DECRET 186/1990, de 16 de juliol, de reestructuració de la Direcció General de Salut Pública.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Salut
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

L'estructura orgànica de la Direcció General de Salut Pública, la defineixen actualment els decrets 237/1985, de 6 d'agost, 328/1987, de 23 de novembre, i 327/1988, de 14 de novembre.

L'actual model d'organització d'aquesta Direcció General, globalment, es considera adequat per a dur a terme les actuacions de protecció i promoció de la salut que té encomanades el Departament de Sanitat i Seguretat Social, però convé introduir algunes modificacions en aquest disseny amb el doble objectiu de racionalitzar el funcionament de la Direcció General i propiciar una major eficàcia en la gestió.

Així mateix, amb l'establiment de tota l'estructura bàsica de la Direcció General de Salut Pública en un sol text es pretén evitar que les previsions en quant a aquesta es trobin indegudament disperses.

En conseqüència, a proposta del conseller de Sanitat i Seguretat Social i d'acord amb el Consell Executiu,

Decreto:

Article 1

1.1 Correspon a la Direcció General de Salut Pública l'exercici de les competències atribuïdes al Departament de Sanitat i Seguretat Social en relació amb l'ordenació, la planificació, l'execució, el control i l'avaluació de:

  1. Les activitats necessàries per esbrinar i definir els agents químics, físics i biològics presents en el medi, especialment en l'aigua, l'aire i en els aliments, bé de forma natural, bé introduïts per activitats de l'home, que poden ocasionar trastorns i malalties.

  2. Les activitats encaminades a prevenir i controlar els efectes nocius sobre la salut pública. 1.2 Així mateix, col·laborarà amb els organismes competents en matèria de medi ambient d'acord amb la legislació vigent. 1.3 Igualment, li corresponen la vigilància epidemiològica de les malalties transmissibles i dels brots epidèmics; la proposta, l'ordenació, el control i l'avaluació dels programes sanitaris tendents a la prevenció de la malaltia i a la promoció de la salut mitjançant actuacions adreçades a l'individu, i també de les accions sanitàries permanents en relació amb les malalties transmissibles i no transmissibles; i l'educació sanitària de la població.

Article 2

Dependents directament del director general de Salut Pública, s'hi adscriuen els òrgans i les unitats següents: Subdirecció General de Protecció de la Salut. Subdirecció General de Promoció de la Salut. Secció de Gestió Administrativa i Assumptes Jurídics.

Article 3

3.1 Corresponen a la Subdirecció General de Protecció de la Salut l'aplicació de les polítiques que en matèria de vigilància i control dels factors ambientals relacionats amb l'estat de salut de la població, inclosos els alimentaris, realitzi la Direcció General de Salut Pública, i la coordinació i supervisió de les unitats que té adscrites. 3.2 La Subdirecció General de Protecció de la Salut s'estructura en les unitats següents: Servei de Sanitat Ambiental. Servei de Veterinària de Salut Pública. Servei d'Higiene Alimentària. Servei de Laboratoris de Salut Pública.

Article 4

4.1 Correspon al Servei de Sanitat Ambiental la realització de les accions necessàries per dur a terme la vigilància i el control dels agents químics, físics i biològics que per mitjà de les aigües de consum, de bany, la reutilització d'aigües residuals, de l'aire, de les atmosferes interiors, del sòl o altres medis, poden ocasionar trastorns i malalties a l'home. Li corresponen, igualment, les accions sanitàries per a la millora del medi en els aspectes esmentats. 4.2 Del Servei de Sanitat Ambiental depenen la Secció de Programes Ambientals i la Secció d'Anàlisi del Risc Ambiental.

Article 5

5.1 Corresponen a la Secció de Programes Ambientals el desplegament i l'execució dels programes de vigilància sanitària de les aigües d'aprovisionament públic i de les de bany, i el control sanitari de les...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA