RESOLUCIÓ GAP/3064/2008, de 17 d'octubre, per la qual es deixa sense efectes la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos de la convocatòria del procés selectiu per proveir 23 places del cos de diplomatura (subgrup A2) de la Generalitat de Catalunya, salut pública (núm. de registre de la convocatòria 164), i se n'aprova una de nova.

Secció:Diversos
Emissor:Departament de Governacio i Administracions Publiques
Rang de Llei:Resolució
 
EXTRACTO GRATUITO

RESOLUCIÓ

GAP/3064/2008, de 17 d'octubre, per la qual es deixa sense efectes la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos de la convocatòria del procés selectiu per proveir 23 places del cos de diplomatura (subgrup A2) de la Generalitat de Catalunya, salut pública (núm. de registre de la convocatòria 164), i se n'aprova una de nova.

Mitjançant la Resolució GAP/3011/2008, de 10 d'octubre (DOGC núm. 5236, de 15.10.2008), es va aprovar la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos de la convocatòria del procés selectiu per proveir 23 places del cos de diplomatura (subgrup A2) de la Generalitat de Catalunya, salut pública (núm. de registre de la convocatòria 164);

Atès s'han detectat diverses errades en les llistes i amb la finalitat de subsanar-les i no causar perjudicis ni indefensió a cap aspirant, es considera oportú deixar sense efectes l'esmentada llista i fer pública una nova llista provisional i obrir un nou termini de subsanacions;

Atès el que disposa la Resolució GAP/1417/2007, de 25 d'abril, de delegació de competències del conseller de Governació i Administracions Públiques en la directora general de Funció Pública (DOGC núm. 4884, de 16.5.2007), i d'acord amb el que estableix l'article 80 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya,

Resolc:

.1 Deixar sense efectes la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos dels que han presentat sol·licitud, amb indicació dels motius d'exclusió, corresponents a la convocatòria del procés selectiu per proveir 23 places del cos de diplomatura (subgrup A2) de la Generalitat de Catalunya, salut pública (núm. de registre de la convocatòria 164), publicada per la Resolució GAP/3011/2008, d'10 d'octubre, i aprovar la nova llista.

.2 Donar publicitat a la llista a què fa referència l'apartat 1 en els llocs següents:

Oficina de Convocatòries: c. Ausiàs Marc, 35, planta baixa, 08010 Barcelona.

Delegació Territorial del Govern a Barcelona: Via Laietana, 14, 08003 Barcelona.

Delegació Territorial del Govern a la Catalunya Central: Palau Firal, Polígon Els Dolors s/n, 08243 Manresa.

Delegació Territorial del Govern a Girona: Gran Via de Jaume I, 7 (Oficina d'Atenció al Ciutadà), 17001 Girona.

Delegació Territorial del Govern a Lleida: c. Lluís Companys,1, 25003 Lleida.

Delegació Territorial del Govern a Tarragona: c. Sant Francesc, 3, 43071 Tarragona.

Delegació Territorial del Govern a les Terres de...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA