DECRET 95/2003, d'1 d'abril, pel qual es modifica el Decret 119/2002, de 16 d'abril, pel qual es crea el Consell de Justícia de Catalunya.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Justícia i Interior
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET

95/2003, d'1 d'abril, pel qual es modifica el Decret 119/2002, de 16 d'abril, pel qual es crea el Consell de Justícia de Catalunya.

Mitjançant el Decret 119/2002, de 16 d'abril, es va crear el Consell de Justícia de Catalunya, com a fòrum d'anàlisi, reflexió, debat i participació en matèria d'Administració de justícia a Catalunya i com a punt de trobada de totes aquelles administracions, organismes, corporacions i associacions que actuen o desenvolupen alguna actuació en la prestació del servei públic de la justícia.

En la reunió del Consell de Ministres del dia 10 de maig de 2002, i a proposta del Ministeri d'Administracions Públiques, el Govern de l'Estat, a l'empara de l'article 62 de la Llei orgànica 2/1979, de 3 d'octubre, del Tribunal Constitucional, va acordar dirigir al Govern de la Generalitat un requeriment d'incompetència en relació amb determinats preceptes del Decret 119/2002, de 16 d'abril.

El Govern de la Generalitat, en la reunió del dia 11 de juny de 2002, va acordar atendre el requeriment esmentat i, en conseqüència, iniciar el procediment conduent a la modificació dels articles 1.1; 2.1, apartats a), b) i d); 3.2, apartat b), quant a l'incís "... i el president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya", i apartat c), lletra B); article 4.2; article 5; article 6.2; i a la derogació de l'article 4.7 del Decret 119/2002, de 16 d'abril.

Per tot això, a proposta de la consellera de Justícia i Interior i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article únic

Es modifiquen els articles següents del Decret 119/2002, de 16 d'abril, pel qual es crea el Consell de Justícia de Catalunya:

L'article 1.1, que queda redactat de la manera següent:

1.1 Es crea el Consell de Justícia de Catalunya coma fòrum d'anàlisi, reflexió, debat, participació i proposta d'actuació en matèries relacionades amb l'Administració de justícia a Catalunya, amb la finalitat de promoure la comunicació i l'intercanvi entre els operadors i les institucions implicadesen aquesta matèria.

Els apartats a), b) i d) de l'article 2.1, que queden redactats de la manera següent:

"a) Analitzar, avaluar i fer estudis sobre matèries relacionades amb l'Administració de justícia a Catalunya.

"b) Crear comissions i grups de treball per a la preparació, l'estudi i l'elaboració de propostes d'actuació en matèries relacionades amb l'Administració de justícia.

[...]

d) Elaborar propostes d'actuació que puguin contribuir a la millora de l'Administració de...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA