DECRET 166/1991, de 30 de juliol, de modificació del nom de dues seccions del Servei de Personal i Règim Interior de la Secretaria General del Departament de Justícia.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Justícia i Interior
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Vist el Decret 22/1989, de 24 de gener, de reestructuració de la Secretaria General del Departament de Justícia;

Vista l'Ordre de 18 de maig de 1989, de desplegament del Decret 22/1989, de 24 de gener, de reestructuració de la Secretaria General;

Atesa la necessitat de modificar el nom i les funcions de dues seccions adscrites al Servei de Personal i Règim Interior, es fa necessari procedir a una nova definició d'aquestes que permeti un funcionament més operatiu i eficaç.

D'acord amb el que estableix l'article 25.1 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, a proposta del conseller de Justícia i d'acord amb el Consell Tècnic,

Decreto:

Article 1

Es modifica l'article 4 del Decret 22/1989, de 24 de gener, de reestructuració de la Secretaria General del Departament de Justícia, que queda redactat de la manera següent: "Del Servei de Personal i Règim Interior depenen: "

  1. La Secció de Gestió de Personal. "

  2. La Secció Tècnica i d'Inspecció. "

  3. La Secció de Règim Interior."

Article 2

Es modifica l'article 1 de l'Ordre de 18 de maig de 1989, de desplegament del Decret 22/1989, que queda redactat de la manera següent: "La Secció de Gestió de Personal, que depèn del Servei de Personal i Règim Interior, té les funcions següents: "Gestionar les contractacions de personal laboral del departament i la preparació de l'oferta d'ocupació i dels concursos per a la selecció d'aquest personal, el règim de previsió social i la nòmina. "Col·laborar en la confecció de l'avantprojecte del capítol I del pressupost i fer-ne el seguiment. "Participar en la negociació col·lectiva del personal laboral, i fer el seguiment de l'aplicació dels convenis que se'n derivin. "En general tots aquells altres actes de gestió ordinària en matèria de personal laboral, de registre informàtic, tramitació d'expedients i informe i assessorament."

Article 3

Es modifica l'article 3 de l'Ordre de 18 de maig de 1989, de desplegament del Decret 22/1989, que queda redactat de la manera següent: "La Secció Tècnica i d'Inspecció, que depèn del Servei de Personal i Règim Interior, té les funcions següents: "Gestionar els expedients derivats del règim d'incompatibilitats del règim disciplinari i de les situacions del personal funcionari del Departament. "Supervisar i garantir el manteniment actualitzat de la relació de llocs de treball, del catàleg...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA