DECRET 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del Sistema Català de Serveis Socials.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de la Presidencia
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

El Decret legislatiu 17/1994, de 16 de novembre, pel qual s'aprova la refosa de les lleis 12/1983, de 14 de juliol, 26/1985, de 27 de desembre, i 4/1994, de 20 d'abril, en matèria de serveis i assistència social, ha establert els principis i el nou marc d'actuació en aquesta matèria. La mateixa norma preveu el desplegament reglamentari de molts dels seus preceptes alhora que habilita al Govern per a fer-ho.

Aquest Decret respon a aquest mandat i ordena el Sistema Català de Serveis Socials, actualitzant també les condicions funcionals i la tipologia dels serveis i establiments socials.

El Decret desplega el Sistema Català de Serveis Socials centrant-se principalment en la Xarxa Bàsica de Serveis Socials de Responsabilitat Pública com a eix de la nova regulació.

Sistemàticament el Decret s'estructura en nou capítols que reflecteixen els aspectes més importants del Sistema Català de Serveis Socials. S'inicia amb unes disposicions directives, que contenen els conceptes bàsics, i tot seguit regula el que es refereix als usuaris -als quals s'adreça finalment la norma- i la tipologia dels serveis i establiments socials, i també les prestacions econòmiques.

En els capítols següents s'ordena el règim juridicoadministratiu de les entitats, serveis i establiments i del seu funcionament, especialment les seves obligacions, i el seu Registre. Els capítols dedicats a la Xarxa Bàsica de Serveis Socials de Responsabilitat Pública, la coordinació amb les entitats prestadores de serveis i la inspecció donen pas a les particularitats i adaptacions de les disposicions addicionals i a regulació del règim transitori d'aquesta disposició, la qual, finalment, deroga les que conformaven l'anterior esquema normatiu.

El text ha rebut l'informe favorable del Consell General de Serveis Socials i de la Comissió de Govern Local, i ha estat sotmès a informació publica mitjançant Edicte de 18 de desembre de 1995.

Per tant, a proposta dels consellers de Justícia i Benestar Social, d'acord amb l'informe de la Comissió Jurídica Assessora, en ús de les facultats que m'atorga la normativa vigent i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Capítol 1 Disposicions directives

Article 1

Objecte L'objecte del present Decret és el desplegament del Sistema Català de Serveis Socials establert al Decret legislatiu 17/1994, de 16 de novembre, pel qual s'aprova la refosa de les lleis 12/1983, de 14 de juliol, 26/1985, de 27 de desembre, i 4/1994, de 20 d'abril, en matèria d'assistència i serveis socials, i també actualitzar les condicions funcionals i la tipologia dels serveis i establiments socials.

Article 2

Sistema Català de Serveis Socials 2.1 El Sistema Català de Serveis Socials és el conjunt coordinat de serveis socials, establiments, prestacions econòmiques i activitats generals de prevenció, atenció i promoció social que es duen a terme a Catalunya. 2.2 Dins el Sistema Català de Serveis Socials, la Xarxa Bàsica de Serveis Socials de Responsabilitat Pública integra els serveis socials als quals es refereixen els articles 3, 11 i 12 del Decret Legislatiu 17/1994, la relació nominal dels quals s'ha de determinar per ordre del Departament competent, d'acord amb el que preveu l'article 29 d'aquesta disposició.

Article 3

Serveis socials, prestacions i activitats generals 3.1 S'entén per servei social tota activitat organitzada que, mitjançant la intervenció de personal preparat i amb el suport d'equipaments i recursos adequats, s'orienta a prevenir l'exclusió social i a promoure la prestació de suport personal, d'informació, d'atenció i d'ajut als ciutadans, especialment a les persones, les famílies o els col·lectius que, per raó de dificultats de desenvolupament i d'integració en la societat, manca d'autonomia personal, disminucions físiques, psíquiques o sensorials, problemes familiars o marginació social, són creditors de l'esforç col·lectiu i solidari. 3.2 Els serveis socials s'estructuren funcionalment en serveis socials d'atenció primària i en serveis socials d'atenció especialitzada.

 1. Els serveis socials d'atenció primària constitueixen el punt d'accés immediat al Sistema Català de Serveis Socials, el primer nivell d'aquest i el més proper a l'usuari i als àmbits familiar i social. Els serveis socials d'atenció primària es presten mitjançant equips multiprofessionals, l'àmbit d'actuació dels quals és l'àrea bàsica de serveis socials, zonificada segons la programació de cada administració competent. Aquests equips porten a terme funcions d'informació, orientació i assessorament, de treball social comunitari i de detecció i prevenció, formulen propostes de derivació als serveis socials d'atenció especialitzada, apliquen tractaments de suport a persones, famílies i grups i gestionen els serveis d'atenció domiciliària i els altres que siguin determinats per via reglamentària.

 2. Els serveis socials d'atenció especialitzada, juntament amb els equipaments corresponents, constitueixen el nivell d'actuació específica dirigida al diagnòstic, la valoració, el tractament, el suport i la rehabilitació dels dèficits socials de les persones pertanyents a col·lectius o segments de la població caracteritzats per la singularitat de les seves necessitats. Aquests serveis actuen mitjançant professionals especialitzats i, segons els casos, amb recursos comunitaris, diürns o residencials, o amb els altres recursos que siguin adequats, l'àmbit d'actuació dels quals és el sector comarcal, el sector regional i l'àmbit de Catalunya d'acord amb el que estableix el Decret legislatiu 17/1994. 3.3 Dins el Sistema Català de Serveis Socials i en el marc de la programació dels plans d'actuació social, es poden concedir prestacions econòmiques d'assistència social periòdiques o ocasionals, segons el que preveu l'article 5 del Decret legislatiu 17/1994, de 16 de novembre. 3.4 S'entenen per activitats generals totes les de prevenció, atenció i promoció social que no es trobin compreses en els apartats anteriors, i aquelles que s'estableixin reglamentàriament.

Article 4

Entitats i establiments socials 4.1 Als efectes dels present Decret s'entén per entitat de serveis socials aquella persona física o jurídica, de qualsevol classe o naturalesa, pública o privada, titular dels serveis o establiments socials. No tenen la condició d'entitat de serveis socials les persones físiques o jurídiques que només ocasionalment realitzin activitats de les previstes a l'article 3. 4.2 S'entén per establiment de serveis socials, als efectes d'aquest Decret, l'immoble o conjunt d'immobles, inclòs el seu equipament, on es presten serveis socials.

Capítol 2 Dels usuaris dels serveis socials

Article 5

Drets dels usuaris 5.1 Totes les administracions públiques hauran de vetllar pel respecte dels drets dels usuaris de serveis i establiments socials reconeguts a les lleis i, especialment, els següents:

 1. Dret a la informació i a la participació de forma que en tots els establiments públics i privats finançats amb fons públics funcionin mecanismes de participació democràtica dels usuaris o de llurs representants legals d'acord amb allò que determinin els respectius reglaments de règim interior.

 2. Dret a la intimitat i a la no-divulgació de les dades personals que figurin en els seus expedients o historials.

 3. Dret a considerar com a domicili propi l'establiment residencial que l'acull.

 4. Dret a la continuïtat en la prestació dels serveis en les condicions establertes o convingudes, sens perjudici de les clàusules d'estabilització que s'acordin en els contractes d'assistència.

 5. Dret a la tutela de les autoritats públiques per tal de garantir el gaudiment dels drets establerts.

 6. Dret a no ser discriminats en el tractament per raó de naixença, raça, sexe, religió, opinió, o qualsevol altra condició o circumstància personal o social. 5.2 Tota persona té dret d'accés als serveis que integren la Xarxa Bàsica de Serveis Socials de Responsabilitat Pública en condicions d'igualtat tenint en compte el seu estat de necessitat. 5.3 L'accés a cada servei de la Xarxa Bàsica de Serveis Socials de Responsabilitat Pública s'efectua respectant les prioritats determinades pels objectius, la dedicació, l'àmbit i les característiques de cada entitat, servei o establiment. El moment de l'accés quedarà condicionat a l'existència de recursos disponibles. 5.4 La reglamentació de cada àrea d'actuació establirà les condicions necessàries per a l'accés a les prestacions així com els criteris de valoració de l'estat de necessitat.

Article 6

Obligacions dels usuaris 6.1 Els usuaris de serveis i establiments socials i, si s'escau, els seus representants legals estaran obligats a facilitar la percepció del servei i, en especial a:

 1. Respectar i facilitar la convivència.

 2. Complir el Reglament de règim interior del servei o l'establiment.

 3. Abonar el preu que correspongui d'acord amb la normativa vigent. 6.2 L'incompliment provat per part dels usuaris i, si s'escau, els seus representants legals de les obligacions esmentades podrà comportar la suspensió de la prestació o el cessament d'aquesta, si així s'ha previst al Reglament de règim interior, al contracte subscrit o a les disposicions d'aplicació. Aquesta mesura en cap cas tindrà caràcter sancionador.

Article 7

Llibertat d'ingrés en establiment residencial 7.1 Per efectuar l'ingrés en un establiment residencial serà condició necessària...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA