DECRET 300/1989, de 10 de novembre, de canvi de denominació dels Col·legis de Diplomats en Infermeria de Catalunya.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Justícia i Interior
Rang de Llei:Decret
 
EXTRACTO GRATUITO

Els Col·legis d'Ajudants Tècnics Sanitaris i Diplomats en Infermeria de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona, per mitjà d'acords presos per les seves assemblees generals extraordinàries, han acordat el canvi de denominació d'aquests Col·legis per la de Col·legis de Diplomats en Infermeria.

Atès que aquest canvi es fonamenta en la conversió de les Escoles d'Ajudants Tècnics Sanitaris en Escoles Universitàries d'Infermeria que es va realitzar mitjançant el Decret 2128/1977, de 23 de juliol, i en l'homologació del títol d'ATS amb el de Diplomats en Infermeria realitzada mitjançant el Reial Decret 111/1980, d'11 de gener;

Atès que el Consell de Col·legis d'Ajudants Tècnics Sanitaris i Diplomats en Infermeria de Catalunya ha informat favorablement sobre el canvi de denominació acordat pels Col·legis i ha acordat, també, el canvi del nom del mateix Consell dels Col·legis catalans;

D'acord amb el que estableixen els articles 7 de la Llei 13/1982, de 17 de desembre, de Col·legis Professionals de Catalunya, i 4 del Decret 329/1983, de 7 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament dels col·legis professionals; En conseqüència, a proposta del Conseller de Justícia, i d'acord amb el Consell Executiu,

Decreto:

Article 1

Els Col·legis d'Ajudants Tècnics Sanitaris i Diplomats en Infermeria de Catalunya passen a denominar-se: Col·legi de Diplomats en Infermeria de Barcelona, Col·legi de Diplomats en Infermeria de Girona, Col·legi de Diplomats en...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA