DECRET 240/1996, de 5 de juliol, pel qual s'autoritza la desadscripció de l'Escola Universitària de Treball Social de l'Institut Catòlic d'Estudis Socials de Barcelona (ICESB) de la Universitat de Barcelona per integrar-se a la Universitat Ramon Llull.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de la Presidencia
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Pel Reial decret 3004/1983, de 26 d'octubre, es va autoritzar la transformació de l'Escola d'Assistents Socials de l'Institut Catòlic d'Estudis Socials de Barcelona en Escola Universitària de Treball Social, adscrita a la Universitat de Barcelona.

L'Escola Universitària de Treball Social de l'Institut Catòlic d'Estudis Socials de Barcelona (ICESB) és un centre privat d'ensenyament superior dedicat a la formació d'assistents socials (actualment diplomats en treball social).

L'Escola Universitària de Treball Social de l'ICESB, fins ara adscrita a la Universitat de Barcelona, ha demanat la seva integració en el si de la Universitat Ramon Llull, la qual l'ha aprovada mitjançant acord del Patronat de la Fundació Privada de Catalunya per a la Universitat Ramon Llull.

Per la seva banda, la desadscripció de l'Escola Universitària de Treball Social de l'ICESB de la Universitat de Barcelona per integrar-se a la Universitat Ramon Llull ha estat acceptada i aprovada pel Consell Social i per la Junta de Govern de la Universitat de Barcelona.

De conformitat amb aquesta sol·licitud presentada al comissionat per a Universitats i Recerca, d'acord amb el que estableixen la Llei 11/1983, de 25 d'agost, de reforma universitària; la Llei 26/1984, de 19 de desembre, de coordinació universitària i de creació de consells socials; el Reial decret 557/1991, de 12 d'abril, sobre creació i reconeixement d'universitats i centres universitaris; el Decret 298/1986, de 25 de setembre, de regulació del règim i l'adscripció a universitats públiques de centres docents d'ensenyament superior, amb els acords favorables del Consell Social i de la Junta de Govern de la Universitat de Barcelona, de l'Equip Rector de la Universitat Ramon Llull, amb els informes del Consell Interuniversitari de Catalunya i del Consejo de Universidades, a proposta del conseller de la Presidència i amb l'acord previ del Govern,

Decreto:

Article 1

S'autoritza la desadscripció de l'Escola Universitària de Treball Social de l'Institut Catòlic d'Estudis Socials de Barcelona (ICESB) de la Universitat de Barcelona per integrar-se a la Universitat Ramon Llull.

Article 2

L'Escola Universitària de Treball Social de l'ICESB continuarà impartint els estudis...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA