DECRET 127/1999, de 4 de maig, de reestructuració del Departament de Treball.

Secció:Disposicions Generals
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET

127/1999, de 4 de maig, de reestructuració del Departament de Treball.

L’estructura del Departament de Treball estava definida, bàsicament, en el Decret 25/1990, de 9 de gener, de reestructuració del Departament de Treball i en el Decret 70/1992,de 2 de març, de modificació de l’estructura orgànica de la Direcció General de Relacions Laborals. Aquesta estructura s’ha anat modificant per tal d’adaptar-la a les matèries que té atribuïdes i que li han estat assignades amb posterioritat.

Aquesta reestructuració del Departament de Treball pretén recollir globalment en una disposició normativa l’estructura del Departament sobre la base de les noves competències assumides, com són el traspàs de la gestió de la formació professional ocupacional a la Generalitat de Catalunya, que va tenir lloc per Reial decret 1577/1991, de 18 d’octubre i, per últim, el traspàs a la Generalitat de Catalunya de la gestió realitzada per l’Institut Nacional d’Ocupació, en l’àmbit del treball, l’ocupació i formació, funcions que han estat assignades al Departament de Treball pels Decrets 257/1991, de 25 de novembre i 235/1997, de 2 de setembre, respectivament. Tanmateix, s’ha intentat reflectir l’evolució de l’activitat del Departament, reordenar i definir les competències i les funcions dels seus òrgans per tal de cercar una operativitat, flexibilitat i eficàcia més grans en el compliment de les funcions i serveis atribuïts al Departament de Treball.

El procés per definir aquesta nova configuració del Departament de Treball va iniciar-se amb la creació de les oficines de Treball de la Generalitat, que depenen de les delegacions territorials, d’acord amb el que preveu el Decret 307/1998, d’1 de desembre, i posteriorment es va procedir a la reestructuració global de les delegacions territorials del Departament de Treball, mitjançant el Decret 326/1998, de 24 de desembre.

En conseqüència, vist el que estableix la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, a proposta del conseller de Treball, i d’acord amb el Govern,

Decreto:

Capítol I

Organització general del Departament

Article 1

El Departament de Treball és l’òrgan de l’Administració de la Generalitat de Catalunya al qual correspon l’ordenació, la direcció i l’execució de les directrius generals del Govern en les competències atribuïdes en matèria laboral, foment de l’ocupació, cooperatives, societats laborals, mutualitats i també en d’altres que tinguin assumides o que li siguin assignades legalment.

Article 2

El conseller de Treball, com a titular del Departament, dirigeix, coordina i controla l’activitat d’aquest.

Article 3

El Departament de Treball, sota la dependència del conseller, exerceix les seves funcions mitjançant els òrgans superiors següents:

Secretaria General

Direcció General de Relacions Laborals

Direcció General d’Ocupació

Direcció General de Seguretat Social

Direcció General de Cooperatives, Societats Laborals i Autoempresa.

El Departament de Treball s’estructura territorialment en delegacions amb la composició i les funcions que estableix el Decret 326/1998, de 24 de desembre, de reestructuració de les delegacions territorials del Departament de Treball.

Article 4

Són organismes adscrits al Departament de Treball els següents:

a) El Consell de Treball de Catalunya, regulat pel Decret 79/1993, de 9 de març, com a òrgan de la Generalitat de Catalunya amb funcions consultives, d’assessorament i de participació institucional de les organitzacions sindicals i empresarials de Catalunya en matèries sòciolaborals i d’ocupació, i que compte amb el Consell Català de Formació Ocupacional i Col·locació.

b) El Consell Català de Seguretat i Salut Laboral, creat pel Decret 69/1992, de 2 de

març, com a òrgan consultiu, assessor i de participació institucional d’empresaris i treballadors per tal d’impulsar i col·laborar en les polítiques i les actuacions de la Generalitat en matèries de seguretat i salut laboral.

c) El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, creat per la Llei 3/1997, de 16 de maig, és un òrgan consultiu i d’assessorament del Govern en matèries socio-econòmiques, laborals i ocupacionals, i també de participació institucional, que en el moment que es constitueixi substituirà al Consell de Treball de Catalunya, al Consell Català de Formació Ocupacional i Col·locació i al Consell Català de Seguretat i Salut Laboral.

d) L’Institut per a la Promoció i la Formació Cooperatives és una entitat autònoma de caràcter administratiu, creada per la Llei 7/1985, de 14 de maig, que té com a funcions l’estudi, la formulació de propostes i la difusió de la cooperació com a moviment econòmic i social.

e) El Consell Superior de la Cooperació és un organisme col·laborador de la Generalitat de Catalunya, creat per la Llei 4/1983, de 9 de març, per al foment de la participació de les cooperatives en l’activitat econòmica i social de Catalunya.

f) El Patronat del Centre Especial d’Ocupació Viver de Bell-lloc, creat pel Decret 515/1982, de 28 de desembre, que té com a funcions la gestió del centre esmentat i el foment i la col·laboració en la creació d’altres centres especials d’ocupació i empreses protegides.

g) El Consell d’Organitzacions Representatives de l’Economia Social de Catalunya, creat pel Decret 55/1993, de 23 de febrer, és un òrgan consultiu i assessor en matèries relacionades amb l’economia social a Catalunya.

h) La Comissió de Catalunya de Seguiment d’Eleccions Sindicals, creada mitjançant el Decret 190/1995, de 13 de juny, és un òrgan consultiu i d’assessorament, en el si del qual es desenvolupa la participació de les organitzacions sindicals i empresarials de Catalunya, en relació amb les eleccions als òrgans de representació dels treballadors que es duguin a terme en l’àmbit de Catalunya.

i) La Comissió de Catalunya de seguiment de la contractació laboral, creada pel Decret 249/1998, de 22 de setembre, és un òrgan de participació institucional en el control i el seguiment de la contractació laboral a Catalunya.

j) El Consell de Direcció del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, creat pel Decret 320/1998, de 15 de desembre, és l’òrgan on es debaten i formulen les línies bàsiques de polítiques públiques sobre l’ocupació i en el qual també es realitza el seguiment del seu desenvolupament.

k) Les meses locals d’ocupació, creades pel Decret 336/1998, de 15 de desembre, òrgans d’informació que col·laboren en la valoració i elaboració d’informes sobre els programes de polítiques actives.

Capítol II

Òrgans d’assistència al conseller

Article 5

5.1 Es crea el Gabinet del Conseller, com a òrgan d’assistència al conseller del qual depèn directament, que té encomanades la coordinació de les funcions pròpies de les oficines en què aquest s’estructura; les funcions d’assessorament i suport administratiu del conseller, i altres funciones que aquest li encomani.

Del Gabinet del Conseller depenen:

a) L’Oficina de Premsa, que coordina les relacions amb els mitjans de comunicació, tramet notes de premsa, prepara entrevistes, rodes de premsa, redacta informes, genera informació i qualsevol altra funció que, d’acord amb la seva naturalesa, li sigui encomanada expressament.

b) L’Oficina de Protocol, que és l’òrgan de relació amb el Servei de Protocol de la Presidència, i coordina les activitats relacionades amb el protocol d’actes públics organitzats pel Departament i d’aquells en què aquest participa, i qualsevol altra funció que, d’acord amb la seva naturalesa, li sigui encomanada expressament.

c) L’Oficina de Relacions Institucionals, que és l’òrgan encarregat de la recerca de la informació necessària per donar resposta a les iniciatives del Parlament de Catalunya i de les Corts Generals pel que fa al Departament de Treball, de l’avaluació de l’adequació de les iniciatives parlamentàries del Parlament de Catalunya i de les Corts Generals en les línies d’actuació definides pel Govern, d’elaborar els informes que li siguin encarregats sobre aquest àmbit d’actuació i qualsevol altra funció que, d’acord

amb la seva naturalesa, li sigui encomanada expressament.

d) La Secretaria del Conseller, que és l’òrgan de coordinació i realització de les tasques administratives i la unitat de suport directe al Conseller, i també qualsevol altra funció que, d’acord amb la seva naturalesa, li sigui encomanada expressament.

5.2 El cap del Gabinet del Conseller i els caps de les quatre unitats que en depenen, són càrrecs eventuals i es regeixen pel que estableix el Decret 153/1987, de 4 de març, sobre el personal eventual al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

Capítol III

Secretaria general

Article 6

6.1 El secretari general del Departament de Treball exerceix les funcions que li atribueix la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i les que li siguin encomanades per delegació del conseller.

6.2 La Secretaria general s’estructura en els òrgans següents:

Direcció de Serveis

Assessoria Jurídica

Article 7

A la Direcció de Serveis li corresponen les funcions...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA