DECRET 203/2013, de 30 de juliol, d'aprovació del Reglament de campaments juvenils.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Benestar Social i Família
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

L'Estatut d'autonomia de Catalunya determina, a l'article 142.c, que correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de joventut, que inclou, en tot cas, la regulació, la gestió, la intervenció i la policia administrativa d’activitats i instal·lacions destinades a la joventut.

D’acord amb la Llei 38/1991, de 30 de desembre, d’instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves, el Govern de la Generalitat va establir per Reglament (Decret 276/1994, de 14 d’octubre) les condicions tècniques que han de complir aquestes instal·lacions per garantir la funció educativa, la prestació correcta dels serveis oferts i la qualitat de vida i la seguretat dels seus usuaris, i evitar molèsties a tercers i efectes negatius per a l’entorn.

El Decret 276/1994, de 14 d’octubre, d’aprovació del Reglament d’instal·lacions destinades a activitats de lleure amb infants i joves, desplega la Llei esmentada per als cinc tipus d’instal·lacions que s’hi defineixen, tot i les marcades diferències existents entre els campaments juvenils i les instal·lacions on la vida quotidiana, l’allotjament i una gran part de les accions educatives dels grups usuaris es realitzen en edificis. El Decret 140/2003, de 10 de juny, va derogar parcialment el Decret 276/1994, de 14 d’octubre, pel que feia, només, a la regulació de les instal·lacions juvenils en edificis i l’establiment d’una nova regulació per a aquestes instal·lacions. Ara, per tal d’assolir més claredat en els aspectes tècnics i administratius que han de complir els campaments juvenils, així com per actualitzar aquests requeriments d’acord amb les normatives vigents i facilitar-ne la posada en funcionament, s’ha considerat oportú elaborar un reglament propi dels campaments juvenils.

Un dels objectius d’aquest Reglament és atendre la demanda de creació d’una xarxa prou àmplia d’instal·lacions adequades a les necessitats pedagògiques de les acampades juvenils, organitzades per les entitats que desenvolupen el seu mètode educatiu en el medi natural. Així, es fan possibles unes infraestructures mínimes en les quals queden garantides la protecció del medi natural i la prevenció. A més a més, amb aquest Reglament es vol adaptar la normativa al Decret legislatiu 3/2010, de 5 d’octubre, per a l’adequació de normes amb rang de llei a la Directiva 2006/123/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior, que modifica la Llei 38/1991, de 30 de desembre. Mitjançant aquesta darrera modificació se substitueix, en la regulació dels requisits de funcionament d’aquests centres, el règim d’autorització pel règim de comunicació prèvia acompanyada de declaració responsable.

D'altra banda, s'ha constatat una demanda creixent, tant dels grups usuaris com de les persones titulars dels campaments, perquè s'hi permeti també la pernoctació en mòduls o pavellons rígids, que ofereixen una millor protecció hivernal contra les inclemències meteorològiques. Per això, el Reglament regula aquests mòduls d'allotjament i estableix una proporció màxima entre les seves places i les places totals de la instal·lació per garantir l'essència dels campaments juvenils, que rau precisament en la pernoctació en tendes de campanya.

S’ha volgut donar resposta, a més, a les limitacions que la normativa vigent sobre prevenció d’incendis forestals estableix a l’hora d’utilitzar fogons de gas per a l’elaboració del menjar. Igualment, les entitats que normalment desenvolupen el seus programes educatius en el medi natural reivindiquen la recuperació dels focs de camp tradicionals com a activitat que afavoreix el desenvolupament de les capacitats expressives i socialitzadores dels participants. Amb aquest motiu s’ha introduït al Reglament un article destinat a regular la realització dels focs de camp amb les garanties de seguretat degudes.

El Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, estableix a l’article 47.4.a) que el sòl no urbanitzable pot ser objecte d’actuacions específiques per destinar-lo a les activitats o equipaments d’interès públic que s’hagin d’emplaçar en el medi rural. I que a aquest efecte, són d’interès públic les activitats col·lectives de caràcter esportiu, cultural, d’educació en el lleure i d’esbarjo que es desenvolupin a l'aire lliure, amb les obres i les instal·lacions mínimes i imprescindibles per a l’ús de què es tracti. En aquest sentit, les condicions tècniques que aquest Reglament determina per als campaments juvenils són les mínimes exigibles perquè puguin oferir als usuaris uns equipaments i serveis adequats per desenvolupar-hi les seves activitats en les condicions de confort, higiene i seguretat degudes.

Aquest Decret s’ha tramitat segons el que disposen l’article 59 i següents de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i ha estat sotmès a informe de la Comissió de Govern Local i a dictamen del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya.

Per tot això, a proposta de la consellera de Benestar Social i Família, d’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

Article únic

Aprovació

S’aprova el Reglament de campaments juvenils que consta a continuació.

Disposició addicional

En el termini de sis mesos des de la data d’entrada en vigor d’aquest Decret, els drets de les persones titulars d’instal·lacions juvenils poden ser exercits en l’àmbit de les administracions públiques competents en matèria d’instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves d’acord amb el que estableix aquest Decret mitjançant l’ús de mitjans electrònics. Amb aquest efecte, els òrgans de govern de les administracions públiques competents han de programar l’adaptació gradual dels procediments i les actuacions que es requereixin.

Disposicions transitòries

-1 Les persones físiques o jurídiques titulars dels campaments juvenils ja autoritzats disposen d’un termini de dos anys a partir de l’entrada en vigor d’aquest Decret per adequar-los a les condicions tècniques que el Reglament de campaments juvenils determina.

-2 Les persones físiques o jurídiques titulars d’albergs de joventut, cases de colònies, aules de natura o granges escola, instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves, que disposin de terrenys adequats i vulguin continuar oferint la possibilitat d’efectuar-hi acampades de grups d’infants i joves han de presentar a l’Administració pública competent, en el termini d’un any a partir de l’entrada en vigor d’aquest Decret, la comunicació prèvia a l’inici de l’activitat de campament juvenil en aquells terrenys, acompanyada d'una declaració responsable en què es manifesti el compliment dels requisits que estableix l’article 8 del Reglament aprovat per aquest Decret.

-3 Les comunicacions prèvies, acompanyades de declaracions responsables que s’hagin presentat abans de l’entrada en vigor d’aquest Decret, se sotmeten al Decret 276/1994, de 14 d’octubre, d’aprovació del Reglament d’instal·lacions destinades a activitats de lleure amb infants i joves, en tot allò que no s’oposi a la Llei 38/1991, de 30 de desembre, modificada pel Decret legislatiu 3/2010, de 5 d’octubre, per a l’adequació de normes amb rang de llei a la Directiva 2006/123/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior, sens perjudici que s’hagin d’adaptar a aquest Reglament, d’acord amb el que estableix la disposició transitòria primera.

-4 Mentre no sigui operatiu el programa electrònic del Registre d’instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves de la Generalitat de Catalunya, les informacions, notificacions i propostes d’inscripció que preveu l’article 7.1 del Reglament aprovat per aquest Decret es duran a terme mitjançant el portal eaCat.

Disposició derogatòria

Es deroga el Decret 276/1994, de 14 d’octubre, d’aprovació del Reglament d’instal·lacions destinades a activitats de lleure amb infants i joves.

Disposicions finals

-1 Mentre no estiguin establertes les condicions tècniques de seguretat que han de reunir els espais destinats a la realització de focs de camp a què fa referència l’article 30 del Reglament aprovat per aquest Decret, no es pot autoritzar la realització de focs de camp en els períodes d’alt risc d’incendi que determina el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals.

-2 Aquest Decret entra en vigor transcorregut un mes des de la publicació al DOGC.

Barcelona, 30 de juliol de 2013

Artur Mas i Gavarró

President de la Generalitat de Catalunya

Neus Munté i Fernàndez

Consellera de Benestar Social i Família

Reglament de campaments juvenils

Títol I

Objecte i definicions

Article 1

Objecte

1.1 Aquest Reglament té per objecte establir les condicions tècniques dels campaments juvenils que estableix l’article 2.1.d) de la Llei 38/1991, de 30 de desembre, d’instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves.

1.2 En tot cas, l’existència dels campaments juvenils no impedeix la realització, en altres indrets, d’acampades infantils i juvenils en grup, sempre que es compleixin les condicions que estableix el Decret 137/2003, de 10 de juny, de regulació de les activitats d'educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys i se subjectin a la normativa municipal corresponent.

Article 2

Definicions

2.1 Són campaments juvenils aquelles...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA