DECRET 319/2011, de 19 d'abril, pel qual es deroguen diverses disposicions reglamentàries, referides a les matèries de competència del Departament d'Interior.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Interior
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET

319/2011, de 19 d'abril, pel qual es deroguen diverses disposicions reglamentàries, referides a les matèries de competència del Departament d'Interior.

L'Estatut d'autonomia de Catalunya estableix en l'article 68 que el Govern de la Generalitat exerceix la funció executiva i la potestat reglamentària d'acord amb l'Estatut i les lleis.

La regulació continguda en el títol IV de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, palesa la voluntat que en el procés d'elaboració de disposicions reglamentàries es prioritzi l'avaluació de l'impacte normatiu en cadascun dels projectes que s'endeguin, en el marc de la tendència a què els ordenaments jurídics no incrementin les càrregues als ciutadans, a les empreses i a la societat en general. La finalitat és que les normes siguin senzilles, pràctiques i menys feixugues pels usuaris i pels contribuents.

La normativa constitueix una eina d'aplicació de polítiques i de compliment d'expectatives dels ciutadans, però una regulació excessiva pot arribar a ser massa preceptiva i desproporcionadament costosa,resultant-ne un tracte desigual envers els ciutadans i les empreses.

Davant la constatació de la proliferació normativa que ha tingut lloc en el decurs del temps en l'ordenament jurídic administratiu català, on es detecta fins i tot la superposició de normes, el Govern de la Generalitat vol promoure la seva simplificació i racionalització.

Entre d'altres mesures, la derogació i unificació (refosa) normativa ha de contribuir a millorar la qualitat i la coherència de l'ordenament jurídic, el qual ha de contenir normes més clares, pràctiques i entenedores pels ciutadans i pels operadors jurídics. D'aquesta manera també es pretén incrementar la seguretat jurídica, valor constitucional que cal entendre com la certesa sobre l'ordenament jurídic aplicable i els interessos jurídicament tutelats, així com l'expectativa raonablement fundada del ciutadà en quina ha de ser l'actuació dels poders públics en l'aplicació del Dret. La seguretat jurídica porta forçosament el legislador a buscar la claredat i a evitar la confusió normativa.

D'altra banda, una actuació administrativa efectiva requereix que la regulació s'adapti als canvis tecnològics, econòmics i socials, i aquesta adaptació suposa l'eliminació de normes supèrflues o que han quedat obsoletes, evitant així duplicacions i solapaments.

Aquest Decret preveu la derogació...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA