DECRET 38/2010, de 16 de març, de reestructuració parcial del Departament de Política Territorial i Obres Públiques.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Politica Territorial i Obres Publiques
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET

38/2010, de 16 de març, de reestructuració parcial del Departament de Política Territorial i Obres Públiques.

El Decret 421/2006, de 28 de novembre, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya ha modificat l'estructura organitzativa de la Generalitat, la qual cosa ha implicat un canvi en el marc competencial de diferents departaments.

Mitjançant el Decret 567/2006, de 19 de desembre, de reestructuració del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, es van crear noves unitats directives adscrites a la Secretaria per a la Planificació Territorial i a la Secretaria per a la Mobilitat, per assumir les noves responsabilitats del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, en exercici de les competències atribuïdes per la reforma de l'Estatut d'autonomia de Catalunya.

El Decret 196/2007, de 10 de setembre, de reestructuració parcial del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, va adaptar l'estructura de la Secretaria per a la Mobilitat i una part de la Secretaria General a les noves funcions assumides pel nou Estatut d'autonomia.

Aquest Decret completa l'adaptació de l'estructura organitzativa del Departament pel que fa a la Secretaria per a la Planificació Territorial. En aquest sentit, es dota de l'estructura orgànica adient per desenvolupar les seves competències, s'adapta l'estructura d'unitats ja existents per tal d'ajustar-se a la nova organització departamental i es recullen les noves funcions que la legislació sectorial en matèria de comerç atribueix a la Direcció General d'Urbanisme. D'altra banda, s'incorporen també alguns canvis en la Secretaria General referents als Serveis Territorials de la Catalunya Central i la Direcció de Serveis, i en la Secretaria per a la Mobilitat.

En conseqüència, a proposta del conseller de Política Territorial i Obres Públiques, i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Capítol I

Secretaria per a la Planificació Territorial

Secció primera

Secretaria per a la Planificació Territorial

Article 1

Secretaria per a la Planificació Territorial

1.1 La Secretaria per a la Planificació Territorial, amb rang orgànic de secretaria general, té les funcions següents:

 1. La planificació, la coordinació, l'impuls i el seguiment de les polítiques d'ordenació territorial, d'urbanisme, del sòl, de muntanya, del litoral i de paisatge.

 2. L'impuls, la formulació i, si escau, la revisió i la modificació del Pla Territorial General i dels plans territorials; així com la definició de l'orientació estratègica del desenvolupament d'aquests plans, una vegada hagin estat aprovats pel Govern.

 3. L'impuls, la formulació i, si escau, la revisió i la modificació dels plans directors urbanístics i d'altres instruments de planificació urbanística supramunicipal que se li encarreguin.

 4. L'impuls de les polítiques de paisatge.

 5. La direcció i la coordinació de les polítiques de rehabilitació integral de barris i àrees urbanes que requereixen d'una atenció especial, sens perjudici de les competències en matèria de rehabilitació d'habitatges i remodelació d'edificis d'habitatges i conjunts d'habitatges del Departament de Medi Ambient i Habitatge.

 6. La direcció i la coordinació de les polítiques destinades a la gestió i millora de les urbanitzacions amb dèficits urbanístics.

 7. La direcció estratègica, la supervisió i el control de l'execució dels plans i programes que desenvolupin l'Institut Cartogràfic de Catalunya, l'Institut Geològic de Catalunya i, en tot el que correspongui a les competències del Departament, l'Institut Català del Sòl.

 8. L'elaboració dels documents i l'emissió dels informes que li siguin requerits, respecte dels altres àmbits i expedients que puguin afectar la planificació territorial.

 9. La promoció i el foment de la intervenció d'altres administracions públiques i dels agents econòmics i socials en els plans i els programes inclosos en el seu àmbit d'actuació.

 10. La coordinació en la participació en els organismes que exerceixen funcions sobre la planificació territorial a Catalunya.

 11. El seguiment de la tramitació dels assumptes que s'hagin de sotmetre a la consideració de la Comissió d'Urbanisme de Catalunya.

 12. La direcció funcional dels serveis territorials del Departament, en allò que els correspongui per raó de la matèria.

 13. Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

  1.2 De la Secretaria per a la Planificació Territorial depenen les unitats següents:

 14. Direcció General d'Actuacions Estratègiques i Política de Sòl.

 15. Direcció General d'Urbanisme.

 16. Direcció General d'Arquitectura i Paisatge.

  1.3 S'adscriuen al Departament mitjançant la Secretaria per a la Planificació Territorial, l'Institut Geològic de Catalunya, l'Institut Cartogràfic de Catalunya, l'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre (IDECE), l'Institut per al Desenvolupament i Promoció de l'Alt Pirineu i Aran (IDAPA) i l'Institut Català del Sòl (INCASOL). Així mateix, queda adscrit administrativament a la Secretaria per a la Planificació Territorial el Registre Cartogràfic de Catalunya.

  Secció segona

  Direcció General d'Actuacions Estratègiques i Política de Sòl

Article 2

Direcció General d'Actuacions Estratègiques i Política de Sòl

2.1 Corresponen a la Direcció General d'Actuacions Estratègiques i Política de Sòl les funcions següents:

 1. La direcció de l'elaboració i execució dels plans directors urbanístics i d'altres instruments de planejament supramunicipal en coherència amb el planejament territorial.

 2. La identificació i coordinació de les actuacions estratègiques temàtiques que afectin a més d'un ens local.

 3. La planificació, la direcció, la coordinació tècnica, l'execució i el control dels instruments urbanístics que per la seva complexitat requereixin d'una concertació especial entre els diversos àmbits de l'administració pública i amb el sector privat.

 4. La definició i programació de les polítiques de sòl en l'àmbit de les competències del Departament en aquesta matèria i especialment la coordinació d'aquestes polítiques amb l'Institut Català del Sòl, CIMALSA i d'altres organismes de caràcter públic que requereixen desplegaments territorials estratègics.

 5. L'exercici del control i la supervisió dels òrgans i organismes que en depenen o d'aquells adscrits o vinculats al Departament en aquelles activitats que afecten les funcions d'aquesta Direcció General.

 6. El desenvolupament de les tasques derivades de la presència del Departament en els consorcis urbanístics en els quals està integrat, així com assumir-hi la representació del Departament sempre que li sigui encomanada.

 7. L'orientació i el suport als ens locals en la dinamització del seu territori pel que fa al règim i usos del sòl.

 8. L'estudi i l'establiment de criteris estratègics perquè el desenvolupament urbanístic municipal sigui coherent amb el planejament territorial.

 9. El seguiment i el desplegament dels plans directors urbanístics de delimitació i ordenació de les àrees residencials estratègiques.

 10. La tramitació dels recursos interposats davant l'administració que se li encomani per referir-se a actes derivats de les funcions de la Direcció General.

 11. Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

2.2 De la Direcció General d'Actuacions Estratègiques i Política de Sòl depèn la Subdirecció General de Planificació.

Article 3

Subdirecció General de Planificació

Corresponen a la Subdirecció General de Planificació les funcions següents:

 1. La direcció dels instruments de planificació urbanística i programes per a la definició i desplegament de les actuacions estratègiques i de les polítiques de sòl en l'àmbit de les competències del Departament i la seva coordinació amb l'Institut Català del Sòl.

 2. La redacció dels instruments de planejament en relació amb les competències de la Direcció General.

 3. La redacció dels plans directors urbanístics i d'altres instruments de planejament supramunicipal que se li encomanin.

 4. L'impuls, en col·laboració amb el Departament competent en matèria d'Habitatge, de la programació, l'elaboració i l'aprovació dels plans directors urbanístics de delimitació i ordenació de les àrees residencials estratègiques.

 5. La proposta d'actuacions estratègiques temàtiques que afectin més d'un ens local.

 6. La proposta de criteris estratègics perquè el desenvolupament urbanístic municipal sigui coherent amb el planejament territorial.

 7. La coordinació i la valoració de l'adequació d'altres iniciatives d'actuació en relació amb les actuacions competència d'aquesta unitat.

 8. Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

Secció tercera

Direcció General d'Urbanisme

Article 4

Direcció General d'Urbanisme

4.1 Corresponen a la Direcció General d'Urbanisme les funcions següents:

 1. La coordinació i el suport a les comissions territorials d'Urbanisme i a la Subcomissió d'Urbanisme del municipi de Barcelona.

 2. L'impuls i la promoció del desenvolupament urbanístic d'acord amb criteris de sostenibilitat.

 3. La identificació de les necessitats en el planejament urbanístic, i definir-ne mecanismes de col·laboració amb els ens locals i els agents urbanitzadors.

 4. La definició i l'exercici de les funcions de protecció de la legalitat urbanística que la legislació urbanística li atribueix en el conjunt del territori de Catalunya, i la gestió i execució de les mesures adoptades.

 5. La coordinació dels serveis territorials d'urbanisme.

 6. La tramitació i, si escau, la resolució dels recursos interposats davant...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA