DECRET 302/2001, de 20 de novembre, pel qual es crea l'Institut de Medicina Legal de Catalunya.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Justícia
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET

302/2001, de 20 de novembre, pel qual es crea l'Institut de Medicina Legal de Catalunya.

La Llei orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del poder judicial, configura els instituts de medicina legal com l'instrument essencial en el qual s'estructura la medicina forense.

La Llei orgànica 16/1994, de 8 de novembre, va reformar la Llei orgànica del poder judicial, entre d'altres aspectes, en matèria de medicina forense.

D'acord amb la nova redacció que en fa l'esmentada Llei orgànica 16/1994, l'article 504.1 de la Llei orgànica del poder judicial estableix que existirà un institut de medicina legal a les capitals de província on tingui la seu un tribunal superior de justícia, amb jurisdicció en una o més províncies. Per la seva banda, l'article 501 preveu que els metges forenses es destinaran a un institut de medicina legal o a l'Institut de Toxicologia, sens perjudici que excepcionalment puguin ser adscrits a òrgans jurisdiccionals, fiscals, o òrgans del Registre Civil.

El Reial decret 386/1996, d'1 de març, va aprovar el Reglament dels instituts de medicina legal.

L'article 1 de l'esmentat Reglament defineix els instituts de medicina legal com a òrgans tècnics la missió dels quals és auxiliar els jutjats, tribunals, fiscalies i oficines del Registre Civil mitjançant la pràctica de proves pericials mèdiques, tant tanatològiques com clíniques i de laboratori, i realitzar activitats de docència i investigació relacionades amb la medicina forense.

L'article 2.1 del mateix Reglament estableix que la creació dels instituts amb seu a les capitals de província on tingui la seu un tribunal superior de justícia correspon a les comunitats autònomes que hagin rebut els traspassos de mitjans per al funcionament de l'Administració de justícia.

Els serveis i les funcions relatives als mitjans materials i personals al servei de l'Administració de justícia han estat traspassats a la Generalitat de Catalunya mitjançant els reials decrets 966/1990, del 20 de juliol, 1905/1994, de 23 de setembre, i 441/1996, d'1 de març.

Diversos preceptes del Reglament dels instituts de medicina legal es remeten a la norma de creació de cada institut, per tal que aquesta desenvolupi determinats aspectes, com ara l'estructura, el personal, el funcionament i les competències de l'esmentat òrgan.

D'altra banda, l'article 8.1 del Reglament preveu que el Ministeri de Justícia podrà establir en cada Institut, a proposta, si s'escau, de la comunitat autònoma que hagi rebut els traspassos en matèria de mitjans per al funcionament de l'Administració de justícia, un servei de laboratori forense.

El Reglament que aprova aquest Decret preveu l'existència d'un servei de laboratori forense, el qual exercirà les funcions sens perjudici de les competències de l'Institut de Toxicologia, que actua com a centre de referència en les matèries de la seva especialitat. Per aquest motiu, i simultàniament a aquest Decret, s'inicien els tràmits davant del Ministeri de Justícia, per tal que aquest aprovi la creació d'un servei de laboratori forense a l'Institut de Medicina Legal de Catalunya.

Per tot això, a proposta de la persona titular del Departament de Justícia, amb l'informe previ del Consell General del Poder Judicial, i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

Creació de l'Institut

Es crea l'Institut de Medicina Legal de Catalunya, i se n'aprova el Reglament, el text del qual s'incorpora a l'annex d'aquest Decret.

Article 2

Integració del personal en l'Institut

Els metges forenses i la resta del personal al servei de l'Administració de justícia adscrit a les agrupacions de forensies de Catalunya, a l'Institut Anatòmic Forense de Barcelona i a la Clínica Medicoforense de Barcelona, s'integra com a personal de l'Institut de Medicina Legal de Catalunya, en la corresponent relació de llocs de treball, d'acord amb les disposicions d'aquest Decret.

Disposicions addicionals

Primera

Entrada en funcionament de l'Institut

L'Institut de Medicina Legal de Catalunya entrarà en funcionament en la data que s'estableixi per resolució de la persona titular del Departament de Justícia.

Segona

Desplegament de l'estructura orgànica de l'Institut i provisió dels llocs de treball

 1. L'estructura orgànica de l'Institut prevista en aquest Decret es desplegarà de forma progressiva, en funció de les disponibilitats pressupostàries.

 2. Anualment, i d'acord amb les disponibilitats pressupostàries, s'aprovarà l'oferta pública d'ocupació i es convocarà la provisió de llocs de treball de l'Institut.

  Tercera

  Constitució de les àrees territorials

 3. Amb efectes des de l'entrada en funcionament de l'Institut, les agrupacions de forensies que integren, respectivament, els partits judicials de Puigcerdà i Ripoll, de la Seu d'Urgell i Solsona, i de Vielha i Tremp, quedaran constituïdes, respectivament, en tres àrees territorials.

 4. Igualment, amb efectes des de l'entrada en funcionament de l'Institut, quedaran constituïdes les àrees territorials que integren, respectivament, els partits judicials de Reus i Falset, i de Tortosa i Gandesa.

  Quarta

  Creació de la Secció de Psiquiatria Forense a Reus

  Es crea una secció de psiquiatria forense a Reus, que exercirà les seves funcions en l'àmbit de les divisions de Tarragona i de les Terres de l'Ebre.

  Disposicions transitòries

  Primera

  Agrupacions de forensies, Institut Anatòmic Forense i Clínica Medicoforense

  Mentre no entri en funcionament l'Institut de Medicina Legal, subsistiran les agrupacions de forensies de Catalunya, com també l'Institut Anatòmic Forense de Barcelona i la Clínica Medicoforense de Barcelona, on continuaran prestant serveis els càrrecs de comandament, com també els metges forenses, els auxiliars i agents, i els oficials d'autòpsia que hi estan destinats.

  Segona

  Règim d'adjudicació de llocs de treball als funcionaris del cos de metges forenses.

 5. La persona titular del Departament de Justícia convocarà la provisió dels llocs de treball de comandament de l'Institut dotats pressupostàriament que, d'acord amb la relació de llocs de treball, s'hagin de proveir mitjançant el sistema de lliure designació o bé el de concurs específic, entre tots els funcionaris del cos de metges forenses destinats a Catalunya, i que compleixin els requisits establerts en la relació de llocs de treball.

  Regirà en aquest cas l'excepció a la limitació per concursar que preveu l'article 25.a) del Reglament orgànic del cos de metges forenses.

  Per a la provisió de les places que s'hagin de resoldre mitjançant un concurs específic, es constituirà una comissió d'avaluació, que estarà integrada pels següents membres:

  1. Dos funcionaris de l'Administració de la Generalitat pertanyents al Grup A, l'un designat pel Departament de Justícia, que exercirà les funcions de president, i l'altre designat per la persona titular de l'òrgan competent en matèria de funció pública.

  2. Quatre metges forenses, dos designats pel Departament de Justícia i dos designats per les organitzacions sindicals més representatives.

  3. Actuarà com a secretari de la comissió d'avaluació un funcionari del Departament de Justícia, amb dret a veu i sense dret a vot.

  Les convocatòries realitzades amb anterioritat a la data d'entrada en funcionament de l'Institut de Medicina Legal, es podran resoldre amb efectes des d'aquella data.

 6. Amb efectes des de la data d'entrada en funcionament de l'Institut de Medicina Legal de Catalunya, els metges forenses amb destinació definitiva a les agrupacions de forensies de Catalunya, i que no han obtingut plaça com a conseqüència de la resolució de les convocatòries de provisió de llocs a que fa referència l'apartat anterior, restaran adscrits de forma automàtica als llocs dotats pressupostàriament que, d'acord amb la relació de llocs de treball, ordinàriament han de ser coberts mitjançant el sistema de concurs de trasllats.

  L'adscripció es farà al partit judicial al qual pertany l'agrupació de forensies on es troba destinat el funcionari.

  En el cas que l'agrupació de forensies abasti més d'un partit judicial, l'adscripció es farà a l'àrea corresponent, d'acord amb el que estableix la disposició addicional tercera.

 7. Els metges forenses funcionaris de carrera amb una adscripció provisional a una agrupació de forensies restaran adscrits també amb caràcter provisional, i amb efectes des de l'entrada en funcionament de l'Institut, als llocs de treball dotats pressupostàriament del partit judicial a què pertanyi l'agrupació de forensies en la qual es trobi adscrit.

  En el cas que l'agrupació de forensies abasti més d'un partit judicial, l'adscripció provisional es farà a l'àrea corresponent, d'acord amb el que estableix la disposició addicional tercera.

 8. Un cop es posi en funcionament l'Institut de Medicina Legal de Catalunya, la persona titular del Departament de Justícia convocarà la provisió de llocs de treball del cos de metges forenses de l'Institut dotats pressupostàriament que no estiguin proveïts en virtut de l'adscripció automàtica que preveu el punt 2 d'aquesta disposició i que, d'acord amb la relació de llocs de treball, s'hagin de proveir mitjançant el sistema general de concurs de trasllats, entre tots els funcionaris del cos de metges forenses destinats a Catalunya.

  En aquest concurs es podran sol·licitar els llocs de treball que puguin quedar vacants a resultes d'aquest concurs de trasllats, o per qualsevol altra causa.

  D'acord amb el que estableix el Reglament orgànic del cos de metges forenses, regirà en aquest concurs l'excepció a la limitació per concursar prevista a l'article 25.a) del Reglament esmentat.

  Per a la resolució d'aquest concurs de trasllat, el Departament de Justícia designarà una comissió...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA