DECRET 260/1990, de 23 d'octubre, de reestructuració del Departament de Cultura.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Cultura
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

NOTA. En aquest text s'han introduït les modificacions que estableix el Decret 149/1995.

El present Decret pretén, mitjançant una reestructuració, racionalitzar l'organització de dues importants àrees del Departament. En primer lloc, amb la creació del càrrec de cap del Gabinet del Conseller i la supressió de la Secretaria de Relacions Institucionals, les funcions de suport directe al conseller s'assignen a un càrrec de caràcter eventual, que és el que correspon al tipus de funcions que ha de dur a terme. En segon lloc, l'àmbit de la informàtica i la informació cultural passa a tenir una estructura més adequada a les funcions de gestió que li corresponen.

Atès l'article 61 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat, a proposta del conseller de Cultura i d'acord amb el Consell Executiu,

Decreto:

Article 1

Gabinet del Conseller 1.1 Sota la dependència directa del conseller, es crea el lloc de treball de cap del Gabinet del Conseller, de caràcter eventual i que es regirà pel que estableix el Decret 153/1987, de 4 de març. 1.2 El cap del Gabinet del Conseller té les funcions següents:

  1. Mantenir les relacions amb altres institucions catalanes.

  2. Preparar els viatges i els desplaçaments del conseller.

  3. Donar suport al conseller en l'organització de les seves activitats.

  4. La resta de funcions que li encomani el conseller.

Article 2

Servei d'Informació Cultural 2.1 El Servei d'Informació Cultural, dependent de la Subdirecció General Tècnica, té les funcions següents:

  1. Programar i coordinar tots els aspectes relatius a la prestació d'informació cultural al públic.

  2. Coordinar la informació al públic sobre l'organització, les funcions i les activitats del Departament de Cultura.

  3. Coordinar tots els aspectes relatius a la publicitat del Departament de Cultura en els...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA