DECRET 197/1987, de 19 de maig, pel qual es regulen les associacions d'alumnes.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Educacio
Rang de Llei:Decret
 
EXTRACTO GRATUITO

Els alumnes dels centres docents de nivell no universitari de l'àmbit territorial de Catalunya tenen reconegut i garantit el dret i la llibertat d'associar-se, en funció de la seva edat i dins el marc establert a l'article 22 de la Constitució, a l'article 8 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya i a l'article 7 de la Llei Orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del Dret a l'Educació.

Les associacions d'alumnes han de representar l'instrument adequat de cohesió, actuació i participació de l'alumnat en els diferents organismes educatius d'àmbit territorial, així com en els Consells Escolars, òrgans de govern col·legiats dels centres on cursen els seus estudis.

En virtut d'això, amb la finalitat de donar suport a la constitució d'aquestes associacions i regular-ne el funcionament, de conformitat amb l'habilitació expressa conferida a la disposició addicional 1 de la Llei Orgànica 8/1985, de 3 de juliol, a proposta del Conseller d'Ensenyament, d'acord amb el del Consell d'Estat i amb el Consell Escolar de Catalunya, i amb la deliberació prèvia del Consell Executiu,

Decreto:

Article 1

Es consideren associacions d'alumnes les que, d'acord amb el que s'estableix en el present Decret, es constitueixin en els centres docents d'Educació General Bàsica, Batxillerat i Formació Professional i altres ensenyaments reglats de nivell no universitària dins l'àmbit territorial de Catalunya.

Article 2

La creació, l'organització i el funcionament de les associacions d'alumnes es regiran pel que estableixen la Llei Orgànica reguladora del Dret a l'Educació, el present Decret i els Estatuts de cada associació.

Article 3

Podran associar-se tots els alumnes dels centres docents, públics i privats, esmentats a l'article 1, a partir del cicle superior del nivell d'Educació General Bàsica.

Article 4

Seran finalitats pròpies i generals de les associacions d'alumnes dels centres d'ensenyament no universitari: 4.1 Estudiar, considerar i conèixer tot el que afecti la seva situació en el centre al qual pertanyen i poder expressar, alhora, l'opinió i els criteris dels alumnes en aquest respecte. 4.2 Facilitar l'exercici dels drets que la legislació vigent reconeix en favor dels alumnes i, en especial, els assenyalats a l'article 6 de la Llei Orgànica reguladora del Dret a l'Educació. 4.3 Impulsar la participació i la col·laboració activa dels seus membres en les tasques educatives que formin part del projecte educatiu dels seus centres, així com en les activitats...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA