DECRET 158/2007, de 24 de juliol, de regulació de la Junta de Finances de la Generalitat de Catalunya.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET

158/2007, de 24 de juliol, de regulació de la Junta de Finances de la Generalitat de Catalunya.

Preàmbul

El Decret 73/2003, de 18 de març, de regulació de la Junta de Finances de la Generalitat de Catalunya, va crear la Junta de Finances en substitució de les quatre juntes territorials de Finances i de la Junta Superior de Finances.

Tal com s'exposa en el preàmbul de l'esmentat Decret 73/2003, la creació de la Junta de Finances va obeir a la necessitat de configurar una nova organització dels òrgans economicoadministratius davant l'increment del nombre de reclamacions economicoadministratives i de procurar una major i més ràpida accessibilitat de la ciutadania a les tramitacions administratives que els afecten.

A fi d'assolir aquest objectiu es va optar per un sistema de distribució de les competències entre el conseller o consellera d'Economia i Finances i un sol òrgan col·legiat amb competència sobre tot el territori de Catalunya, integrat per funcionaris del grup A especialitzats en matèria tributària.

Mitjançant aquest Decret es pretén adaptar la regulació de la Junta de Finances a les modificacions operades en el sistema tributari com a conseqüència de l'aprovació de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, així com del Reial decret 520/2005, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de desplegament de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, en matèria de revisió en via administrativa; atribuir competències resolutives unipersonals a les persones membres de la Junta per tal d'agilitzar la resolució de les reclamacions economicoadministratives, i establir quin és l'òrgan competent per dictar les resolucions del procediment abreujat.

Per una banda, s'adequa l'especificació dels actes susceptibles de reclamació al contingut de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, adaptant-los als canvis experimentats en l'evolució del sistema tributari.

Per altra banda, es preveu que la Junta de Finances actuï de forma unipersonal en la resolució d'inadmissibilitats o qüestions incidentals o en l'arxivament d'actuacions en cas de caducitat, renúncia, desistiment o satisfacció extraprocessal, i s'atribueix la resolució de les reclamacions tramitades, en terminis més curts, mitjançant el procediment abreujat establert en els articles 245 a 248 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, a les sales o al Ple de la Junta.

Es regula un nou recurs extraordinari per unificació de criteri, que poden interposar els òrgans de direcció dels departaments i de les entitats de dret públic vinculades a aquests o que en depenguin, competents per raó de la matèria, contra les resolucions dictades pels diferents òrgans de la Junta de Finances, el qual coneix el Ple de la Junta. Mitjançant les resolucions d'aquests recursos s'estableixen els criteris a aplicar de forma vinculant, tant per a la mateixa Junta com per a la resta de l'Administració.

Finalment, tot i que per raons temporals òbvies encara no pot ésser objecte de trasllat a aquest Decret, cal recordar que d'acord amb l'article 205 de l'Estatut d'autonomia, quan entri en funcionament l'Agència Tributària de Catalunya, la Junta de Finances, a banda de les competències actuals, haurà d'assumir la revisió en via economicoadministrativa de les reclamacions que els contribuents puguin interposar contra els actes de gestió tributària dictats per l'Agència en matèria de tributs cedits per l'Estat a la Generalitat de Catalunya o dels recàrrecs establerts per aquesta sobre els tributs de l'Estat, sens perjudici de les competències que en matèria d'unificació de criteri corresponguin a l'Administració general de l'Estat.

El nou Decret deroga el Decret 73/2003, de 18 de març.

Per tant, atès el que estableix la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, a proposta del conseller d'Economia i Finances i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Capítol I

Àmbit d'aplicació i actes impugnables

Article 1

Normes aplicables

Les reclamacions economicoadministratives que s'interposin contra els actes i actuacions de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, quan es produeixin en relació amb els actes especificats en l'article 227 de la Llei general tributària, referits a les matèries que es detallen en l'article següent, es tramitaran i resoldran d'acord amb el que disposa aquest Decret, la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA