DECRET 330/1998, de 24 de desembre, pel qual es desadscriu l'Escola Universitària de Biblioteconomia i Documentació Jordi Rubió i Balaguer de la Universitat de Barcelona i s'hi integra.

Secció:Disposicions Generals
Rang de Llei:Decret
 
EXTRACTO GRATUITO

DECRET 330/1998, de 24 de desembre, pel qual es desadscriu l'Escola Universitària de Biblioteconomia i Documentació Jordi Rubió i Balaguer de la Universitat de Barcelona i s'hi integra. Mitjançant el Reial Decret 3452/1981, de 13 de novembre, es va autoritzar la creació de l'Escola Universitària de Biblioteconomia i Documentació, de titularitat de la Diputació de Barcelona i adscrita a la Universitat de Barcelona. El Comissionat per a Universitats i Recerca, la Diputació de Barcelona i la Universitat de Barcelona van signar un Conveni de col·laboració, en data 21 de juliol de 1997, en relació amb la desadscripció de l'Escola per a la seva integració a la Universitat de Barcelona. En la mateixa data, la Universitat de Barcelona i la Diputació de Barcelona van estipular les condicions de l'esmentada desadscripció. Per tal de donar compliment als dits convenis, el Consell Social de la Universitat de Barcelona ha sol·licitat al Comissionat per a Universitats i Recerca del Departament de la Presidència la desadscripció de l'Escola esmentada i, conseqüentment, la seva integració a la Universitat de Barcelona. De conformitat amb la sol·licitud esmentada, d'acord amb el que estableixen la Llei 11/1983, de 25 d'agost, de reforma universitària, la Llei 26/1984, de 19 de desembre, de coordinació universitària i de creació de consells socials, el Reial decret 557/1991, de 12 d'abril, de creació i reconeixement d'universitats i centres universitaris, el Decret 390/1996, de 2 de desembre, de regulació del règim d'adscripció a universitats públiques de centres docents d'ensenyament superior, i el Decret 258/1997, de 30 de setembre, pel qual es regulen la programació universitària de Catalunya i els procediments de creació o reconeixement i de reordenació de centres universitaris i d'implantació d'ensenyaments, amb els acords de la Junta de Govern i del Consell...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA