DECRET 279/2007, de 24 de desembre, pel que s'aprova el Reglament de l'Agència Tributària de Catalunya.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET

279/2007, de 24 de desembre, pel que s'aprova el Reglament de l'Agència Tributària de Catalunya.

Exposició de motius

Aquest Decret té per objecte el desplegament de la Llei 7/2007, de 17 de juliol, de l'Agència Tributària de Catalunya, d'acord amb el que preveu la seva disposició final segona i en altres remissions al desplegament reglamentari que conté la Llei.

El Decret s'estructura en tres títols, dividits en capítols, una disposició derogatòria i una disposició final.

El títol I estableix, en un primer capítol, la naturalesa de l'Agència Tributària de Catalunya, i el règim jurídic aplicable a l'activitat que desenvolupa, ja que cal definir quines normes són les aplicables a l'actuació de l'Agència en actuar en diferents ordres de capacitat pública i privada. També es recull el contracte programa i el Programa anual d'actuació, que són els que marcaran els objectius d'actuació de l'Agència. Per últim, es recull el règim de col·laboració amb les administracions públiques. En un segon capítol es desenvolupen de forma enunciativa les funcions de gestió, inspecció, recaptació i valoració en relació amb l'aplicació dels tributs, es preveu l'assumpció de funcions tant de l'Estat, per delegació, com dels ens locals, per delegació o encàrrec de gestió, i es determina que la direcció, coordinació i inspecció de les actuacions que en l'àmbit tributari realitzen les oficines liquidadores de districte hipotecari correspon a l'Agència Tributària de Catalunya. En un tercer capítol es recull la revisió dels actes dictats per l'Agència Tributària de Catalunya en l'exercici de les seves funcions i es defineix el marc de responsabilitat patrimonial de l'Agència Tributària de Catalunya en cas de danys causats pel seu personal en l'exercici de les seves funcions o danys causats pel funcionament dels serveis.

El títol II es dedica a desenvolupar els òrgans de l'Agència: president o presidenta, Junta de Govern, director o directora i Comitè Executiu. Pel que fa a l'estructura orgànica, dóna un marc general de divisió en serveis centrals i territorials i remet el desplegament de l'estructura organitzativa de l'Agència Tributària de Catalunya a una Ordre del conseller o consellera d'Economia i Finances. Per últim, es fa referència al Servei Jurídic de l'Agència, que estarà integrat pels advocats de la Generalitat que, dependents del Gabinet Jurídic de la Generalitat de Catalunya, siguin adscrits al esmentat Servei esmentat.

El títol III desplega els règims jurídics d'aplicació a l'Agència Tributària de Catalunya pel que fa als recursos econòmics i al seu pressupost, al règim comptable i fiscal, al règim de contractació, i per últim al control d'eficiència i eficàcia, i al control financer.

Finalment, s'ha d'indicar que el desenvolupament reglamentari del Consell Assessor, òrgan consultiu previst a la llei, es produirà mitjançant un decret específic. La seva aprovació es portarà a terme en el termini de sis mesos a comptar des de que l'Agència inicii les seves activitats

Per això, en ús de les facultats que tinc conferides, d'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, a proposta del conseller d'Economia i Finances, i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Títol I

Disposicions generals

Capítol 1

Naturalesa i règim jurídic

Article 1

Naturalesa

 1. L'Agència Tributària de Catalunya és un ens adscrit al Departament d'Economia i Finances, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat per a organitzar i exercir les funcions que té encomanades, que gaudeix d'autonomia funcional, financera i de gestió.

 2. L'Agència Tributària de Catalunya actua amb autonomia de gestió, basada en una política adequada de recursos humans i en l'àmbit economicofinancer, i la seva activitat es fonamenta en els principis i les regles d'actuació que preveu l'article 3 de la seva Llei reguladora.

 3. El Departament d'Economia i Finances estableix les directrius i exerceix el control d'eficàcia i eficiència sobre l'activitat de l'Agència en els termes que preveu la seva Llei reguladora i aquest Reglament.

 4. Les relacions entre l'Agència Tributària de Catalunya i el Departament d'Economia i Finances s'articulen per mitjà del contracte programa i el Programa anual d'actuació.

Article 2

Règim jurídic

 1. L'Agència Tributària de Catalunya actua ajustada al dret públic i es regeix per la Llei de la seva creació i per les disposicions que es dictin en desplegament i execució de la Llei de la seva creació, així com per les disposicions reguladores de les entitats que conformen el sector públic de la Generalitat de Catalunya.

 2. Els actes de l'Agència, dictats en l'exercici de les seves funcions com a poder públic, són actes administratius i es regeixen per la normativa reguladora del procediment administratiu aplicable en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

 3. Les funcions d'aplicació dels tributs i la potestat sancionadora atribuïdes a l'Agència es regeixen per la Llei general tributària i la normativa de desplegament, les normes dictades per la Generalitat en exercici de la seva competència en matèria tributària i les disposicions en matèria de procediment administratiu aplicables a l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

Article 3

Del contracte programa

 1. El contracte programa, que haurà de ser presentat pel conseller o consellera d'Economia i Finances per a l'aprovació del Govern de la Generalitat, a proposta del president o presidenta de l'Agència Tributària de Catalunya, tindrà caràcter pluriennal i contindrà almenys els apartats següents:

  1. Orientació estratègica i criteris d'actuació de l'Agència.

  2. Objectius operatius de l'Agència, orientats a la consecució de les seves finalitats i d'acord amb les directrius definides pel Departament d'Economia i Finances.

  3. Indicadors de seguiment dels objectius i resultats a obtenir que permetin avaluar el seu grau de compliment.

  4. Política de personal i efectes retributius derivats del grau de compliment dels objectius establerts, amb l'informe previ del departament competent en matèria de funció pública.

  5. Mecanismes d'ajust o modificació dels objectius i compromisos previstos.

  6. Aportacions ordinàries del sector públic de la Generalitat de Catalunya i les destinades a fer front a crèdits de despeses corrents i d'inversions que estiguin vinculats i incentivin la consecució dels objectius. En el seu cas, les necessitats del recurs a l'endeutament o d'autorització dels romanents.

  7. Pla economicofinancer, on es detallarà la previsió dels ingressos i despeses de l'entitat durant el període de vigència del contracte programa, que inclourà, si s'escau, el pla d'inversions.

  8. Comissió de seguiment, especificant les seves funcions i composició.

 2. En el marc del contracte programa, l'Agència Tributària de Catalunya gaudeix de plena autonomia de gestió per a l'assoliment dels objectius fixats, sens perjudici de les obligacions legals a les quals estigui sotmesa.

Article 4

Del Programa anual d'actuació

 1. El Programa anual d'actuació comprendrà la definició dels objectius que s'han d'assolir d'acord amb els principis generals de l'activitat de l'Agència, la previsió dels resultats a obtenir a partir de la gestió duta a terme en les actuacions ordinàries i els instruments de seguiment, control i avaluació a què ha de sotmetre l'Agència la seva activitat.

 2. Els objectius anuals es referiran tant al control tributari, amb actuacions relatives a la prevenció i lluita contra el frau fiscal, com a l'atenció a la ciutadania mitjançant la potenciació i millora de l'assistència al contribuent. També s'inclouran aquelles prioritats que determini la Junta de Govern.

 3. El Programa anual d'actuació se situa dins del marc que estableixi el contracte programa i la definició dels objectius de l'Agència inclosos en el Programa es farà d'acord amb les previsions i els compromisos adquirits en el contracte programa vigent.

 4. L'aprovació del Programa correspon al/a la president/a de l'Agència, a proposta de la Junta de Govern.

Article 5

Del règim de col·laboració

 1. En l'àmbit de les seves competències, l'Agència Tributària de Catalunya pot signar, amb d'altres administracions públiques i entitats públiques o privades, amb finalitats vinculades amb els objectius generals de l'Agència Tributària de Catalunya, convenis de col·laboració sota qualsevol modalitat admesa en dret.

 2. D'acord amb el principi de col·laboració interadministrativa, l'Agència Tributària de Catalunya col·laborarà amb les administracions tributàries d'altres administracions públiques en compliment de la normativa aplicable en matèria tributària i de la normativa derivada de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

 3. L'Agència col·laborarà amb les autoritats judicials i el Ministeri Fiscal en els termes previstos a la normativa vigent.

Article 6

De la col·laboració amb l'Administració tributària de l'Estat

 1. D'acord amb el que preveu l'article 204.2 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, l'Agència Tributària de Catalunya formarà part del consorci, o ens equivalent de naturalesa paritària, que es constitueixi amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària per a aplicar els tributs i altres matèries en les quals sigui competent el Consorci en l'àmbit territorial català. El Consorci es pot transformar en l'Administració tributària a Catalunya.

 2. L'Agència participa, en la forma que es determini, en representació de la Generalitat de Catalunya en els ens o organismes tributaris de l'Estat responsables de la gestió, la recaptació, la...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA