DECRET 259/1990, de 8 d'octubre, de creació de la Subdirecció General d'Afers Penitenciaris.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Justícia i Interior
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Des de l'assumpciÛ dels serveis en matËria penitenci‡ria efectuada pel Reial Decret 3482/1983, de 20 de desembre, s'han arranjat els centres penitenciaris traspassats, ampliant la capacitat en algun d'aquests i s'han construÔt dos centres nous, un dels quals ja est‡ en funcionament i l'altre ho far‡ properament. AixÌ mateix, les projeccions de futur palesen la necessitat de crear-ne de nous.

D'altra banda, s'han incrementat les activitats de remodelaciÛ dels centres, de millora de les condicions de vida dels reclusos i de modernitzaciÛ de l'oficina penitenci‡ria, i s'ha de donar un fort impuls a les activitats educatives, culturals, de formaciÛ professional i laborals.

Conseg¸entment es fa necess‡ria la creaciÛ d'un Úrgan de nivell superior que s'encarregui de les funcions de coordinaciÛ d'aquestes activitats cada cop mÈs ‡mplies dins la DirecciÛ General de Serveis Penitenciaris i de RehabilitaciÛ per tal que l'auxiliÔ en totes les tasques que li sÛn prÚpies, garantint-ne en major grau l'efic‡cia i la diligËncia m‡xima que ha d'imperar en tota actuaciÛ administrativa, tant en el compliment de les funcions com en la prestaciÛ de serveis.

En virtut de tot aixÚ, a proposta del conseller de JustÌcia i d'acord amb el Consell Executiu,

Decreto:

Article 1

Es crea la SubdirecciÛ General d'Afers Penitenciaris dins de la DirecciÛ General de Serveis Penitenciaris i de RehabilitaciÛ, que tindr‡ les seg¸ents funcions:

  1. Assistir i donar suport al director general en l'exercici de les seves funcions en matËria de serveis penitenciaris i rehabilitaciÛ.

  2. Organitzar, coordinar, programar i impulsar les funcions de les diferents unitats administratives que depenen d'aquest Úrgan, d'acord amb les directrius establertes pel director general.

  3. Impulsar i dirigir el desenvolupament dels programes d'actuaciÛ que, en diferents vessants, es duguin a terme als centres penitenciaris.

  4. Establir els criteris d'organitzaciÛ i les normes de funcionament, que en tots els aspectes, sÛn d'aplicaciÛ als diferents centres penitenciaris de Catalunya.

  5. Proposar la definiciÛ...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA