DECRET 221/1990, de 3 de setembre, pel qual es crea l'Acadèmia de Ciències Veterinàries de Catalunya.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Justícia i Interior
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

L'Associació Acadèmia de Ciències Veterinàries de Catalunya, creada l'any 1982 recollint l'herència i la continuïtat de l'Acadèmia de Ciències Veterinàries de Barcelona, s'ha caracteritzat per la seva intensa i productiva tasca de foment de la ciència tot mantenint en aquest sentit la gran tradició catalana de recerca científica en aquests i en molts altres àmbits.

El caràcter científic i tècnic de les seves activitats dirigides a l'avenç i a l'aprofundiment en els coneixements que li són propis ha anat materialitzant-se en l'aspiració i la necessitat de poder constituir-se en una corporació acadèmica.

En són fins primordials, l'estudi i la investigació de les ciències veterinàries per tal de poder dur a terme els objectius del seu institut dins de la comunitat catalana.

De conformitat amb el que preveu l'article 3 del Decret 120/1987, de 9 d'abril, pel qual la Generalitat assumeix les competències exclusives en matèria d'acadèmies amb seu central a Catalunya;

A proposta del conseller de Justícia, i d'acord amb el Consell Executiu,

Decreto:

Article 1

Es crea l'Acadèmia de Ciències Veterinàries de Catalunya com a corporació de dret públic, amb seu central a Barcelona.

Article 2

L'objecte de l'Acadèmia és la investigació i l'estudi de les ciències veterinàries, l'estimulació del foment i desenvolupament a Catalunya; l'assessorament a la Generalitat de Catalunya i als altres organismes públics i privats en matèries pròpies dels seus respectius objectius, i també promoure l'establiment i el desenvolupament de relacions científiques i culturals amb altres organismes afins, tant nacionals com estrangers.

Article 3

L'Acadèmia estarà constituïda per:

  1. Fins a cinquanta acadèmics de número.

  2. Fins a cinc acadèmics d'honor.

  3. Fins a cent cinquanta acadèmics corresponents.

Article 4

Els primers acadèmics de número seran els fundadors de l'Acadèmia; les places restants d'acadèmics numeraris, fins a completar les que preveu l'article anterior, inicialment seran cobertes a proposta dels fundadors i per acord unànime. Les renovacions successives d'acadèmics numeraris i les places d'acadèmics corresponents i d'honor es cobriran d'acord amb el que prevegin els estatuts corresponents.

Article 5

Els fundadors, un cop cobertes les places d'acadèmics numeraris, hauran de convocar una junta general extraordinària en el termini de sis mesos a partir de...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA