DECRET 45/2014, d'1 d'abril, de modificació del Decret 261/2003, de 21 d'octubre, pel qual es regulen els serveis d'atenció precoç.

Data d'entrada en vigor:23 de abril de 2014
Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Benestar Social i Família
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

L’article 16 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya estableix que totes les persones tenen dret, d’acord amb els requisits establerts per la llei, a rebre prestacions socials i ajuts públics per atendre les càrregues familiars. Així mateix, l’article 40 de l’Estatut estableix com a principi rector la protecció de les persones i de les famílies.

D’acord amb això, el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies, en exercici de la competència exclusiva en matèria de serveis socials de què disposa, d’acord amb l’article 166 de l’Estatut d’autonomia esmentat.

L’article 29 de la Llei 18/2003, de 4 de juliol, determina els serveis d’atenció precoç de caràcter universal i gratuït per als infants fins als sis anys i les seves famílies com un dret subjectiu en les condicions que es determinin reglamentàriament.

El Decret 261/2003, de 21 d’octubre, pel qual es regulen els serveis d’atenció precoç, va donar compliment a la previsió de desplegament reglamentari que contenia la Llei 18/2003, de 4 de juliol, en determinar la naturalesa dels serveis, el dret d’accés, el contingut, les persones que hi tenen dret, el procediment per accedir-hi, els objectius, les funcions, el personal, els àmbits on es presten els serveis i les condicions materials que han de tenir els establiments, els serveis que conformen la Xarxa de serveis socials d’atenció pública i, finalment, l’acreditació a l’efecte de concertació.

De conformitat amb el Decret 261/2003, de 21 d’octubre, esmentat, l’atenció precoç té per objecte incidir en els trastorns del desenvolupament infantil i les situacions de risc que puguin provocar-los i s’entén com un conjunt d’actuacions de caire preventiu, de detecció, diagnòstic i intervenció terapèutica, de caràcter interdisciplinari, que s’estén des del moment de la concepció fins que l’infant compleix els sis anys, per tant, en les etapes prenatal, perinatal, postnatal i de petita infància. Aquesta atenció es fa des de diferents àmbits, com ara el familiar, el sanitari, l’educatiu, el social i altres, per procurar un tractament global, integrat i coordinat.

Actualment, Catalunya disposa d’una xarxa àmplia de centres de desenvolupament infantil i atenció precoç (CDIAP) que han esdevingut centres especialitzats de l’atenció integral dels infants fins als sis anys amb dificultats o trastorns en el seu desenvolupament o amb risc de patir-ne. Com a serveis d’atenció...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA