DECRET 265/1996, de 23 de juliol, de reestructuració parcial del Departament de Justícia.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Justícia i Interior
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Mitjançant el Decret 100/1987, de 20 de febrer, es va establir l'estructura orgànica bàsica del Departament de Justícia: la Secretaria General, la Direcció General de Protecció i Tutela de Menors, la Direcció General de Serveis Penitenciaris i de Rehabilitació, la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques i la Direcció General de Relacions amb l'Administració de Justícia.

Des d'aleshores, bé per l'assumpció de noves competències, be per adaptar-la a modificacions legislatives, a la mateixa reorganització dels departaments de la Generalitat i a l'augment de càrregues de treball en aquestes unitats, les seves estructures s'han anat modificant, mitjançant els corresponents decrets de reestructuració, amb la finalitat de complir amb eficàcia les funcions que tenien encomanades.

La Direcció General de Justícia Juvenil ha sofert més canvis legislatius i competencials que les altres i els últims han ampliat les funcions, entre d'altres camps, a l'assessorament tècnic preceptiu, previ a qualsevol decisió judicial, la intervenció en els programes de reconciliació-reparació extrajudicials i l'execució d'un catàleg de mesures considerablement ampliat respecte al catàleg anterior, amb els quals la Direcció General de Justícia Juvenil ha assolit una experiència cabdal en qüestió de mesures alternatives en medi obert.

L'aprovació de la Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del codi penal, que ha entrat en vigor el 25 de maig de 1996, ha significat un canvi en l'actual sistema penal i introdueix noves penes alternatives a l'internament en centres penitenciaris. Aquestes mesures penals són similars a les que es venen aplicant a l'entorn dels joves. Per tant, és convenient agrupar sota una mateixa unitat l'execució d'aquestes mesures, tot conservant, tanmateix, el tractament específic en l'execució de les mesures que afecten els joves.

D'altra banda, des de la Unitat de Servei d'Assistència i Orientació Social, que depèn de la Direcció General de Relacions amb l'Administració de Justícia, s'emeten informes als òrgans judicials, a petició seva, sobre la situació social i psicològica dels encausats i de les víctimes i sobre la valoració de possibles tractaments.

D'acord amb l'article 3 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, en el qual s'estableix que l'organització i l'actuació de l'Administració de la Generalitat s'ha d'articular de manera que es garanteixi l'eficàcia i la diligència màximes en el compliment de les seves funcions i en la prestació dels seus serveis, s'agrupen aquestes funcions i, en part, les unitats que les desenvolupen per tal de poder donar millor resposta als nous requeriments del Codi penal.

Per tot això, a proposta de la consellera de Justícia i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

La Direcció General de Justícia Juvenil passa a denominar-se Direcció General de Mesures Penals Alternatives i de Justícia Juvenil i assumeix les competències següents: 1.1 Executar les penes de treball en benefici de la comunitat i els seguiments i controls que es derivin de les formes substitutives de les penes privatives de llibertat i de les mesures de seguretat. 1.2 Emetre informes als òrgans judicials en els casos legalment previstos, prèviament a la determinació de la pena o mesura o respecte de la seva execució. 1.3 Organitzar programes de mediació i reparació a la víctima del delicte. 1.4 L'observança i custòdia, si s'escau, dels menors posats a disposició dels jutges de menors o altres òrgans jurisdiccionals quan aquests ho determinin. 1.5 Tenir cura...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA