DECRET 153/2010, de 2 de novembre, pel qual es modifica el Decret 651/2006, de 27 de desembre, pel qual s'aprova el sistema de descomptes per als usuaris habituals del túnel del Cadí, residents a qualsevol dels municipis de les comarques del Berguedà, de la Cerdanya i de l'Alt Urgell.

Data d'entrada en vigor:01 de desembre de 2010
Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Politica Territorial i Obres Publiques
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET

153/2010, de 2 de novembre, pel qual es modifica el Decret 651/2006, de 27 de desembre, pel qual s'aprova el sistema de descomptes per als usuaris habituals del túnel del Cadí, residents a qualsevol dels municipis de les comarques del Berguedà, de la Cerdanya i de l'Alt Urgell.

L'Administració de la Generalitat de Catalunya, amb la col·laboració de la societat concessionària, ha adoptat des de l'any 1999 diverses mesures amb la finalitat d'afavorir l'ús del túnel del Cadí per a la millora de les comunicacions a les comarques del Berguedà, la Cerdanya i l'Alt Urgell. En aquesta direcció, mitjançant el Decret 244/1999, de 6 de setembre, es va aprovar l'aplicació d'un descompte específic del 50 per 100 del preu del peatge per a les persones físiques amb residència habitual i permanent als municipis de les comarques indicades, que des d'aleshores ha tingut un efecte directe positiu en la millora de la mobilitat local.

L'1 de febrer de 2007, amb l'entrada en vigor del Decret 651/2006, de 27 de desembre, es van ampliar, fins al 100 per 100 de l'import del peatge, els descomptes vigents per a aquests usuaris habituals, de manera que el règim de recuperació de costos del túnel de Cadí que resulta de les seves característiques específiques no fos cap obstacle per a la mobilitat obligada, d'acord amb la política de mobilitat del Govern.

Atesa la naturalesa dels descomptes i el sistema establert pels decrets esmentats pel que fa a l'assumpció del cost associat a aquests, l'Administració de la Generalitat de Catalunya ha compensat econòmicament el Túnel del Cadí, des de l'inici de la seva aplicació, per tal de minimitzar-ne l'impacte sobre els resultats de la societat concessionària, i ha donat compliment a la previsió legal de restablir l'equilibri econòmic i financer de la concessió com a conseqüència de les mesures tarifàries aprovades d'acord amb les potestats de l'administració concedent.

En aquesta proposta es preveu la modificació del sistema de càlcul de la compensació econòmica a percebre per la societat concessionària per l'aplicació del sistema de descomptes a residents amb l'objectiu d'incloure en el sistema de determinació de l'import anual de compensació els aspectes que resulten de l'anàlisi del període 2007-2009 i, molt especialment, la valoració de la inducció i dels descomptes comercials com a variables a considerar en el futur en l'avaluació de l'impacte de...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA