DECRET 200/1994, de 26 de juliol, pel qual es crea el Patronat de la Casa Rafael de Casanova.

Secció:Concursos i Anuncis
Emissor:Departament de Cultura
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

La Generalitat de Catalunya és propietària de la casa natal d'en Rafael de Casanova, situada al número 19 del carrer del mateix nom, a Moià (Bages).

Atenent el caràcter històric d'aquest edifici, s'ha obert una nova etapa amb vista a la seva restauració i promoció;

A fi de propiciar la col·laboració i la participació de les diverses entitats i persones en la gestió d'aquest monument; atès l'article 62.3 de la Llei 9/1993, del patrimoni cultural català, i el Decret 176/1990, de 16 de juliol, sobre gestió de monuments, a proposta del conseller de Cultura i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

Es crea el Patronat de la Casa Rafael de Casanova, amb la composició següent: President: el director general del Patrimoni Cultural. Vice-president: el coordinador territorial del Departament de Cultura a Barcelona. Vocals: Un representant de l'Ajuntament de Moià. Un representant del Consell Comarcal del Bages. El rector de la parròquia de Santa Maria de Moià. Un representant del Patronat del Museu Municipal de Moià. El cap de l'Oficina de Gestió de Monuments de la Direcció General del Patrimoni Cultural. Un tècnic del Servei de Museus de la Direcció General del Patrimoni Cultural. Un tècnic del Servei d'Arxius de la Direcció General del Patrimoni Cultural. Tres vocals de lliure designació per part del director general del Patrimoni Cultural. Secretari: un vocal designat pel president.

Article 2

2.1 El Patronat funciona en Ple o en Comissió permanent. El Ple es reuneix de manera ordinària, com a mínim, una vegada l'any. 2.2 La Comissió Permanent és presidida pel coordinador territorial del Departament de Cultura a Barcelona i integrada, a més, pel cap de l'Oficina de Gestió de...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA