DECRET 336/2006, de 5 de setembre, pel qual es crea i es regula el Consell de Pesca i Afers Marítims de Catalunya.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET

336/2006, de 5 de setembre, pel qual es crea i es regula el Consell de Pesca i Afers Marítims de Catalunya.

El Decret 208/1982, de 12 de juliol, va crear el Consell Assessor de Pesca Marítima i Aqüicultura com a òrgan consultiu de la Generalitat de Catalunya en matèria de política pesquera i va fixar-ne la composició i les funcions. Aquest Decret va ser substituït pel Decret 257/1998, de 6 d'octubre, que va actualitzar les funcions que s'atribuïen a aquest Consell, algunes d'elles incloses als articles 11.1, 11.3, 15 i 17.1 de la Llei 1/1986, de 25 de febrer, de pesca marítima de Catalunya.

Posteriorment, el Decret 407/2000, de 27 de desembre, i el Decret 143/2002, de 27 de desembre, van crear respectivament la mesa sectorial del sector de la pesca i la mesa sectorial de les activitats marítimes d'esbarjo com a òrgans d'interlocució del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca amb les organitzacions més representatives del sector de la pesca i de l'activitat marítima d'esbarjo, per tal que servissin per analitzar i debatre en conjunt els temes que afecten l'àmbit sectorial productiu, de l'aqüicultura i de la comercialització, així com de la pesca recreativa, el busseig d'esbarjo i professional i l'activitat nàutica d'esbarjo.

L'experiència adquirida durant els anys de funcionament de les meses sectorials pesqueres, els temes tractats i els mecanismes que s'han utilitzat per donar-ne solucions, han posat de manifest la conveniència de revisar l'estructura dels òrgans d'interlocució i dels seus mecanismes de funcionament, tant per al sector pesquer com per al sector d'activitats marítimes recreatives, amb l'objectiu de dotar el debat sectorial d'una més gran agilitat i una millora en la tasca d'anàlisi i de formulació de propostes.

D'altra banda, el Congrés de Pesca Marítima de Catalunya que va tenir lloc l'any 2005 i en el qual van participar els agents del sector pesquer català i l'Administració pesquera catalana, va analitzar, entre d'altres qüestions, el funcionament i la instrumentació de la interlocució amb el sector pesquer, i es va concloure que calia seguir donant continuïtat a la interlocució per ajudar a resoldre problemes concrets en aquest àmbit, però amb la constatació que s'havia de treballar per a la millora dels mecanismes i instruments de consulta.

Per això, es troba convenient dotar el sector pesquer i el sector d'activitats marítimes de Catalunya d'uns instruments d'interlocució i relació amb l'Administració pesquera catalana que vertebrin de manera més eficaç la representació dels diferents agents socials i econòmics d'ambdós sectors, d'acord amb els interessos que cadascun representin.

D'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora;

A proposta del conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

Creació del Consell de Pesca i Afers Marítims de Catalunya

1.1 Es crea el Consell de Pesca i Afers Marítims de Catalunya (en endavant Consell) com a òrgan consultiu, assessor, de col·laboració, de participació i d'impuls de la Generalitat de Catalunya, en l'àmbit de la pesca marítima, l'ordenació del sector pesquer, l'aqüicultura, el marisqueig, la capacitació nauticopesquera, la pesca d'esbarjo, les activitats nàutiques i subaquàtiques d'esbarjo, la investigació oceanogràfica i totes les matèries que fan referència a l'administració i l'ordenació marítima que siguin competència del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya.

1.2 El Consell, que no té personalitat jurídica, s'adscriu al Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca,

Article 2

Àmbit

2.1 L'àmbit d'actuació del Consell és el territori de Catalunya.

2.2 El Consell té la seva seu als serveis del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca a Barcelona, sens perjudici que es puguin realitzar sessions al lloc que el Consell determini.

Article 3

Funcions del Consell

El Consell té les funcions següents:

3.1 Les funcions que la Llei 1/1986, de 25 de febrer, de pesca marítima de Catalunya, atorga al Consell Assessor de Pesca i Aqüicultura Marina, són les següents:

 1. Informar sobre l'evolució dels recursos pesquers i de les condicions socioeconòmiques del sector pesquer.

 2. Informar sobre els plans experimentals per al millor desenvolupament del sector pesquer.

 3. Informar sobre la fixació d'àrees exclusives per a la pràctica de determinades modalitats de l'activitat marisquera i dels cultius marins, dels procediments de recollida de marisc i sobre les prohibicions que es considerin perjudicials per a cada espècie.

 4. Informar sobre les reserves de bancs naturals per a la instal·lació de parcs i vivers de cultiu destinats a l'obtenció i la selecció de llavors i parcel·les de reserva en rotació d'extracció temporal prohibida.

  3.2 A més tindrà les funcions següents:

 5. Informar sobre els avantprojectes de lleis i disposicions de caràcter general que el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca li sotmeti en matèries de les relacionades a l'article 1.1.

 6. Informar i col·laborar amb el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca en qüestions que facin referència a les matèries relacionades a l'article 1.1 d'aquest Decret.

 7. Actuar com a òrgan de consulta i debat entre l'Administració, el sector productiu de la pesca, el sector de l'aqüicultura, el sector de la comercialització dels productes de la pesca i de l'aqüicultura, el sector d'activitats marítimes d'esbarjo, i el món científic.

 8. Promoure i donar suport a les iniciatives del sector productiu de la pesca, de l'aqüicultura, de la comercialització dels productes de la pesca i l'aqüicultura, i al sector de les activitats marítimes d'esbarjo, destinades a reforçar les seves actuacions per aconseguir la vertebració econòmica i social i per fomentar-ne l'activitat econòmica, i així afavorir el diàleg entre els agents del sector sobre les condicions en què s'exerceix la seva activitat dins del marc legal vigent en cada moment.

 9. Impulsar l'establiment d'acords interprofessionals que potenciïn la coordinació i la col·laboració entre els diferents estaments del sector.

 10. Promoure i facilitar la mútua transferència d'informació de dades referents als diferents estaments del sector, als mecanismes de comercialització, a l'evolució dels preus, a l'origen i la destinació del producte, a les tasques de formació del sector, a les condicions en què es desenvolupen les activitats marítimes d'esbarjo i a d'altres qüestions d'interès general per al sector.

 11. Promoure el coneixement del medi marí i les actituds que...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA