen una seguit de mesures extraordinàries per a les persones jurídiques del sector públic de la Generalitat de Catalunya sotmeses a l'àmbit d'aplicació de l'article 81 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, tant pel que fa al funcionament dels seus òrgans de govern, com a la flexibilització dels terminis de formalització i auditoria de comptes que s'hi indiquen.

En l'àmbit tributari, en el capítol IV, article 8, i en l'àmbit de competències de l'Agència Catalana de l'Aigua, com a organisme que gestiona el cànon de l'aigua, tribut ambiental afectat al finançament de la despesa pública vinculada al cicle integral de l'aigua, es considera que la reducció temporal dels tipus de gravamen d'aquest tribut pot ser una mesura que no només compensi els efectes econòmics de l'actual situació sobre famílies i indústries, sinó que contribueixi a la reactivació de l'economia catalana.

Aquestes reduccions, que es vehiculen a través de l'aplicació d'un coeficient 0,5 sobre els tipus domèstic, industrial general i específic, sobre els valors dels paràmetres de contaminació que permeten determinar el tipus industrial individualitzat en funció de la càrrega contaminant abocada, i sobre els valors fixats per al càlcul de les quotes corresponent a usuaris industrials per a la producció d'energia elèctrica, i a usuaris ramaders, aplicables a consums efectuats durant els mesos d'abril i maig de 2020, es tradueixen, en definitiva, en una bonificació de la quota a satisfer per aquest període. Així mateix i atesa la situació d'aïllament de la població amb l'increment de consum que comporta, es fa necessari protegir els més vulnerables. En aquest sentit també s'ha considerat necessari, en aquests mesos, mantenir la tarifa social 0 per a persones especialment vulnerables, d'acord amb el que preveu l'article 69.8 del text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, en tots els trams de consum que assoleixin, i no només en el primer tram.

Finalment, i en relació amb les disposicions addicionals, la primera estableix determinades habilitacions sobre les previsions contractuals esmentades, la segona completa l'article 3 del Decret llei 6/2020, de 12 de març, autoritzant el Govern per avalar l'operació a la qual es refereix el precepte esmentat i la tercera estableix un règim especial dels convenis relacionats amb el Covid-19

En el present supòsit, el caràcter extraordinari i excepcional de la situació deriva de la declaració de l'estat d'alarma provocada per la situació sanitària que requereix l'adopció amb urgència de mesures que pal·liïn, tant com es pugui, la situació creada i que no poden ajornar-se, fins i tot, mitjançant la utilització de mitjans legislatius d'urgència a un moment posterior.

Atesa la situació plantejada i, d'acord amb article 38 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, el Govern, davant la necessitat extraordinària i urgent que pot suscitar la situació de pròrroga esmentada, pot dictar disposicions legislatives provisionals, sota la forma de decret llei, en els termes de l'article 64 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya.

La norma del decret llei és un recurs extraordinari del Govern i, per tant, se n'ha de fer un ús prudent i limitat a les situacions que realment mereixen la consideració d'urgents i convenients.

Aquest Decret llei conté quatre capítols, vuit articles, tres disposicions addicionals, una disposició transitòria i una disposició final.

A proposta del vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

Capítol I

Mesures en matèria de contractació

Article 1

Es modifica l'article 1 del Decret llei 7/2020, de 17 de març, que queda redactat de la manera següent:

“1.1 Atès que el tancament dels centres educatius de Catalunya, establert a partir del 13 de març de 2020, comporta la impossibilitat d'executar les prestacions de determinats contractes de prestació successiva subscrits pels òrgans de contractació competents del Departament d'Educació, dels consells comarcals i de les entitats locals, es declara la suspensió de l'execució dels contractes dels centres educatius que tinguin algun dels objectes següents: contractes de neteja, monitoratge o anàlegs, gestió d'unitats d'escolarització compartida, traducció de llenguatge de signes i transport escolar de les llars d'infants, escoles d'educació infantil i primària, instituts d'ESO, batxillerat i formació professional, escoles d'art i disseny, escoles d'adults, escoles oficials d'idiomes, centres d'educació especial, escoles de música, escoles de dansa, conservatoris, centres de títols propis, i centres d'ensenyaments artístics superiors. Aquesta suspensió tindrà efectes en tot cas a partir del dia 14 de març i fins que s'acordi l'aixecament del tancament dels centres escolars.

1.2 Atès que en el marc de les mesures per fer front a la pandèmia del COVID-19, la Instrucció de la Secretaria d'Administració i Funció Pública, 3/2020 de 13 de març, sobre mesures preventives, de protecció i organitzatives d'aplicació al personal al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2, els departaments de la Generalitat i el sector públic han establert plans de contingència per restringir la prestació presencial de serveis als serveis bàsics o estratègics i atès que aquestes mesures comporten la impossibilitat de prestació de determinats contractes de prestació successiva vinculats a edificis, instal·lacions i equipaments públics, com els de neteja, seguretat i vigilància, manteniment, consergeria, jardineria o altres, així com en els contractes de centres i establiments competència del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, l'administració o entitat contractant podrà declarar la suspensió d'aquests contractes des del moment en què resulti impossible la seva execució mitjançant l'aixecament de l'acta corresponent o a instància del contractista. Si a causa de les mesures adoptades es produeix una reducció de les prestacions objecte del contracte, l'òrgan de contractació podrà determinar les prestacions que es continuen realitzant, i si aprecia la conveniència de suspendre les prestacions per raons de salut pública i minimització de risc dels treballadors, n'acordarà la suspensió total.

1.3 La suspensió dels contractes previstos en els apartats anteriors comportarà en tots els casos l'abonament al contractista, per part de l'Administració o entitat contractant, dels danys i perjudicis efectivament soferts per aquest durant el període de suspensió, d'acord amb el que estableix l'article 34.1 del Reial decret llei 8/2020. En els contractes de neteja i de seguretat i vigilància s'aplicarà el règim d'indemnitzacions previst a l'article 208 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, tenint en compte igualment tots els danys i perjudicis efectivament soferts i les despeses acreditades.

1.4 Per tal de garantir el manteniment dels llocs de treball adscrits als contractes esmentats i amb l'objectiu de no afectar, amb caràcter general, l'activitat econòmica i l'estabilitat dels llocs de treball, per resolució del conseller o consellera d'Educació en els contractes de l'apartat 1, del conseller o consellera competent per raó de la matèria o de l'òrgan competent en la resta de casos, es garanteix la continuïtat en el pagament dels contractes que queden suspesos des de la data de la seva suspensió i amb la mateixa periodicitat que per a cada contracte s'estableixi en els corresponents plecs o documents contractuals, en concepte de bestreta a compte del pagament dels danys i perjudicis en els termes de l'apartat 3, i produint-se la regularització definitiva dels pagaments, si escau, a la finalització del període de suspensió.

1.5 Quan les necessitats concretes dels edificis, instal·lacions i equipaments públics els contractes dels quals haguessin quedat suspesos d'acord amb aquest article, requereixin l'execució d'actuacions puntuals de les prestacions suspeses, els contractistes estaran obligats a atendre els requeriments de l'Administració o entitat del sector públic contractant i garantir la prestació del servei requerit.

1.6 Els contractes de concessió de serveis, com menjadors escolars i altres afectats pel tancament dels centres escolars, queden subjectes al règim establert a l'article 34.4 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, pel que fa a la suspensió i al pagament de les indemnitzacions corresponents. A sol·licitud del contractista i per resolució del conseller o consellera d'Educació s'establiran les mesures necessàries per al reequilibri econòmic d'aquests contractes.”

Article 2

Es modifica l'article 2 del Decret llei 7/2020, de 17 de març, que queda redactat de la manera següent:

“Habilitació a les entitats locals de Catalunya

Els òrgans competents de les entitats locals de Catalunya podran dictar normes o actes administratius de suspensió de l'execució de contractes, en els mateixos termes i amb els mateixos efectes que s'estableixen en l'article anterior.”

Article 3

Es modifica l'article 3 del Decret llei 7/2020, de 17 de març que queda redactat de la manera següent:

“Manteniment de llocs de treball afectats

La suspensió de l'execució dels contractes total o parcial i l'aplicació del règim establert als articles 1.4 i 6.2 d'aquest Decret llei en cap cas es podrà considerar un motiu per aplicar expedients de regulació d'ocupació en relació amb els llocs de treball adscrits als contractes suspesos, llevat del supòsit previst a l'apartat 6 de l'article 1. En el cas que l'empresa o entitat afectada per la suspensió sol·liciti l'aplicació d'un expedient de regulació d'ocupació que afecti els llocs de treball adscrits als contractes suspesos, ho haurà de comunicar immediatament a l'òrgan contractant que acordarà la suspensió del pagament a compte previst en aquest Decret llei.”

Article 4

Es modifica l'article 6 del Decret llei 7/2020, de 17 de març, que queda redactat de la manera següent:

“6.1 En el marc del que estableix el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, la suspensió o ampliació de termini dels contractes d'obra afectats per l'entrada en vigor d'aquest que hagin estat contractats per l'Administració de la Generalitat de Catalunya o per les seves entitats del sector públic, llevat dels que hagin estat declarats d'emergència o que hagin estat considerats bàsics o estratègics per l'òrgan de contractació, queden subjectes a la regulació prevista en l'article 34.3 de la norma esmentada. Un cop acordada la suspensió o l'ampliació del termini per l'òrgan competent i a sol·licitud del contractista només seran indemnitzables els conceptes que s'estableixen en l'article esmentat, així com les despeses degudament acreditades que s'hagin pogut produir durant la suspensió.

Els contractes dels serveis o assistències vinculats a les obres queden subjectes a la regulació prevista en l'article 34.2 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març. Un cop acordada l'ampliació o pròrroga del termini per l'òrgan competent, i a sol·licitud del contractista només seran indemnitzables les despeses que s'estableixen en l'article esmentat com a conseqüència del temps perdut amb motiu del COVID-19, degudament acreditades.

6.2 Per garantir el manteniment dels llocs de treball adscrits als contractes esmentats, amb l'objectiu de no afectar amb caràcter general l'activitat econòmica i l'estabilitat dels llocs de treball en el supòsit de suspensió del contracte, el Govern autoritza els òrgans competents a abonar en concepte de pagament a la bestreta i a compte de l'abonament dels danys i perjudicis derivats de la suspensió dels contractes d'obra o l'ampliació o pròrroga del termini dels serveis o assistències vinculats a les obres, un import igual al de la darrera certificació d'obra o factura del contracte de servei o assistència a l'obra. Aquest pagament en tot cas haurà de garantir els imports corresponents a les despeses salarials del personal adscrit al contracte i no podrà superar el preu final del contracte. L'import d'aquest pagament a la bestreta que excedís de la quantificació dels danys i perjudicis acreditats pel contractista es deduirà, una vegada aixecada la suspensió del contracte, dels pagaments següents, de forma prorratejada en proporció al termini pendent d'execució del contracte.

6.3 L'acord de suspensió dels contractes d'obra es considera suficient perquè els efectes de la suspensió dels contractes es faci efectiva, sense necessitat d'aixecar acta de suspensió. En cas que es decideixi aixecar acta de suspensió de l'execució del contracte, es considerarà suficientment motivada amb la referència a aquest Decret llei. Amb caràcter previ a la suspensió de les obres i mentre duri aquesta suspensió, s'adoptaran per part dels contractistes i de les respectives assistències associades les mesures de seguretat necessàries. També es podrà aixecar aquesta suspensió en cas que una vegada aquesta hagi estat dictada el Govern o l'òrgan competent considerin que l'actuació ha esdevingut de caràcter bàsic o estratègic.”

Capítol II

Mesures excepcionals en matèria de subvencions i, si escau, d'ajuts

Article 5

5.1 Els òrgans concedents de subvencions i ajuts podran adoptar mesures de flexibilització, d'acord amb la normativa de subvencions i de procediment administratiu comú, amb relació a les condicions establertes a les bases reguladores i convocatòries del seu àmbit competencial amb la finalitat de donar la viabilitat màxima a les actuacions objecte de subvenció o ajut que s'han vist afectades pel context generat pel COVID-19 o per les mesures preses per combatre'l.

5.2 En els expedients de subvencions o ajuts, especialment en l'àmbit cultural,

social, ocupacional i d'esports, en els quals no s'ha complert l'objecte i la finalitat com a conseqüència del COVID-19 o de les mesures preses per combatre'l, en funció de les circumstàncies de cada expedient, l'òrgan concedent pot:

 1. Ajornar el termini de compliment de l'objecte i finalitat de la subvenció o ajut i de la seva justificació, el qual en cap cas es podrà considerar un motiu per aplicar expedients de regulació d'ocupació en relació amb els llocs de treball vinculats a les actuacions subvencionades.

 2. Finançar les despeses realitzades per les persones beneficiàries encara que no s'hagi assolit, totalment o parcialment, l'objecte i finalitat de la subvenció o ajut.

 3. Establir altres actuacions per evitar perjudicis als beneficiaris derivats del compliment de les seves obligacions envers del procediment subvencional.

Capítol III

Mesures extraordinàries aplicables a les persones jurídiques de dret públic de l'àmbit del sector públic de la Generalitat de Catalunya.

Article 6

6.1 Durant el període de l'estat d'alarma, les sessions dels òrgans de govern i d'administració de les entitats autònomes de caràcter administratiu, Servei Català de la Salut, entitats de dret públic sotmeses a l'ordenament jurídic privat, consorcis i resta d'ens sotmesos al dret públic de l'àmbit de la Generalitat de Catalunya, així com les universitats públiques finançades per la Generalitat; i les entitats que en depenen, podran celebrar-se per videoconferència o per qualsevol altre suport digital, i tindran plena validesa jurídica, sempre que s'asseguri la identitat dels membres o persones que els supleixin, la interactivitat i intercomunicació entre ells en temps real, i la disponibilitat dels mitjans durant la sessió, encara que en els seus estatuts no estigui prevista aquesta forma de reunió.

6.2 Durant el període de l'estat d'alarma, els acords dels òrgans de govern i d'administració de les entitats indicades a l'apartat 1 anterior, poden adoptar-se mitjançant votació per escrit i sense sessió presencial sempre que ho decideixi el president o presidenta, o se sol·liciti per altres membres d'acord amb la seva norma de funcionament, encara que en els seus estatuts no estigui prevista aquesta forma de reunió. En tot cas, cal garantir la deliberació prèvia i la votació dels assistents a través dels mitjans telemàtics adients.

Article 7

7.1 El termini per formular i comunicar els comptes anuals a la Intervenció General i posar-los a disposició dels responsables de l'auditoria, previst a l'article 81.2 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, queda suspès fins que finalitzi l'estat d'alarma, reprenent-se de nou per a tres mesos, a comptar des d'aquella data.

7.2.En el cas que, a la data de declaració de l'estat d'alarma, l'òrgan de govern o administració d'una persona jurídica del sector públic de la Generalitat de Catalunya ja hagués formulat els comptes de l'exercici anterior, el termini per a la verificació comptable d'aquests comptes, quan l'auditoria resulti obligatòria, s'entendrà prorrogat per dos mesos a comptar des que finalitzi l'estat d'alarma.

7.3 El termini per tramitar els comptes anuals previst en l'article 81.3 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, queda suspès fins que finalitzi l'estat d'alarma. Aquestes entitats hauran de trametre els comptes anuals degudament aprovats per l'òrgan corresponent amb l'informe d'auditoria, dins dels tres mesos següents a comptar des que finalitzi el termini per comunicar els comptes formulats a la Intervenció General i a la Sindicatura de Comptes.

7.4 El termini per presentar el Compte General per part de la Intervenció General a la Sindicatura de Comptes, previst en l'article 81.4 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre i l'article 39.2 de la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes, queda suspès fins que finalitzi l'estat d'alarma. La Intervenció General ha de presentar el Compte General a la Sindicatura de Comptes dins del mes següent a comptar des que finalitzi el termini pel qual les entitats esmentades en l'apartat 5 anterior trametin els comptes anuals degudament aprovats a la Intervenció General.

Capítol IV

Mesures en matèria tributària

Article 8

Durant el període comprès entre l'1 d'abril i el 31 de maig de 2020, com a conseqüència de la declaració de l'estat d'alarma per gestionar la situació de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, s'aplica una reducció en el tipus de gravamen del cànon de l'aigua corresponent als contribuents següents:

 1. Als contribuents usuaris domèstics que gaudeixen de la tarifa social del cànon de l'aigua, d'acord amb el que preveu l'article 69.8 del Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, un tipus de gravamen de 0 euros, en tots els trams de consum.

 2. Als contribuents usuaris domèstics que no gaudeixen de la tarifa social del cànon de l'aigua, se'ls aplica un tipus de gravamen resultant d'aplicar un coeficient 0,5 sobre els tipus previstos en els apartats 1 i 2 de l'article 69 del Decret legislatiu 3/2003.

 3. Als contribuents que efectuen un ús industrial i assimilable d'aigua, se'ls aplica, sobre el tipus de gravamen general i específic previst en els articles 71 i 72 del Decret legislatiu 3/2003, un coeficient reductor de 0,5. La mateixa reducció s'aplica als valors dels paràmetres de contaminació emprats per a la determinació del tipus de gravamen del cànon de l'aigua mitjançant el sistema de mesurament directe de la càrrega contaminant propi del règim especial, previst en l'apartat 4 de l'article 72 bis de la mateixa norma, i als valors previstos en l'apartat 4 de l'article 74 per a la determinació objectiva de la quota corresponent a usos d'aigua per a la producció d'energia elèctrica.

 4. Als contribuents que efectuen usos ramaders d'aigua, un coeficient reductor 0,5 sobre els valors previstos a l'annex 6 del Decret legislatiu 3/2003, per a la determinació objectiva de la quota que els resulti d'aplicació.

  Amb caràcter general, la reducció del cànon de l'aigua s'aplica a la factura que inclogui la repercussió del cànon corresponent als consums d'aigua efectuats els mesos d'abril i maig de 2020, en la liquidació que emeti directament l'agència corresponent al mateix període de consum.

  No obstant això, en els casos de contribuents als quals l'entitat subministradora factura mensualment o bimestralment el servei, la reducció s'aplica per un període de dos mesos en les factures emeses a partir de l'1 d'abril de 2020.

  Disposicions addicionals

  Primera

 5. Totes les mesures adoptades, o que es puguin adoptar en un futur, respecte dels contractes dins l'àmbit dels serveis socials subscrits a l'empara de la normativa aplicable en matèria de contractes del sector públic, resulten aplicables als instruments no contractuals adoptats per a la provisió dels serveis de la xarxa de serveis socials d'atenció publica de Catalunya, a l'empara del Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública i a l'empara de les ordres dictades pel departament competent en matèria de serveis socials que estableixen el règim jurídic de la prestació dels serveis socials per part de les entitats col·laboradores, així com dels convenis de col·laboració subscrits entre aquest Departament i els ens públics per a la prestació dels serveis socials.

 6. Totes les habilitacions atribuïdes als consellers i conselleres del Govern, presidents i presidentes, i directors i directores d'organismes i entitats del sector públic per a la suspensió de l'execució dels contractes previstes en el Decret llei 7/2020, de 17 de març, resulten aplicables als instruments no contractuals adoptats per a la provisió dels serveis de la xarxa de serveis socials d'atenció publica de Catalunya, a l'empara del Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública, i a l'empara de les ordres dictades pel departament competent en matèria de serveis socials que estableixen el règim jurídic de la prestació dels serveis socials per part de les entitats col·laboradores, així com dels convenis de col·laboració subscrits entre aquest Departament i els ens públics per a la prestació dels serveis socials.

  Segona

  A l'efecte del que disposa l'article 3 de Decret llei 6/2020, de 12 de març, de mesures urgents en matèria assistencial, pressupostària, financera, fiscal i de contractació pública, per tal de pal·liar els efectes de la pandèmia generada pel coronavirus SARS-CoV-2:

 7. S'autoritza el Govern a prestar un aval fins a un import màxim de 750 milions d'euros, per garantir el risc que assumeixin l'Institut Català de Finances i Avalis de Catalunya, SGR, en garantia del 80% del principal dels préstecs que les entitats financeres atorguin a autònoms i empreses per pal·liar els efectes de la pandèmia a què es refereix el Decret llei esmentat.

 8. L'import del fons a constituir per 188 milions d'euros serà un import inicial que es podrà revisar en successius exercicis, segons les necessitats que es produeixin

  Tercera

  Règim especial dels convenis relacionats amb el Covid-19

  Mentre es mantingui l'estat d'alarma, no resultaran d'aplicació als convenis subscrits en l'àmbit de l'emergència sanitària causada pel coronavirus COVID-19 les previsions establertes als articles 111.3 i 112.2 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de procediment i règim jurídic de les administracions públiques catalanes. Consegüentment, aquests convenis desplegaran la seva eficàcia des del moment de la seva signatura, sense perjudici de la posterior publicació, i se'n donarà trasllat, si generen drets i obligacions de contingut econòmic per a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, a la Intervenció General per al seu coneixement.

  Disposició transitòria

  Llevat que s'estableixi un altre termini de vigència, el que es disposa en aquest Decret llei restarà vigent fins que no s'aixequi l'estat d'alarma decretat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, que declara el estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

  Disposició final

  Aquest Decret llei entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

  Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació aquest Decret llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui el facin complir.

  Barcelona, 24 de març de 2020

  Joaquim Torra i Pla

  President de la Generalitat de Catalunya

  Pere Aragonès i Garcia

  Vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda