CORRECCIÓ D'ERRADA a la Resolució BSF/1371/2011, de 25 de maig, per la qual s'obre convocatòria per a la concessió de subvencions a ens locals per finançar les despeses derivades de l'elaboració, la implementació o el desenvolupament de polítiques de dones, dins l'exercici 2011 (DOGC núm. 5894, pàg. 32055, de 6.6.2011).

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Institut Català de Les Dones
 
EXTRACTO GRATUITO

CORRECCIÓ D'ERRADA

a la Resolució BSF/1371/2011, de 25 de maig, per la qual s'obre convocatòria per a la concessió de subvencions a ens locals per finançar les despeses derivades de l'elaboració, la implementació o el desenvolupament de polítiques de dones, dins l'exercici 2011 (DOGC núm. 5894, pàg. 32055, de 6.6.2011).

Havent observat una errada al text de la Resolució ementada, tramesa al DOGC i publicada al núm. 5894, pàg. 32056, de 6.6.2011, se'n detalla la correcció oportuna:

A la pàgina 32056, al punt 11, on diu:

Departament d'Acció Social i...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA