DECRET 271/2011, de 22 de febrer, pel qual s'aprova la constitució de l'Entitat Municipal Descentralitzada de la Serra d'Almos, en el terme municipal de Tivissa.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Governació i Relacions Institucionals
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET

271/2011, de 22 de febrer, pel qual s'aprova la constitució de l'Entitat Municipal Descentralitzada de la Serra d'Almos, en el terme municipal de Tivissa.

D'acord amb el que estableix l'article 79 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, el Ple de l'Ajuntament de Tivissa, en data de 28 de setembre de 2007, va iniciar l'expedient per a la constitució de l'Entitat Municipal Descentralitzada de la Serra d'Almos en base a la documentació que consta en el seu expedient administratiu i que està formada pels informes jurídics de la secretària de l'Ajuntament de Tivissa sobre el procediment de constitució de l'entitat i sobre les al·legacions formulades en el període d'informació pública, i per la memòria justificativa relativa a l'anàlisi de la concurrència de les condicions exigides per la normativa vigent per a la constitució d'una entitat municipal descentralitzada, la qual integra la proposta per al funcionament i finançament de l'esmentada l'Entitat Municipal Descentralitzada, així com el plànol de la delimitació del nou ens local.

En data 11 de gener de 2010 es va certificar, per part de la secretaria de l'Ajuntament de Tivissa, que l'expedient va ser sotmès a informació pública mitjançant la seva exposició en el tauler d'anuncis de la corporació i la publicació dels corresponents anuncis en el Diari Oficial de la Generalitat, de Catalunya, número 5487, de 20 d'octubre de 2009, i en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, número 237, de 16 d'octubre de 2009. En el tràmit d'informació pública es va presentar una al·legació la qual, mitjançant acord plenari de 16 de març de 2010, va ser desestimada.

L'Ajuntament de Tivissa, mitjançant acord plenari de 16 de març de 2010, va donar per finalitzada la fase municipal de tramitació de l'expedient. L'expedient va tenir entrada en el registre general del Departament de Governació i Administracions Públiques el 15 d'abril de 2010.

Mitjançant informe de 10 de juny de 2010, els serveis tècnics de la Direcció General d'Administració Local van informar favorablement sobre l'expedient administratiu, atès que en aquest s'acredita el compliment dels requisits establerts en la legislació de règim local per a la creació d'una entitat municipal descentralitzada.

La Comissió de Delimitació Territorial, en sessió de 22 de juliol de 2010, va emetre informe favorable...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA