DECRET 111/2010, de 31 d'agost, pel qual es desenvolupa reglamentàriament la Llei 10/2009, de 30 de juny, sobre la localització i la identificació de les persones desaparegudes durant la Guerra Civil i la dictadura franquista, i la dignificació de les fosses comunes.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Interior, Relacions Institucionals i Participacio
Rang de Llei:Decret
 
EXTRACTO GRATUITO

DECRET

111/2010, de 31 d'agost, pel qual es desenvolupa reglamentàriament la Llei 10/2009, de 30 de juny, sobre la localització i la identificació de les persones desaparegudes durant la Guerra Civil i la dictadura franquista, i la dignificació de les fosses comunes.

La Llei 10/2009, del 30 de juny, sobre la localització i la identificació de les persones desaparegudes durant la Guerra Civil i la dictadura franquista, i la dignificació de les fosses comunes, té per objecte satisfer el dret de la societat a conèixer els fets esdevinguts durant la Guerra Civil i la dictadura franquista i les circumstàncies en què, durant aquest període, es van produir desaparicions de persones i es van cometre vulneracions dels drets humans. Alhora, té com a objecte específic localitzar les persones desaparegudes durant aquell període històric per reconèixer-ne la dignitat i fer efectius els drets dels seus familiars a obtenir informació sobre el seu destí i, si escau, a recuperar-ne i a identificar-ne les restes, juntament amb el de senyalitzar i dignificar els llocs dels enterraments i recuperar-los com a espais de memòria.

La disposició final segona del mateix text legal determina que el Govern ha d'aprovar les disposicions necessàries per desplegar i aplicar el que s'estableix a la Llei, i en els articles 4.3, 6.2, 7.7 i 8.2 es preveu de manera específica la regulació per via reglamentària de matèries com el cens de persones desaparegudes, els mapes de localització, les condicions i procediments per a la recuperació i trasllat de restes de persones desaparegudes i el tractament i l'eventual devolució d'objectes mobles associats. D'altra banda, l'article 8.4 preceptua que el Govern, mitjançant el Departament competent en matèria de memòria democràtica, i d'acord amb les entitats municipalistes, ha d'impulsar un protocol d'actuació per a dignificar les fosses comunes als cementiris municipals i destinar-hi els recursos necessaris, si escau amb l'ajut dels ajuntaments interessats.

Així doncs, d'acord amb els preceptes esmentats, aquest Decret té per objecte aprovar el Reglament de desenvolupament de la Llei sobre la localització i la identificació de les persones desaparegudes durant la Guerra Civil i la dictadura franquista, i la dignificació de les fosses comunes, i pretén desenvolupar únicament les disposicions que així ho requereixen, tot evitant reiteracions innecessàries.

Des d'una perspectiva formal, el Reglament s'estructura en una exposició de motius i en 25 articles distribuïts en 6 capítols. El capítol primer conté les disposicions generals en les quals es determinen les actuacions que corresponen als diversos actors i es fixen els drets dels familiars. El capítol segon regula el Cens de persones desaparegudes i el capítol tercer els mapes de localització que resten configurats com a instruments al servei dels objectius de la Llei. El capítol quart regula la recerca i la localització de les persones desaparegudes i el capítol cinquè la recuperació i la identificació de les restes, tot reenviant als protocols de naturalesa bàsicament tècnica la regulació detallada de les actuacions concretes i determinant el dret dels familiars a disposar de les restes i a la restitució dels béns recuperats que hi estiguin associats. Finalment, el capítol sisè concreta les actuacions en els anomenats espais de memòria tot respectant les competències dels ajuntaments.

L'aplicació d'aquest Reglament ha de fer possible l'assoliment dels objectius de la Llei 10/2009, de 30 de juny, tot potenciant un coneixement rigorós dels fets succeïts durant la Guerra Civil i la dictadura subsegüent, i contribuint a reparar el dolor de les persones que en varen ser víctimes.

A proposta del conseller d'Interior, Relacions Institucionals i Participació, d'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

Capítol 1

Disposicions generals

Article 1

Objecte

 1. Aquest Reglament té per objecte el desenvolupament normatiu de la Llei 10/2009, de 30 de juny, sobre la localització i la identificació de les persones desaparegudes durant la Guerra Civil i la dictadura franquista, i la dignificació de les fosses comunes, establint les regles necessàries per a la seva aplicació.

 2. Les competències que el Reglament assigna a l'Administració de la Generalitat de Catalunya corresponen al departament competent en matèria de memòria democràtica.

  Article 2

  Dret a la veritat

  Correspon a totes les administracions públiques que integren el sistema institucional de la Generalitat de Catalunya adoptar les mesures necessàries per tal de satisfer el dret de la societat a conèixer la veritat dels fets esdevinguts durant la Guerra Civil i la dictadura franquista i les circumstàncies en què, durant aquest període, es van produir desaparicions de persones i es van cometre vulneracions dels drets humans.

  Article 3

  Actuacions de l'Administració de la Generalitat de Catalunya

  Correspon a l'Administració de la Generalitat de Catalunya:

 3. La recerca documental i registral de les persones desaparegudes en campanya, en captivitat o de manera forçada, durant la Guerra Civil i la dictadura franquista, el parador de les quals s'ignori.

 4. La localització de les restes de les persones desaparegudes mitjançant la realització de les prospeccions que siguin pertinents.

 5. La recuperació, si escau, de les restes de les persones desaparegudes mitjançant les excavacions necessàries.

 6. La identificació, si escau, de les restes mitjançant les anàlisis antropològiques, històriques i biològiques...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA GRATIS