DECRET 34/2010, de 9 de març, del Registre d'Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de la Vicepresidencia
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET

34/2010, de 9 de març, del Registre d'Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya.

L'article 134.1 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya estableix que correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria d'esport, competència que inclou en qualsevol cas .el Registre de les entitats que promouen i organitzen la pràctica de l'activitat física i esportiva amb seu social a Catalunya..

Així mateix, el Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s'aprovà el text únic de la Llei de l'esport de Catalunya (Llei de l'esport), conté, al Capítol IV, Títol I, una sèrie de disposicions destinades a regular el Registre d'Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya.

Aquesta regulació legal necessita un desenvolupament reglamentari, ja que obliga a determinar nombroses qüestions: actes i dades objecte d'inscripció (article 27.2), seccions en què s'ha d'estructurar el Registre (article 27.3), el règim documental del Registre, com també el sistema de comunicació de les inscripcions, adscripcions o cancel·lacions (article 30.1). Aquest desenvolupament reglamentari es fa respectant els preceptes bàsics de la Llei orgànica 1/2002, de 22 de maig, reguladora del dret d'associació.

És cert que el Registre d'Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya, creat per l'Ordre d'1 de desembre de 1980, està regulat a través del Decret 10/1981, de 22 de gener, sobre la inscripció de clubs, associacions i entitats esportives, i a través de l'Ordre de 22 de maig de 1981, sobre les normes de funcionament del Registre de Clubs i Associacions Esportives. Posteriorment, el Decret 267/1990, de 8 d'octubre, de regulació dels Consells Esportius, el Decret 145/1991, de 17 de juny, de regulació de la constitució, les classes i el registre de clubs i associacions esportives, com també el Decret 70/1994, de 22 de març, pel qual es regulen les federacions esportives catalanes, contenen també una regulació d'aspectes relatius a l'esmentat Registre. Però som davant d'un conjunt reglamentari dispers i, en alguns aspectes, contradictori, que, a més, no s'ajusta del tot a les previsions de la Llei de l'esport. Per tant, en primer lloc resulta inajornable adaptar aquesta regulació reglamentària al nou marc legal de l'esport a Catalunya.

D'altra banda, les actuals disposicions existents sobre el Registre d'Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya resulten inadequades per al vigent marc organitzatiu d'un esport català extraordinàriament dinàmic i en constant evolució; la denominació inicial del Registre ha canviat; les seccions que creava l'Ordre de 22 de maig de 1981 han de modificar-se ja que no s'hi contemplava, lògicament, a l'esmentada normativa registral, la inscripció de les societats anònimes esportives, creades a l'empara de la Llei estatal 10/1990, de 15 d'octubre, de l'esport, i contemplades a l'article 9.5 de la Llei de l'esport, i tampoc no s'hi havia previst explícitament la inscripció de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya.

Mitjançant aquest Decret es dota el Registre d'un marc flexible que permeti d'adaptar-lo a les noves circumstàncies en un àmbit tan dinàmic com l'esportiu, a la vegada que s'incorporen totes les innovacions i canvis que ha introduït el Text Únic de la Llei de l'esport en el model associatiu, en redefinir de forma general l'organització esportiva privada.

Així mateix, s'ha incorporat la modificació de l'article 7 de la Llei de l'esport, efectuada mitjançant l'article 62 de la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de mesures fiscals, financeres i administratives, en relació amb la supressió del requisit de la ratificació administrativa dels estatuts dels clubs o associacions esportius, mantenint-se per tant aquest requisit sols en el cas de les federacions esportives catalanes.

Per tot el que s'ha exposat, d'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, a proposta del Vicepresident del Govern i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Capítol primer

Disposicions generals

Article 1

Objecte del Decret

L'objecte del present Decret és regular l'organització i funcionament del Registre d'Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya.

Article 2

Definicions

D'acord amb el la Llei de l'esport, s'entén per:

 1. Club esportiu o associació esportiva, qualsevol entitat privada amb personalitat jurídica i capacitat d'actuar, formada per persones físiques, els objectius bàsics de la qual són el foment, el desenvolupament i la pràctica continuada de l'activitat física i esportiva, sense cap afany de lucre.

 2. Secció esportiva, secció dedicada a l'esport pertanyent a una entitat no esportiva legalment constituïda i que entre les seves activitats inclou el foment i la pràctica de l'activitat física i l'esport sense afany de lucre.

 3. Agrupació esportiva, qualsevol associació o entitat privada amb personalitat jurídica i capacitat d'actuar, integrada per persones físiques i/o jurídiques, amb la finalitat de desenvolupar, fomentar i practicar l'activitat física o poliesportiva sense afany de lucre. Aquestes associacions no poden exercir cap funció pròpia de les federacions esportives amb relació a l'activitat competicional, llevat que hi hagi mutu acord.

 4. Federacions esportives catalanes són aquelles entitats privades d'interès públic i social dedicades a la promoció, la gestió i la coordinació de la pràctica dels esports específics reconeguts dins l'àmbit de Catalunya, constituïdes bàsicament per associacions o clubs esportius, agrupacions esportives i altres entitats privades sense afany de lucre que entre les seves finalitats socials inclouen el foment i la pràctica de l'activitat física i esportiva i constituïdes també, si escau, per esportistes, tècnics, jutges o àrbitres o altres representants de persones físiques.

Les federacions esportives catalanes gaudeixen de personalitat jurídica i capacitat d'obrar plenes per al compliment dels seus fins.

Article 3

Naturalesa i àmbit del Registre d'Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya

 1. El Registre d'Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya, adscrit orgànicament al Consell Català de l'Esport, és únic i constitueix una oficina pública que té com a finalitat:

  1. La inscripció dels clubs o associacions esportius.

  2. L'adscripció de les seccions esportives d'entitats no esportives.

  3. La inscripció de les agrupacions esportives i de les federacions esportives catalanes.

 2. Perquè es puguin inscriure al Registre, les entitats citades han de tenir el seu domicili social a Catalunya.

Article 4

Actes i dades objecte d'inscripció o d'adscripció, i dipòsit

 1. Seran objecte d'inscripció o, si s'escau, d'adscripció al Registre d'Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya els següents actes i dades:

  1. L'acta de constitució, que ha de contenir els elements següents:

   Primer. La identitat de les persones fundadores o promotores.

   Segon. La denominació social de l'entitat esportiva.

   Tercer. Els estatuts de l'entitat esportiva.

   Quart. La identitat dels membres directius i el càrrec que ocupen.

  2. L'acord de constitució de les seccions esportives d'entitats no esportives, que ha de contenir els elements següents:

   Primer. Òrgan de l'entitat no esportiva que crea la secció esportiva.

   Segon. Reglament de règim intern de la secció esportiva.

   Tercer. La identitat dels membres de l'òrgan de govern de la secció esportiva.

  3. La modificació dels estatuts, amb l'acta o certificació acreditativa de l'acord de modificació.

  4. La modificació del Reglament de règim intern, amb l'acta o certificació acreditativa de l'acord de modificació.

  5. La creació, modificació i supressió dels òrgans territorials de gestió descentralitzada, en el supòsit de les federacions esportives catalanes.

  6. El nomenament, la suspensió i el cessament dels membres electes de l'òrgan de govern de les entitats esportives.

  7. El nomenament, la suspensió i el cessament dels membres de l'òrgan de govern de la secció esportiva.

  8. El nom de domini o direcció d'Internet que utilitzin les entitats esportives per a la seva identificació.

  9. La declaració d'utilitat pública, d'interès cultural, cívic o social, o declaracions anàlogues, de les entitats esportives, com també la revocació d'aquesta declaració.

  10. La declaració de concurs i les circumstàncies que estableixi la llei concursal.

  11. Les mesures administratives o judicials d'intervenció de la persona jurídica.

  12. La impugnació d'acords, actes o decisions susceptibles de constància registral, si així ho resol cautelarment l'autoritat judicial.

  13. Els acords de fusió i absorció d'entitats esportives.

  14. La dissolució de les entitats esportives i, si escau, el nomenament, la suspensió i el cessament de les persones liquidadores.

  15. La destinació del romanent en cas de dissolució, si n'hi ha.

  16. L'acord de dissolució de les seccions esportives.

  17. La revocació del reconeixement administratiu d'una entitat esportiva.

  18. La transformació d'una entitat esportiva, quan sigui procedent.

  19. Les resolucions judicials que afectin actes susceptibles d'inscripció o adscripció registral.

  20. En general, tots aquells actes la inscripció o adscripció dels quals es prevegi en aquest Decret o en altres disposicions que l'afectin.

 2. Està dipositada al Registre:

  1. L'acta de constitució i aquelles actes on constin acords que modifiquin els actes registrals inscrits o pretenguin introduir dades al Registre.

  2. L'acord de constitució de la secció esportiva d'una entitat no esportiva i aquelles actes on constin acords que modifiquin els actes registrals adscrits o pretenguin introduir dades al Registre.

  3. Els Estatuts de les entitats esportives i les seves modificacions una...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA