DECRET 266/2005, de 13 de desembre, pel qual es deixa sense efecte la concentració parcel·lària de la zona regable del terme municipal de Ponts.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Agricultura, Ramaderia i Pesca
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET

266/2005, de 13 de desembre, pel qual es deixa sense efecte la concentració parcel·lària de la zona regable del terme municipal de Ponts.

El Decret 83/2001, de 17 d'abril, declara d'utilitat pública i d'urgent execució la concentració parcel·lària de la zona regable del terme municipal de Ponts (DOGC núm. 3371, de 19.4.2001).

El Decret 154/2002, de 28 de maig, amplia el perímetre de concentració parcel·lària de la zona regable del terme municipal de Ponts (DOGC núm. 3652, de 7.6.2002).

La Resolució ARP/1830/2003, d'11 de juny, va aprovar el document unificat de les bases definitives i l'acord de concentració parcel·lària de la zona regable del terme municipal de Ponts (DOGC núm. 3905, de 16.6.2003).

Aquesta Resolució va ser impugnada pel 58% dels propietaris afectats per la concentració parcel·lària del terme municipal de Ponts, els quals representen el 69,6% de la superfície del perímetre de la concentració.

En data 17 d'octubre de 2003, el conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca va dictar Resolució per la qual es deixava sense efecte la Resolució ARP/1830/2003 i se citava a termini el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca perquè elaborés un nou document modificat de bases definitives i acord de la concentració parcel·lària de la zona regable del terme municipal de Ponts.

Atès que ha estat impossible arribar a un acord amb els propietaris afectats per elaborar un nou document de bases definitives i acord de concentració parcel·lària i, per tant, la manca de conformitat que exigeix l'article 180 del Decret 188/1973, de 12 de gener, pel qual aprova el Text de la Llei de reforma i desenvolupament agrari;

Atès que, així mateix, s'ha posat de manifest que es tracta d'una zona de reduïdes dimensions (330 ha) amb una geomorfologia i distribució de les parcel·les que fa que no es puguin aconseguir els objectius perseguits per la concentració parcel·lària, esdevé justificat deixar sense efecte la concentració iniciada;

Per això, de conformitat amb el que estableix el Decret 118/1973, de 12 de gener, pel qual s'aprova el Text de la Llei de reforma i desenvolupament agrari, a proposta del conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

Es deixa sense efecte la concentració parcel·lària de la zona regable del terme municipal de...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA