DECRET 258/2001, de 25 de setembre, de creació d'un centre públic de formació d'adults.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Benestar Social
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET

258/2001, de 25 de setembre, de creació d'un centre públic de formació d'adults.

Atès el Decret 186/1988, d'1 d'agost, pel qual el Departament de Benestar Social assumeix les competències sobre formació permanent d'adults;

Vista l'Ordre d'1 de desembre de 1988, per la qual el Departament de Benestar Social assumeix les competències i les funcions relatives als centres i les aules públics i privats de formació permanent d'adults;

Atesa la Llei 3/1991, de 18 de març, de formació d'adults;

Atès el Decret 72/1994, de 6 d'abril, pel qual es regulen els centres de formació d'adults;

A proposta de la consellera de Benestar Social i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

Creació

Es crea el centre de formació d'adults del municipi de Vic que es detalla a l'annex, per transformació de l'aula que s'indica.

Article 2

Funcionament

Aquest centre, que adequarà la seva activitat docent a partir del curs acadèmic 2001-2002, desenvoluparà, en exclusiva o no, activitats per a la formació d'adults en l'àmbit de la formació instrumental i la formació bàsica, funcionarà amb una organització flexible en funció de les necessitats educatives i formatives de la zona on està ubicat, i podrà funcionar com a centre d'autoformació, amb l'autorització prèvia de la Direcció General de Formació d'Adults.

Article 3

Registre

El centre s'inscriurà al Registre general de centres de formació d'adults.

Disposició final

S'autoritza la consellera de Benestar Social per a l'execució d'aquest Decret, que entrarà en vigor l'endemà que s'hagi publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 25 de setembre de 2001

Jordi Pujol

President de la Generalitat de Catalunya

Irene Rigau i Oliver

Consellera de Benestar Social

Annex

Denominació del centre: Miquel Martí i Pol.

Codi: 08060095.

Titular: Generalitat de Catalunya. Departament de Benestar Social.

Adreça: Parc Balmes, s/n. Hotel d'entitats.

Municipi: 08500 Vic.

Comarca: Osona.

Instal·lacions: 8 aules, un aula...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA