DECRET 62/2010, de 18 de maig, pel qual s'aprova el Pla cartogràfic de Catalunya.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Politica Territorial i Obres Publiques
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET

62/2010, de 18 de maig, pel qual s'aprova el Pla cartogràfic de Catalunya.

La Llei 16/2005, de 27 de desembre, de la informació geogràfica i de l'Institut Cartogràfic de Catalunya, estableix que el Pla cartogràfic de Catalunya és l'instrument bàsic de la planificació cartogràfica i de la informació geogràfica relacionada de la Generalitat, i té per objecte la determinació dels objectius i la coordinació de les activitats cartogràfiques, la constitució i la millora permanent de la infraestructura d'informació geogràfica de Catalunya i l'aprofitament i la coordinació d'aquesta informació amb les polítiques públiques sectorials amb projecció territorial. El Pla cartogràfic de Catalunya té el caràcter i compleix les funcions dels plans sectorials de coordinació previstos per la legislació municipal i de règim local, i té com a àmbit d'aplicació tot el territori de Catalunya.

L'objectiu principal d'aquest Decret és l'aprovació del Pla cartogràfic de Catalunya en els termes proposats per l'Institut Cartogràfic de Catalunya, amb l'informe previ favorable de la Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya.

Aquest Pla defineix i identifica els conjunts d'informació geogràfica que l'Administració de la Generalitat de Catalunya i l'Administració local de Catalunya produeixen i utilitzen, així com en determina l'estructura, la qualitat, la disponibilitat, la interoperabilitat, l'actualització i les condicions d'accés.

En l'elaboració d'aquest Decret han emès informe el Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya i la Comissió de Govern Local.

Per tot això, a proposta del conseller de Política Territorial i Obres Públiques, i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

S'aprova el Pla cartogràfic de Catalunya.

Article 2

El Pla cartogràfic de Catalunya conté:

 1. Les bases generals d'actuació per programar, finançar i executar les activitats coordinades (annex 1).

 2. El Catàleg dels conjunts d'informació geogràfica amb els objectius, les prioritats i els nivells mínims de qualitat, actualització, disponibilitat i interoperabilitat de l'activitat cartogràfica i d'informació geogràfica relacionada a càrrec de les administracions de Catalunya (annex 2).

 3. L'anàlisi de la cartografia oficial disponible i del seu nivell de qualitat i actualitat (annex 3).

 4. Les característiques bàsiques d'organització, funcionament i utilització de la Infraestructura d'Informació Geogràfica de Catalunya, específicament de la Infraestructura de Dades Espacials de Catalunya (annex 4).

 5. La descripció de l'estat del Servei de Posicionament Geodèsic Integrat de Catalunya i la determinació de les seves línies de millora (annex 5).

 6. Les mesures de foment i promoció dels serveis cartogràfics públics i privats i de la recerca, el desenvolupament tecnològic, la formació i la divulgació en l'àmbit cartogràfic (annex 6).

 7. La relació d'ens locals i d'altres subjectes que duen a terme activitats cartogràfiques i d'informació geogràfica a Catalunya (annex 7).

 8. Altres dades i estudis d'interès (annex 8).

Article 3

3.1 El Pla cartogràfic de Catalunya té vigència indefinida.

3.2 En funció de la tecnologia i de l'evolució de les necessitats d'informació, la Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya anualment pot actualitzar els estudis i les dades dels annexos 2 a 8 del Pla.

Els annexos actualitzats s'han de fer públics al web de la Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya i, en el cas de l'annex 2, també s'ha de publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya .

3.3 De conformitat amb l'article 30.2 del Decret 398/2006, de 24 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de desplegament de la Llei 16/2005, de 27 de desembre, el Pla cartogràfic de Catalunya s'ha de revisar cada vuit anys.

Article 4

4.1 Disposar la publicació d'aquest Decret d'aprovació del Pla, conjuntament amb les bases generals d'actuació per programar, finançar i executar les activitats coordinades i el Catàleg dels conjunts d'informació geogràfica (annexos 1 i 2, respectivament), al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya .

4.2 El contingut íntegre del Pla es pot consultar al web de la Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya (www.cccartografica.cat).

Barcelona, 18 de maig de 2010

José Montilla i Aguilera

President de la Generalitat de Catalunya

Joaquim Nadal i Farreras

Conseller de Política Territorial

i Obres Públiques

Relació d'annexos

Annex 1. Bases generals d'actuació per programar, finançar i executar les activitats coordinades.

Annex 2. Catàleg dels conjunts d'informació geogràfica amb els objectius, les prioritats i els nivells mínims de qualitat, actualització, disponibilitat i interoperabilitat de l'activitat cartogràfica i d'informació geogràfica relacionada a càrrec de les administracions de Catalunya.

Annex 3. Anàlisi de la cartografia oficial disponible i del seu nivell de qualitat i actualitat.

Annex 4. Característiques bàsiques d'organització, funcionament i utilització de la Infraestructura d'Informació Geogràfica de Catalunya, específicament de la Infraestructura de Dades Espacials de Catalunya.

Annex 5. Descripció de l'estat del Servei de Posicionament Geodèsic Integrat de Catalunya i la determinació de les seves línies de millora.

Annex 6. Mesures de foment i promoció dels serveis cartogràfics públics i privats i de la recerca, el desenvolupament tecnològic, la formació i la divulgació en l'àmbit cartogràfic.

Annex 7. Relació d'ens locals i d'altres subjectes que duen a terme activitats cartogràfiques i d'informació geogràfica a Catalunya.

Annex 8. Altres dades i estudis d'interès.

Annex 1

Bases generals d'actuació per programar, finançar i executar les activitats coordinades

—1 Objecte del Pla

1.1 L'objecte d'aquest Pla és la definició i identificació dels conjunts d'informació geogràfica que l'Administració de la Generalitat de Catalunya i l'Administració local de Catalunya produeixen i utilitzen. A aquest efecte, el Pla en determina l'estructura, la qualitat, la disponibilitat, la interoperabilitat, l'actualització i les condicions d'accés.

1.2 Els conjunts d'informació geogràfica de Catalunya a què es refereix aquest Pla són els que conté l'annex 2.

—2 Definicions

En aquest Pla s'entén per:

 1. Dades geogràfiques: dades que descriuen la posició, la forma i els atributs dels fenòmens o entitats reals. Les dades geogràfiques estan formades per dades espacials i dades temàtiques (de vegades també temporals).

 2. Informació geogràfica: informació sobre entitats o fenòmens que tenen localització, sovint també extensió significativa, sobre la superfície terrestre.

 3. Conjunt d'informació geogràfica: col·lecció de dades, en qualsevol estructura de dades espacials (a tall d'exemple, vectorial o raster), que formen una unitat operativa i d'emmagatzematge i que representen una o més classes d'entitats geogràfiques, relacionades o simplement reunides per afinitat temàtica, per coincidència geogràfica o per conveniència. Segons l'estructura de dades i el format pot ser, entre d'altres, un fitxer, una part d'un fitxer o una col·lecció de fitxers. Sovint s'anomena també base cartogràfica digital.

 4. Geoinformació: informació que conté informació geogràfica.

 5. Metadada o geometadada: descripció normalitzada dels conjunts d'informació geogràfica.

 6. Model de dades: conjunt d'estructures i regles per mitjà de les quals s'organitzen i operen en un sistema d'informació les dades corresponents a la informació que constitueix la representació d'un univers determinat (per exemple, el model de dades relacional o, en el context del Sistema d'Informació Geogràfica, el model de dades raster). Proporciona les estructures a partir de les quals es construeix el programari i, alhora, constitueix el patró de disseny de bases de dades, alfanumèriques o espacials, per organitzar la informació.

 7. Model de representació: sistema que defineix la representació gràfica destinada a la visualització. Suporta essencialment la definició i l'emmagatzematge de la geometria d'un cert nombre de propietats gràfiques (entre d'altres, color, gruix o capa) dels elements.

 8. Geoservei: servei web que proporciona funcionalitat de sistema d'informació geogràfica i que, com qualsevol servei web, ha estat publicat de manera que pugui ser invocat mitjançant protocols estàndard des d'aplicacions o pàgines web de tercers.

 9. Actualització: modificació d'unes dades per tal de reflectir els canvis esdevinguts en les entitats o fenòmens reals que aquestes representen des de la seva creació o darrera actualització.

 10. Arxivament: generació sistemàtica de còpies dels conjunts d'informació geogràfica, emmagatzemades de manera permanent, amb finalitats de conservació, de seguretat o pel fet de no tenir un ús actual continuat.

 11. Servei de transformació: servei destinat a la conversió de conjunts d'informació geogràfica.

 12. Entitat responsable: ens jurídic que té responsabilitat en l'obtenció i/o el manteniment d'un conjunt de dades.

  La Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya podrà precisar periòdicament les definicions dels termes utilitzats en aquesta base i procedir a les adaptacions que es fonamentin en els nous avenços tècnics, o bé basant-se en els termes fruit de la normalització produïda pels organismes competents en les matèries tractades, així com precisar la definició de nous termes quan el desplegament del Pla cartogràfic ho requereixi.

  —3 Qualitat dels conjunts d'informació geogràfica

  Les exigències mínimes de qualitat dels conjunts d'informació geogràfica i de les seves metadades correspondran a normes generalment establertes per organismes normalitzadors.

  L'Institut Cartogràfic de Catalunya donarà suport a la normalització dels conjunts d'informació geogràfica i les seves metadades, en col·laboració amb l'entitat responsable competent en cada cas. En qualsevol cas, es tindrà en compte l'estat de la tècnica i de la normalització en l'àmbit internacional.

  Aquestes normes seran...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA