DECRET 60/2007, de 13 de març, de modificació del Decret 252/2000, de 24 de juliol, sobre l'activitat artesanal a Catalunya.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET

60/2007, de 13 de març, de modificació del Decret 252/2000, de 24 de juliol, sobre l'activitat artesanal a Catalunya.

El Decret 252/2000, de 24 de juliol, sobre l'activitat artesanal a Catalunya, amb les modificacions introduïdes mitjançant el Decret 272/2001, de 9 d'octubre, 53/2002, de 5 de febrer, 17/2003, de 8 de gener, 380/2004, de 7 de setembre, i 330/2006, de 5 de setembre, conforma el marc reglamentari d'aquest sector productiu al nostre àmbit territorial.

L'aprovació del Decret 421/2006, de 28 de novembre, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat, ha comportat la creació del Departament d'Innovació, Universitats i Empresa i l'atribució de la competència en matèria d'artesania a aquest nou Departament. En conseqüència és necessari que la composició de la Comissió d'Artesania de Catalunya prevista a l'article 10.2 del Decret 252/2000, de 24 de juliol, sobre l'activitat artesanal a Catalunya, s'adeqüi a la situació actual.

Per això, de conformitat amb les atribucions legals conferides, a proposta del conseller d'Innovació, Universitats i Empresa, d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article únic

Es modifica l'article 10.2 del Decret 252/2000, de 24 de juliol, sobre l'activitat artesanal a Catalunya, que queda redactat de la manera següent:

"10.2 Formen part de la Comissió d'Artesania de Catalunya:

"La persona titular del departament competent en matèria d'artesania, que actuarà com a president/a.

"Tres persones representants del departament competent en matèria d'artesania, nomenades per la seva persona titular, en la seva condició de president/a de la Comissió d'Artesania de Catalunya, una de les quals exercirà la vicepresidència.

"El/la director/a d'Artesania Catalunya, que actuarà com a secretari/ària.

"Una persona representant de cadascun dels departaments competents en les matèries següents: cultura, educació, economia i treball.

"Una persona representant del Consell General de les cambres oficials de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya.

"Una persona representant d'escoles d'arts i oficis...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA