DECRET 140/1988, de 24 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de demarcació territorial i població dels ens locals. (Correcció d'errada en el DOGC núm. 1092, pàg. 239, de 13.1.1989).

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Governació i Relacions Institucionals
Rang de Llei:Decret
 
EXTRACTO GRATUITO

NOTA. En aquest text s'han introduït les correccions d'errada publicades en el DOGC i les esmenes que estableix el Decret 144/1994.

Atès que la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya, regula els trets essencials del territori, la denominació, la capitalitat i els símbols dels ens locals de Catalunya, així com la població, i que la Llei 6/1987, de 4 d'abril, d'organització comarcal, regula, així mateix, el que es refereix a la divisió territorial en comarques;

Atès que les disposicions legals esmentades deixen a la via reglamentària nombrosos aspectes per a la seva regulació;

Ateses la disposició final 2 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya, i la disposició final 2 de la Llei 6/1987, de 4 d'abril, d'organització comarcal;

Vist l'informe favorable de la Comissió Jurídica Assessora, a proposta del Conseller de Governació i després de la deliberació del Consell Executiu,

Decreto:

Article únic

S'aprova el Reglament de demarcació territorial i població dels ens locals, que s'adjunta com Annex a aquest Decret.

Disposició final Aquest Reglament entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Disposició derogatòria Queden derogats els articles 1, 2, 3, 4, 5 i 6 del Decret 361/1986, de 4 de desembre, per a la regulació de forma provisional del procediment d'actuació en diverses matèries de règim local.

Barcelona, 24 de maig de 1988

Jordi Pujol President de la Generalitat de Catalunya

Agustí M. Bassols i Parés Conseller de Governació

Annex

Reglament de demarcació territorial i població dels ens locals

TÍTOL 1 El territori

Capítol 1 Disposicions generals

Article 1

1.1 El territori és un element essencial del municipi i de la comarca. 1.2 El territori del municipi coincideix amb el terme municipal. El territori de la comarca coincideix amb la demarcació comarcal, formada pel territori dels municipis que agrupa. 1.3 Les competències dels ens locals de naturalesa territorial s'exerceixen en l'àmbit dels seus territoris respectius, sens perjudici de les excepcions que es poden establir en determinades matèries, d'acord amb les lleis.

Article 2

2.1 El territori del municipi i el de la comarca són definits pel mapa municipal i pel mapa comarcal de Catalunya, d'acord amb el que estableix el capítol 5 del Títol 5 d'aquest Decret. Els mapes municipal i comarcal formen part del Registre d'Entitats Locals de Catalunya. 2.2 El mapa municipal ha de definir també el territori de les entitats municipals descentralitzades.

Capítol 2 El terme municipal

Article 3

3.1 El terme municipal és el territori en el qual l'ajuntament exerceix les seves competències. 3.2 Dins del terme municipal es poden crear entitats municipals descentralitzades. 3.3 El terme municipal es pot dividir en districtes, als efectes d'establir òrgans territorials de participació. Correspon als ajuntaments fer aquesta divisió.

Article 4

4.1 El terme municipal pot ser alterat:

 1. Per agregació total d'un municipi o de diversos municipis a un altre de limítrof, al qual s'incorporen.

 2. Per fusió de dos o més municipis limítrofs per constituir-ne un de nou.

 3. Per segregació de part d'un municipi o de diversos municipis per constituir-ne un d'independent.

 4. Per segregació de part d'un municipi o de diversos municipis per agregar-se a un altre. 4.2 Cap alteració no pot donar lloc a un terme municipal discontinu. 4.3 També pot ser alterat per corregir disfuncionalitats territorials, d'acord amb el que preveuen l'article 12.3 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya, i aquest Reglament.

  Article 5

  La delimitació territorial del terme municipal ha d'atendre a les dimensions que li són més idònies per a l'exercici de les funcions públiques que l'ajuntament té encomanades, amb especial consideració dels criteris següents:

 5. La representació d'una col·lectivitat que té consciència com a tal.

 6. La capacitat per a la gestió dels serveis públics que l'ajuntament té encomanats.

 7. L'existència de valors històrics i tradicionals.

  Article 6

  En cap cas no es pot procedir a l'alteració dels termes si no es garanteix que, després de l'alteració, el municipi o els municipis afectats disposaran de recursos suficients per prestar els serveis mínims obligatoris establerts per la legislació de règim local.

  Capítol 3 Formes d'alteració dels termes municipals

  Secció 1 L'agregació total

  Article 7

  7.1 Es pot procedir a l'agregació total d'un o de diversos municipis a un altre de limítrof en algun dels casos següents:

 8. Quan hi ha insuficiència de mitjans econòmics, materials i personals per gestionar els serveis mínims obligatoris establerts per la legislació de règim local.

 9. Quan els nuclis de població formen un sol conjunt amb continuïtat urbana.

 10. Quan consideracions d'ordre geogràfic, demogràfic, econòmic o administratiu ho fan necessari o aconsellable. 7.2 Per procedir a l'agregació és necessari que el municipi a favor del qual s'ha de fer la incorporació tingui major contingut i potencial demogràfic i econòmic i disposi dels mitjans personals i materials per gestionar tots els serveis. En cas contrari, es pot seguir, si escau, el procediment de fusió. 7.3 El municipi o els municipis objecte d'agregació queden suprimits i el seu territori s'incorpora plenament al municipi al qual s'agrega. 7.4 El municipi a favor del qual s'ha fet l'agregació succeeix als municipis agregats en tots els seus drets, càrregues, obligacions i patrimoni. Així mateix, els funcionaris i el personal propis dels municipis objecte d'agregació passen a formar part, amb tots els seus drets, de la relació de llocs de treball del municipi a favor del qual s'ha fet l'agregació. 7.5 Els municipis agregats poden constituir-se en entitats municipals descentralitzades, d'acord amb el que estableix el capítol 1 del títol 4.

  Article 8

  8.1 Als efectes del que disposa l'article 7.1.a), s'entén que hi ha insuficiència de mitjans:

 11. En els casos previstos a l'article 66.1 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya.

 12. Quan els dèficits en les infrastructures i equipaments dels serveis mínims no poden ser coberts amb els recursos ordinaris del municipi. 8.2 Als efectes del que disposa l'article 7.1.b), s'entén que els nuclis de població formen un sol conjunt urbà quan, ateses les normes d'ordenació urbanística dels nuclis, resulti que entre els sòls classificats d'urbans o d'urbanitzables no hi ha solució de continuïtat. 8.3 En qualsevol cas, queden compresos en l'article 7.1.c), els casos següents:

 13. Municipis que tenen un nombre d'habitants inferior a 250.

 14. Quan la majoria dels serveis mínims ha estat objecte de dispensa o són prestats per ens supramunicipals per via supletòria.

 15. Quan l'evolució dels sectors primari, secundari o terciari està estancada o és regressiva.

 16. Quan es millora la capacitat de gestió dels serveis municipals o hi ha la possibilitat d'augmentar o ampliar els existents.

  Secció 2 La fusió

  Article 9

  9.1 Es pot procedir a la fusió de municipis quan concorrin alguns dels casos que preveu l'article 7.1 d'aquest Reglament. 9.2 Els municipis fusionats queden suprimits i se'n crea un de nou.

  Article 10

  10.1 El nou municipi creat per la fusió succeeix els municipis fusionats en tots els seus drets, béns, accions, usos públics i aprofitaments, i també en les obligacions, deutes i càrregues. Els funcionaris i el personal propis al seu servei passen igualment, amb tots els seus drets, a formar part de la relació de llocs de treball del nou municipi. 10.2 Els municipis fusionats que no accedeixen a la capitalitat es poden constituir en entitats municipals descentralitzades.

  Secció 3 Segregació per crear un nou municipi

  Article 11

  11.1 Es pot crear un nou municipi per segregació de part d'un o de diversos municipis quan concorren tots els requisits següents:

 17. Haver-hi nuclis de població territorialment diferenciats.

 18. Comptar, els municipis resultants, amb el territori i els recursos suficients per al compliment de les competències municipals.

 19. No comportar, la segregació, disminució de la qualitat mitjana dels serveis que es prestaven en el municipi. 11.2 Sens perjudici del requisit que estableix l'apartat 1.a) d'aquest article, cal també que es justifiqui que la segregació comporta una millora objectiva en la prestació dels serveis en el nou municipi.

  Article 12

  12.1 Als efectes del que disposa l'article 11.1.a), s'entén que el nucli o els nuclis de població que són objecte de segregació són territorialment diferenciats del nucli on radica la capitalitat del municipi, quan entre aquests nuclis hi ha una franja classificada com a sòl no urbanitzable d'una amplada mínima de dos mil metres. 12.2 Pel que fa a l'article 11.1.b), s'entén que els municipis resultants de la segregació compten amb els recursos suficients per al compliment de les competències municipals quan la mitjana dels recursos ordinaris que s'han generat en cada un dels territoris, en els darrers tres pressupostos ordinaris, és suficient per atendre els serveis mínims i obligatoris. 12.3 S'entén que es compleixen els requisits de l'article 11.1.c), quan els ingressos ordinaris per càpita dels municipis resultants de la segregació són, com a mínim, iguals o superiors al 75% de la mitjana corresponent als municipis amb un nombre semblant d'habitants de la comarca respectiva. 12.4 El que estableix l'apartat 1 d'aquest article no serà d'aplicació quan concorrin notoris motius de necessitat o conveniència social, econòmica o administrativa que n'aconsellin la segregació. En qualsevol cas, serà necessari que entre els nuclis no hi hagi continuïtat d'edificacions o que no estiguin només separats per un carrer, una plaça o zona urbana.

  Article 13

  El nou municipi creat per la segregació ha d'incorporar en la seva relació de llocs de treball el personal que li ha estat transferit i respectar-li tots els seus drets. S'ha de fer càrrec, també, de tots els béns, drets, accions...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA