DECRET 23/1991, de 4 de febrer, de modificació dels decrets 255/1989, de 25 de setembre, i 312/1988 i 311/1988, d'11 d'octubre, relatius a la loteria pre-sortejada i a la loteria semiactiva.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Benestar i Família
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

NOTA. En aquest text s'han introduït les modificacions que estableix el Decret 60/1992.

Atès el que estableix l'article 2 de la Llei 5/1986, de 17 d'abril, de creació de l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat;

Atès el que estableix l'article 3 del Decret 144/1986, de 12 de maig, de desplegament de la Llei 5/1986, de 17 d'abril;

Vista l'experiència adquirida en el funcionament de les liquidacions al Tresor de la Generalitat de la part de recaptació que constitueix ingrés públic de la loteria semiactiva Lotto 6/49 i Trio, i la loteria pre-sortejada Loto Ràpid;

Vist l'estudi proposat pel Consell d'Administració de l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat, a proposta del conseller de Benestar Social i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

L'article únic del Decret 255/1989, de 25 de setembre, de modificació de l'article 2 del Decret 311/1988, d'11 d'octubre, de modificació dels decrets 67/1987, de 4 de març, relatiu a la loteria pre-sortejada, i 298/1987, de 23 de setembre, relatiu a la loteria semiactiva Lotto 6/49, queda redactat de la manera següent: "La recaptació de l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat sobre un total d'apostes venudes per aquesta loteria, un cop deduïdes les comissions a què fa referència l'article anterior, els premis i els fons de reserva, quan aquest resulti negatiu, o quan, eventualment, no s'hagi fet encara la dotació necessària, constituirà l'ingrés públic de la Generalitat. "L'ingrés a la tresoreria de la Generalitat es farà mitjançant una liquidació anual. "A la liquidació esmentada s'inclouran les quantitats corresponents als premis no reclamats dels sortejos de les loteries semiactives realitzats dins l'exercici, com també les dels premis no reclamats de les sèries de la loteria pre-sortejada retirades de la circulació al públic dins l'exercici, liquidació que s'efectuarà dins els tres mesos següents de la data en què hagin caducat tots els premis esmentats.

Article 2

L'article 2 del Decret 312/1988, d'11 d'octubre, relatiu a la loteria semiactiva Trio, queda redactat de la manera següent: "2.1 La recaptació de l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat sobre el total d'apostes venudes per aquesta loteria, un cop deduïts els premis i les comissions a què fa referència l'article anterior, constituirà l'ingrés públic de la Generalitat. L'ingrés a la Tresoreria de la Generalitat es farà mitjançant una...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA