DECRET 60/2001, de 23 de gener, pel qual es regula el procediment per al canvi de denominació dels nuclis de població i les entitats municipals descentralitzades.

Secció:Disposicions Generals
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

60/2001, de 23 de gener, pel qual es regula el procediment per al canvi de denominació dels nuclis de població i les entitats municipals descentralitzades.

L’article 9.8 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya estableix que la Generalitat de Catalunya té competència exclusiva en matèria de denominació oficial dels municipis i topònims.

D’acord amb l’article 3 de l’Estatut, la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, estableix que els topònims de Catalunya tenen com a única forma oficial la catalana i atribueix als ajuntaments la determinació de la denominació dels nuclis de població.

La Comissió de Toponímia, la qual es regula al Decret 78/1991, de 8 d’abril, sobre l’ús de la toponímia, modificat pel Decret 59/2001, de 23 de gener, és l’òrgan d’assessorament, consulta i proposta en matèria de fixació oficial dels topònims de Catalunya. Aquesta Comissió, en iniciar els treballs necessaris per confeccionar un Nomenclàtor oficial de la toponímia major de Catalunya, en compliment de la Resolució 563/V del Parlament de Catalunya, va constatar la necessitat de comptar amb un suport normatiu adequat, quant al que afecta la denominació oficial dels nuclis de població i de les entitats municipals descentralitzades, d’acord amb el principi de seguretat jurídica, i atesa la manca de regulació en la matèria i la pluralitat de competències i d’interessos que hi concorren.

D’acord amb això, per tal de donar un marc normatiu a la competència municipal assenyalada, cal desplegar el procediment per a l’aprovació de la denominació dels nuclis de població de manera que es compatibilitzi la competència municipal per a la determinació d’aquests topònims amb les atribucions de l’Institut d’Estudis Catalans com a institució encarregada d’establir i actualitzar la normativa lingüística del català tal com reconeix la Llei 8/1991, de 3 de maig, sobre l’autoritat lingüística de l’Institut d’Estudis Catalans.

També s’ha establir la regulació del procediment per a la modificació de la denominació de les entitats municipals descentralitzades mitjançant un règim anàleg al que regula els canvis de denominació dels municipis.

Vist l’informe de la Comissió de Govern Local de Catalunya i d’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, a proposta dels consellers de Governació i Relacions Institucionals i de Cultura i d’acord amb el Govern,

Decreto :

Capítol 1

Article 1

Objecte

Aquest Decret estableix els procediments que s’han de seguir per al canvi de la denominació dels nuclis de població i les entitats municipals descentralitzades i per a la determinació de la denominació dels nuclis de nova creació.

Capítol 2

Denominació dels nuclis de població

Article 2

Nucli de població

Als efectes d’aquest Decret, s’entén per nucli de població el conjunt d’almenys deu edificacions que formen carrers, places i altres vies urbanes. Excepcionalment, el nombre d’edificacions pot ser inferior a deu sempre que la població superi...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA