DECRET 91/1988, de 28 de març , de modificació del Decret 39/1985, de 7 de febrer.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme
Rang de Llei:Decret
 
EXTRACTO GRATUITO

Vista la necessitat de clarificar l'import efectiu dels ajuts previstos al Decret 39/1985, de 7 de febrer, pel qual s'estableixen ajuts al finançament d'inversions per a la modernització d'allotjaments turístics;

A proposta del Conseller de Comerç, Consum i Turisme, i d'acord amb el Consell Executiu,

Decreto:

Article únic

Es modifica el Decret 39/1985, de 7 de febrer, suprimint l'apartat d) de l'article 3.

Disposició final Única Aquest Decret entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 28 de març de 1988

Jordi Pujol President de la Generalitat de Catalunya

Joaquim Molins i Amat Conseller de Comerç, Consum i Turisme

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA