DECRET 326/2011, de 26 d'abril, de reestructuració del Departament de Governació i Relacions Institucionals.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Governació i Relacions Institucionals
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET

326/2011, de 26 d'abril, de reestructuració del Departament de Governació i Relacions Institucionals.

El Decret 200/2010, de 27 de desembre, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat, va establir les competències del Departament de Governació i Relacions Institucionals. El Decret 21/2011, de 4 de gener, va establir l'estructura bàsica del Departament, sense regular, excepte en determinats casos, l'estructura orgànica inferior a direcció general.

Es fa necessari, per tant, regular l'estructura completa del Departament de manera que apareguin tots els òrgans actius en els termes previstos per la Llei 13/1989, de 14 de desembre, àrees funcionals i unitats laborals, amb la seva dependència, funcions i, si és el cas, estructura subordinada, amb l'objectiu de configurar una estructura més racional, simple, reduïda i eficient que l'actual, i que s'emmarca en un context de crisi econòmica i restricció pressupostària de la despesa pública.

El Departament s'estructura, pel que fa a unitats directives departamentals, a més de la Secretaria General i la Direcció de Serveis dependent, en la Secretaria d'Administració i Funció Pública, de la qual dependran la Direcció General de Funció Pública i la Direcció General de Processos i Administració Electrònica, en la Direcció General d'Administració Local, la Direcció General d'Afers Religiosos i la Direcció General de Relacions Institucionals i amb el Parlament. Igualment, resten adscrits al Departament organismes públics com l'Escola d'Administració Pública de Catalunya o el Memorial Democràtic, o òrgans d'especial rellevància com ara l'Institut d'Estudis Autonòmics o el Jurat d'Expropiació de Catalunya. Igualment, s'estableix una nova articulació de la unitat que, en matèria de traspassos i cooperació institucional, dóna suport a les diferents comissions competents en els respectius àmbits d'actuació. També es vol aprofundir en la millora de la qualitat democràtica, mitjançant la creació del Programa d'Innovació i Qualitat Democràtica.

El Govern de la Generalitat de Catalunya té com a objectiu garantir el màxim respecte a la llibertat ideològica, religiosa i de culte, així com una pacífica convivència de les diferents esglésies, confessions i comunitats religioses en el si d'una comunitat plural i diversa. Per aquest motiu, en el debat i en el procés de reflexió que necessàriament ha d'acompanyar la implementació de les polítiques en matèria d'afers religiosos, s'ha de comptar amb el compromís de persones relacionades o vinculades amb les diferents esglésies, confessions i comunitats religioses que, des de l'exercici de diverses responsabilitats en la societat, assessorin el Govern, i es per això que el Decret crea el Consell Assessor per a la Diversitat Religiosa.

Per tot això, de conformitat amb l'article 23 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern; la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya;

A proposta de la vicepresidenta del Govern i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Capítol 1

Organització general

Article 1

Estructura del Departament

1.1 El Departament de Governació i Relacions Institucionals, sota la direcció del/de la vicepresident/a del Govern, s'estructura en els òrgans següents:

 1. La Secretaria General.

 2. La Secretaria d'Administració i Funció Pública.

 3. La Direcció General d'Administració Local.

 4. La Direcció General de Relacions Institucionals i amb el Parlament

 5. La Direcció General d'Afers Religiosos.

  El Programa d'Innovació i Qualitat Democràtica resta adscrit al Departament de Governació i Relacions Institucionals.

  1.2 Resten adscrits al Departament de Governació i Relacions Institucionals els organismes i òrgans següents:

 6. L'Institut d'Estudis Autonòmics.

 7. El Jurat d'Expropiació de Catalunya.

 8. L'Escola d'Administració Pública de Catalunya.

 9. El Memorial Democràtic, mitjançant la Direcció General de Relacions Institucionals i amb el Parlament.

  1.3 Es relacionen amb el Govern de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament de Governació i Relacions Institucionals els organismes següents:

 10. L'Institut Europeu de la Mediterrània.

 11. El Consorci Administració Oberta de Catalunya.

 12. L'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

 13. L'Institut Català Internacional per la Pau, mitjançant la Direcció General de Relacions Institucionals i amb el Parlament

  1.4 El Consell de Direcció és l'òrgan d'assistència al/a la titular del Departament en l'elaboració de la política del Departament i en el seguiment de l'execució d'aquesta política i és presidit per aquest/a i integrat, a més, pel/per la secretari/ària general, el/la secretària d'Administració i Funció Pública, els/les directors/es generals, el/la cap del Gabinet de la Vicepresidència i la resta de persones que el/la titular del Departament designi.

  Capítol 2

  Unitats d'assistència al titular del Departament

Article 2

Gabinet de la Vicepresidència

2.1 La unitat d'assistència i suport al/a la vicepresident/a és el Gabinet de la Vicepresidència.

2.2 Són funcions del Gabinet de la Vicepresidència les següents:

 1. Donar suport i assistència a les activitats de la persona titular.

 2. Coordinar les unitats que en depenen.

 3. Qualsevol altra funció que li encomani la persona titular del Departament.

  2.3 Del Gabinet de la Vicepresidència depenen les unitats següents:

 4. L'Oficina de Relacions Institucionals.

 5. L'Oficina de la Secretaria.

 6. L'Oficina de Comunicació.

 7. L'Oficina de Protocol.

  2.4 L'Oficina de Relacions Institucionals té les funcions següents:

 8. Fer el seguiment i preparar la informació necessària per donar resposta a les iniciatives del Parlament de Catalunya i dels informes sol·licitats pel Síndic de Greuges, sens perjudici de les funcions que puguin correspondre a altres òrgans del Departament.

 9. Fer el seguiment de l'activitat parlamentària de les altres institucions estatals i en tots els assumptes que interessin el Departament, sens perjudici de les funcions que puguin correspondre a altres òrgans del Departament.

 10. Elaborar els informes i assessorar, en matèria de relacions institucionals, la persona titular del Departament.

 11. Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.

  2.5 L'Oficina de la Secretaria té les funcions següents:

 12. Coordinar i realitzar les tasques administratives de suport a la persona titular del Departament.

 13. Assistir la persona titular del Departament en l'organització de la seva agenda d'activitats.

 14. Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.

  2.6 L'Oficina de Comunicació té les funcions següents:

 15. Donar suport i assistència a la persona titular del Departament en l'exercici de les seves funcions en matèria de mitjans de comunicació.

 16. Dissenyar la política de comunicació del Departament.

 17. Coordinar les relacions dels diversos òrgans del Departament amb els mitjans de comunicació.

 18. Fer l'anàlisi, la difusió interna i la repercussió del contingut informatiu dels diferents mitjans de comunicació.

 19. Transmetre notes de premsa i comunicats i preparar entrevistes, reportatges i rodes de premsa.

 20. Elaborar els informes que li siguin encarregats sobre aquest àmbit d'actuació.

 21. Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.

  2.7 L'Oficina de Protocol té les funcions següents:

 22. Gestionar les relacions amb la unitat competent en matèria de protocol de la Presidència.

 23. Coordinar les activitats de protocol, d'actes públics organitzats pel Departament i d'aquells en què participa.

 24. Assessorar i assistir, en matèria de protocol, la persona titular del Departament.

 25. Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.

  2.8 Els titulars de les unitats previstes en aquest article són personal eventual d'acord amb el Decret 2/2005, d'11 de gener, sobre el règim jurídic del personal eventual al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

  Capítol 3

  Secretaria General

Article 3

Funcions i estructura de la Secretaria General

3.1 La persona titular de la Secretaria General exerceix les funcions que li atribueix la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, així com les altres que li assigni la normativa vigent.

3.2 Són també funcions de la Secretaria General promoure i impulsar la implantació de l'administració electrònica en l'àmbit del sector públic de les administracions públiques catalanes, sens perjudici de les competències de les administracions locals, i orientar la planificació, el contingut i l'abast dels projectes d'administració electrònica. Aquestes funcions es realitzen en coordinació amb els departaments de l'Administració de la Generalitat que tenen competències en l'àmbit de les telecomunicacions i dels serveis d'atenció a la ciutadania.

3.3 Per a l'exercici de les seves funcions, la Secretaria General...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA