DECRET 73/2003, de 18 de març, de regulació de la Junta de Finances de la Generalitat de Catalunya.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Economia i Finances
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET 73/2003, de 18 de març, de regulació de la Junta de Finances de la Generalitat de Catalunya.

preàmbul

La Generalitat de Catalunya va crear i estructurar els seus propis òrgans per a la resolució de les reclamacions economicoadministratives mitjançant el Decret 223/1983, de 9 de juny. El sistema organitzatiu adoptat aleshores es va basar en un repartiment tripartit de les funcions, en el qual n'eren òrgans competents, a més del conseller o consellera d'Economia i Finances, la Junta Superior de Finances i les corresponents Juntes Territorials de Finances.

Posteriorment, mitjançant els decrets 43/1985, de 7 de febrer; 76/1987, de 20 de febrer; 329/1989, de 9 de juny; 116/1993, de 23 de març, i, finalment, mitjançant el Decret 182/1996, de 4 de juny, s'han anat modificant alguns aspectes de la composició d'aquests òrgans col-legiats, sense que aquestes modificacions hagin canviat però el sistema de designacions, basat fins ara en l'atribució de la presidència i de les vocalies a determinats càrrecs de l'Administració, atribuint la funció d'elaboració de les ponències únicament als secretaris o secretàries de dites juntes.

Actualment, l'increment del nombre de reclamacions economicoadministratives en el nou context de funcionament de l'administració tributària i la necessitat d'una major i més ràpida accessibilitat del ciutadà a les tramitacions administratives que li afecten, fan necessari configurar una nova organització dels òrgans economicoadministratius. D'acord amb això, s'opta per un sistema de distribució de les competències entre el conseller o consellera d'Economia i Finances i un sol òrgan col-legiat, amb competència ara sobre tot el territori.

Pel que fa referència a la resta dels seus continguts, cal destacar que la nova norma reglamentària especifica els actes concrets que són susceptibles de reclamació i els actes en relació amb els quals no és possible promoure reclamació economicoadministrativa, així com una extensa regulació del règim de funcionament de la Junta de Finances. Per acabar, s'inclou una disposició transitòria expressa per resoldre l'aplicació de la nova norma als expedients en curs.

Finalment, i per raons de seguretat jurídica, el nou Decret deroga i, per tant, substitueix tota la normativa anterior relativa als òrgans economicoadministratius de la Generalitat de Catalunya.

Per tant, atès el que estableix la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, a proposta del conseller d'Economia i Finances i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Capítol i

Àmbit d'aplicació i actes impugnables

Article 1

Normes aplicables

1.1 Les reclamacions que s'interposin contra els actes i actuacions de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, referits a les matèries que es detallen en l'article següent, es tramitaran i resoldran d'acord amb la normativa que regula el procediment de les reclamacions economicoadministratives, aplicable amb caràcter general als tributs propis de la Generalitat.

1.2 Queden fora de l'àmbit del present Decret els procediments especials de revisió i el recurs de reposició regulats en les seccions 1 i 2 del capítol VIII del títol III de la Llei general tributària.

Article 2

Matèries

Les reclamacions economicoadministratives, tant si s'hi susciten qüestions de fet com de dret, s'atribuiran al coneixement dels òrgans a què es refereix el capítol II d'aquest Decret, quan es produeixin en relació amb les matèries següents:

 1. La gestió, la inspecció i la recaptació dels tributs i, en general, de tots els ingressos de dret públic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i de les seves entitats autònomes, amb exclusió expressa dels tributs cedits per l'Estat a la Generalitat de Catalunya i dels recàrrecs que aquesta estableixi sobre tributs d'aquell.

 2. El reconeixement o la liquidació d'obligacions del Tresor de la Generalitat pels òrgans competents i les qüestions relacionades amb les operacions de pagament amb càrrec al Tresor.

 3. El reconeixement i el pagament de tota classe de pensions i drets passius que siguin de la competència de la Generalitat.

 4. Qualssevol altres respecte a les quals així ho declari un precepte legal exprés.

Article 3

Actes susceptibles de reclamació

3.1 La reclamació economicoadministrativa és admissible en relació amb les matèries referides en l'article 2 que s'interposin contra els actes següents:

 1. Els que provisionalment o definitivament reconeguin o deneguin un dret o declarin una obligació.

 2. Els de tràmit que decideixin directament o indirectament el fons de l'assumpte o posin fi a la via de gestió.

  3.2 Les infraccions en la tramitació que afectin la validesa dels actes reclamables poden ser al-legades en el moment de la seva impugnació.

  3.3 En concret, i pel que fa a la gestió tributària, són impugnables els actes i actuacions tributàries següents:

 3. Les liquidacions provisionals o definitives.

 4. Les resolucions expresses o presumptes derivades d'una sol-licitud de rectificació d'autoliquidació.

 5. Les comprovacions de valor dels béns i drets, així com els actes de fixació de valors o bases imposables, quan la seva normativa reguladora ho estableixi.

 6. Els actes que amb caràcter previ deneguin o reconeguin règims d'exempció o bonificació tributàries.

 7. Els actes que estableixin el règim tributari aplicable a un subjecte passiu, mentre siguin determinants d'obligacions futures, incloses les formals, al seu càrrec.

 8. Els actes que imposin sancions tributàries independents de qualsevol tipus de liquidació.

 9. Els actes originats per la gestió...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA