DECRET 289/1989, de 10 de novembre, de reestructuració de la Secretaria General de Benestar Social.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Benestar i Família
Rang de Llei:Decret
 
EXTRACTO GRATUITO

El Departament de Benestar Social, creat pel Decret 141/1988, de 4 de juliol, va assumir les competències i les funcions que corresponien fins aleshores a diferents departaments: del Departament de la Presidència va rebre les d'orientació del benestar social, corresponents a acció cívica; del Departament d'Ensenyament, la formació permanent d'adults; i del Departament de Sanitat i Seguretat Social, les de serveis socials i assistència social.

Mitjançant el Decret 196/1988, d'1 d'agost, es va crear l'estructura orgànica de la secretaria general per donar suport a la gestió de les competències esmentades, i en van quedar adscrits el Servei Jurídic, el Servei de Gestió Econòmica i el Servei de Secretaria Administrativa. Amb posterioritat a la creació de l'estructura orgànica de la secretaria general, s'han assumit noves competències en el camp del benestar social.

Pel Decret 275/1988, de 12 de setembre, s'assumeixen la competència en l'adjudicació d'habitatges de promoció pública i la competència per atorgar ajuts extraordinaris a llogaters; pel Decret 291/1988, d'11 d'octubre, s'adscriu al Departament l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat.

Mitjançant el Decret 332/1988, de 21 de novembre, i el Decret 380/1988, d'1 de desembre, s'assumeixen, respectivament, les competències de tutela i guarda de menors desemparats i d'adopcions i d'acolliments familiars i, en general, de prevenció de la infància marginada i de promoció del seu benestar, que fins ara era competència del Departament de Justícia.

Pel Decret 403/1988, de 27 de desembre, s'assumeixen competències en matèria de règim sancionador del patrimoni immobiliari d'habitatge públic de l'Institut Català del Sòl; pel Decret 16/1989, de 24 de gener, s'adscriu al Departament la gestió de l'empresa pública de serveis, ADIGSA, Empresa Pública.

Finalment, pel Decret 140/1989, de 30 de maig, s'assumeixen les competències de direcció, coordinació i inspecció de la gestió econòmico-administrativa de l'ICASS i dels centres i serveis socials vinculats a aquesta entitat gestora.

Totes aquestes circumstàncies fan necessària la potenciació de l'actual estructura organitzativa de la Secretaria General, amb la creació d'una Subdirecció i d'un Gabinet Tècnic amb la finalitat de millorar la capacitat de gestió.

Per tot això, d'acord amb la normativa vigent de règim intern, a proposta del conseller de Benestar Social, i d'acord amb el Consell Executiu,

Decreto:

Article 1

1.1 Es crea la Subdirecció general de Serveis i Coordinació dins la Secretaria General del Departament de Benestar...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA