DECRET 68/2009, de 28 d'abril, pel qual es regula el Registre Oficial de Professionals de l'Esport de Catalunya.

Data d'entrada en vigor:01 de maig de 2009
Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de la Presidencia
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET

68/2009, de 28 d'abril, pel qual es regula el Registre Oficial de Professionals de l'Esport de Catalunya.

Fruit del mandat de la disposició addicional vuitena del Text únic de la Llei de l'esport, aprovat pel Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, es va aprovar la Llei 3/2008, de 23 d'abril, de l'exercici de les professions de l'esport. L'article 8 de la Llei crea el Registre Oficial de Professionals de l'Esport de Catalunya i determina l'obligació que, per poder exercir les professions de l'esport regulades en aquesta norma, les persones, a més de complir els requisits generals que s'hi estableixen, s'han d'inscriure en l'esmentat Registre oficial o, si escau, han de ser membres del col·legi professional corresponent. El mateix precepte afegeix que l'estructura, les funcions i el règim de publicitat i funcionament d'aquesta oficina registral s'han de fixar per reglament.

En compliment d'aquesta previsió legal, el Decret regula el seu àmbit d'aplicació, les condicions i els requisits mínims per a la inscripció en el Registre Oficial de Professionals de l'Esport d'aquelles persones que pretenen exercir una de les professions que preveu la Llei 3/2008, de 23 d'abril, així com l'organització, estructura i funcionament de l'assenyalat registre públic, tot i preveient la possibilitat que el departament competent en matèria d'esports pugui delegar la funció pública de gestió del Registre a una corporació de dret públic, a una associació professional o a qualsevol altra entitat que pugui rebre la delegació de funcions públiques de caràcter administratiu, tal i com s'estableix en el número 3 del mateix article 8 de la Llei 3/2008.

Cal destacar que en aquest Decret es fa una regulació del Registre molt atenta a la simplificació i eliminació dels tràmits administratius, tot això en compliment dels criteris de simplificació que estableix la Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i del Consell, i el Decret 106/2008, de mesures per a l'eliminació de tràmits i la simplificació de procediments per facilitar l'activitat econòmica.

Així mateix, cal posar de relleu la intervenció en el procediment d'elaboració del Decret de l'Agència Catalana de Protecció de Dades, que va emetre el corresponent informe d'acord amb el que disposa l'article 5 de la Llei 5/2002, de 19 d'abril, de l'Agència.

Per últim, a la disposició final del Decret es preveu la seva entrada en vigor l'endemà d'haver estat publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, atès que la disposició final novena de la Llei 3/2008, de 23 d'abril, preveu que les titulacions que habiliten per exercir les professions que s'hi regulen són exigibles a partir de l'1 de gener de 2009.

D'acord amb la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern;

Per tot això, i d'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, a proposta del vicepresident del Govern i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

Objecte

Aquest Decret té per objecte regular l'estructura, la inscripció, el règim de publicitat i el funcionament del Registre Oficial de Professionals de l'Esport de Catalunya, en desplegament del que disposa l'article 8 de la Llei...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA