DECRET 82/2007, de 3 d'abril, de modificació de la composició de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya.

Secció:Disposicions Generals
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET

82/2007, de 3 d'abril, de modificació de la composició de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya.

Exposició de motius

La Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya fou creada mitjançant el Decret 192/1981, de 9 de juliol, i va ser adscrita al Departament d'Economia i Finances.

Amb posterioritat, aquesta primera disposició ha estat objecte de diverses modificacions, la més significativa de les quals fou l'aprovada amb el Decret 376/1996, de 2 de desembre, que va adequar les funcions de la Junta a la Llei 13/1995, de 18 de maig, de contractes de les administracions públiques.

Després d'aquest Decret, els decrets 237/2000, de 7 de juliol, 225/2004, de 16 de març i 146/2005, de 12 de juliol, han anat adaptant la composició de la Junta a la nova organització dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

La present reestructuració té ara per objecte, en primer lloc, introduir les modificacions necessàries en la composició dels òrgans de la Junta Consultiva per tal d'adequar-los a les previsions del recent Decret 421/2006, de 28 de novembre, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

En segon lloc, cal efectuar també l'oportuna adequació de la composició dels diferents òrgans de la Junta Consultiva al Decret 566/2006, de 19 de desembre, de reestructuració del Departament d'Economia i Finances, que crea la Direcció General de Contractació Pública i adscriu la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva a aquest nou centre directiu.

Finalment, mitjançant aquest Decret es dóna compliment al punt 3.f) de la Resolució 257/VII del Parlament de Catalunya, de 2 de juny de 2005, per la qual s'aprova el Dictamen de la Comissió d'Investigació sobre el Projecte, l'Adjudicació, l'Execució i el Control de les Obres de la Línia 5 del metro, especialment al pas pel Barri del Carmel, i també sobre els procediments d'Adjudicació, Finançament i Gestió de l'Obra Pública a Catalunya.

Per tant, d'acord amb el dictamen emès per la Comissió Jurídica Assessora, a proposta del conseller o consellera d'Economia i Finances i d'acord amb el Govern,

Decreto

Article únic

Es modifiquen els articles 7, 10 i 12 del Decret 376/1996, de 2 de desembre, segons la redacció efectuada pel Decret 146/2005, de 12 de juliol, que passen a tenir la redacció següent:

"Article 7

...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA