DECRET 245/1993, de 14 de setembre, d'aprovació dels Estatuts de la Junta de Residus.

Secció:Concursos i Anuncis
Emissor:Departament de Medi Ambient
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

La disposició final 2 de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, autoritza el Govern de la Generalitat per al desplegament de les seves disposicions. Per tant, a proposta del conseller de Medi Ambient, vist el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, de 9 de setembre de 1993, i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

Article únic

S'aproven els Estatuts de la Junta de Residus, que s'insereixen a continuació.

Disposició addicional S'autoritza el conseller de Medi Ambient perquè prengui les mesures necessàries per a la immediata entrada en funcionament de la Junta de Residus en la seva configuració d'entitat de dret públic.

Disposició transitòria El Decret 61/1989, de 13 de març, i altres normes d'estructura i funcionament de la Junta de Residus, continuaran en vigor, mentre no es desenvolupi l'estructura de personal de la nova Junta pel conseller de Medi Ambient, en tot allò que no s'oposi a aquests Estatuts ni a la Llei 6/1993, de 15 de juliol.

Disposició derogatòria Queden derogats els decrets 138/1984, d'11 d'abril, i 310/1986, de 13 d'octubre, sobre estructuració orgànica de la Junta de Residus.

Disposició final Aquest Decret entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 14 de setembre de 1993

Jordi Pujol President de la Generalitat de Catalunya

Albert Vilalta i Gonzàlez Conseller de Medi Ambient

ESTATUTS de la Junta de Residus

Capítol 1 Naturalesa i funcions

Article 1

Denominació L'empresa pública catalana objecte d'aquests Estatuts, creada per la Llei 6/1993, de 15 de juliol (en endavant Llei 6/1993), es denomina Junta de Residus (d'ara endavant Junta).

Article 2

Domicili El domicili de la Junta, per a qualsevol tipus d'efectes legals, radicarà a Barcelona, sens perjudici que la Junta pugui ordenar la instal·lació de dependències a cadascun dels àmbits territorials que siguin determinats i a l'efecte de donar compliment a les seves funcions específiques.

Article 3

Naturalesa 3.1 La Junta és una entitat de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia, de les que preveu l'article 1.b) de la Llei 4/1985, de 29 de març. 3.2 La Junta ajusta la seva activitat al dret privat, i al dret públic en els supòsits que determina la Llei 6/1993. 3.3 Com a entitat de dret públic, la Junta gaudeix de personalitat pròpia i de plena capacitat d'obrar per tal de complir els seus fins, i se subjecta en la seva actuació al que estableixen la Llei 6/1993, les seves disposicions de desplegament i la Llei 4/1985, de 29 de març, de l'Estatut de l'empresa pública catalana. En conseqüència, pot adquirir, fins i tot per expropiació forçosa, posseir, reivindicar i permutar, gravar o alienar tota classe de béns, concertar crèdits, establir contractes, proposar la constitució de societats i consorcis, promoure la constitució de mancomunitats, executar, contractar i explotar obres i serveis, atorgar ajuts, obligar-se, interposar recursos i exercir les accions determinades per les lleis, per assegurar el control i la gestió dels residus.

Article 4

Adscripció 4.1 La Junta queda adscrita al Departament de Medi Ambient. 4.2 El control d'eficàcia administrativa de la Junta s'exercirà pel conseller de Medi Ambient.

Article 5

Funcions 5.1 La Junta exerceix les funcions que li atorguen la Llei 6/1993 i el Decret legislatiu 2/1991, de 26 de setembre, i qualsevol altra que li encomani el Govern de la Generalitat. 5.2 La Junta durà a terme la seva activitat de manera que garanteixi l'eficàcia i la diligència màximes en el compliment de les seves funcions i en la prestació dels seus serveis. 5.3 En tot cas, la Junta demanarà i fomentarà la col·laboració amb altres administracions competents i amb els particulars.

Capítol 2 Òrgans de govern

Article 6

Estructura organitzativa Són òrgans de govern de la Junta:

  1. El Consell de Direcció.

  2. El president.

  3. El gerent.

Article 7

Composició del Consell de Direcció 7.1 El Consell de Direcció és l'òrgan de direcció i control de la Junta, i està integrat pels membres relacionats en l'article 56.1 de la Llei 6/1993. 7.2 Sens perjudici d'aquesta composició, seran convocats l'alcalde o els alcaldes corresponents en el supòsit a què es refereix l'article 56.2 de la Llei 6/1993 o els presidents dels consells comarcals quan s'incloguin en l'ordre del dia de les reunions de la Junta assumptes d'interès comarcal.

Article 8

Atribucions del Consell de Direcció 8.1 Les...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA