DECRET 241/2005, de 8 de novembre, pel qual es regulen els guardons del turisme.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Medi Ambient
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET 241/2005, de 8 de novembre, pel qual es regulen els guardons del turisme.

Mitjançant el Decret 145/1981, de 3 de juny, la Generalitat de Catalunya va crear els premis i guardons per reconèixer oficialment l'esforç i la dedicació de persones, empreses i institucions públiques i privades en favor del turisme i com a instrument per estimular comportaments professionals i actuacions, individuals o col·lectius, que col·laboressin a millorar la imatge turística de Catalunya i dels serveis turístics. L'Ordre de 2 de desembre de 1981, primerament, i després l'Ordre de 27 de novembre de 1991, van establir les característiques dels guardons.

Al llarg d'aquests anys s'ha fet palesa la importància del sector turístic en el conjunt de l'economia catalana, al creixement de la qual ha col·laborat àmpliament, en especial com a font de creació de llocs de treball.

En un altre ordre de coses, el turisme ha incidit també de manera decisiva en els canvis culturals de la societat catalana i ha ajudat a un coneixement més gran de la realitat social dels països d'on provenen les persones que ens visiten, amb l'enriquiment que comporta aquest intercanvi en les relacions humanes.

Tanmateix, l'experiència acumulada en aquest temps aconsella racionalitzar l'atorgament d'aquestes distincions, separant els guardons, que tenen un caràcter exclusivament honorífic, dels premis, que tenen un clar contingut econòmic. És per això que se suprimeix l'apartat relatiu als premis que incloïa l'esmentat Decret, l'atorgament dels quals es considera més propi que correspongui a l'organisme que porta a terme la promoció turística de Catalunya i, per tant, fa necessari establir una nova regulació.

Per altra banda, la declaració de Festa d'Interès Turístic, que també es preveia en l'esmentat Decret, haurà de ser objecte del desplegament reglamentari de la Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya i, entretant, la seva regulació és objecte d'una disposició transitòria.

Per això, en ús de les facultats que tinc conferides legalment, a proposta del conseller de Comerç, Turisme i Consum, i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

Amb la finalitat de recompensar els esforços d'aquelles persones que hagin prestat serveis destacats al turisme català, es poden atorgar els guardons següents:

Medalla d'honor del Turisme de Catalunya.

Medalla del Turisme de Catalunya.

Aquestes distincions s'atorgaran a aquelles persones físiques que, amb llur...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA